Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 29.septembrīNr. 418

protokols Nr. 17, 13. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu
ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Jūrmalas siltums” pamatkapitālā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40.pantu un likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 31.panta pirmo daļu un 43.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu Nr.48„Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē”, lai racionāli un lietderīgi pārvaldītu un apsaimniekotu nekustamo īpašumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošos šādus nekustamos īpašumus, kuru vērtība noteikta atbilstoši mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta akciju sabiedrības „BDO”, kas iekļauta komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā, novērtējumam, palielinot Jūrmalas pilsētas pašvaldības ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ Jūrmalas siltums ” pamatkapitālā par Ls 3 268 400 (trīs miljoni divi simti sešdesmit astoņi tūkstoši četri simti latu):

1.1. zemes gabalu Jūrmalā, Lībiešu ielā 9 (kadastra Nr.1300 020 0705) Ls 59 300 vērtībā un uz zemes gabala esošo apbūvi Ls 536 500 vērtībā, kas sastāv no katlu mājas (kadastra apzīmējums 1300 020 0705 001), ūdens attīrīšanas stacijas (kadastra apzīmējums 1300 020 0705 002), noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 020 0705 003) un degvielas sūknētavas (kadastra apzīmējums 1300 020 0705 004);

1.2. zemes gabalu Jūrmalā, Slokas ielā 47a (kadastra Nr.1300 010 3507) Ls 212 600 vērtībā un uz zemes gabala esošo apbūvi Jūrmalā, Slokas ielā 47a Ls 799 900 vērtībā, kas sastāv no katlu mājas (kadastra apzīmējums 1300 010 3507 001), mazuta sūkņu stacijas (kadastra apzīmējums 1300 010 3507 002), administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 1300 010 3507 008), noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 010 3507 011), kā arī uz zemes gabala esošo nekustamā īpašuma apbūvi Jūrmalā, Slokas ielā 47a k-9 (kadastra Nr.1300 510 3513) Ls 38 100 vērtībā, kas sastāv no noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 010 3507 009);

1.3. zemes gabalu Jūrmalā, Aizputes ielā 1D (kadastra Nr.1300 004 6308) Ls 448 600 vērtībā un uz zemes gabala esošo apbūvi Ls 132 400 vērtībā, kas sastāv no katlu mājas (kadastra apzīmējums 1300 004 6308 006), darbnīcas (kadastra apzīmējums 1300 004 6308 007) un noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 004 6308 011);

1.4. nekustamā īpašuma apbūvi Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 80 Ls 29 100 vērtībā, kas sastāv no katlu mājas (kadastra apzīmējums 1300 009 7502 006);

1.5. nekustamā īpašuma apbūvi Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 Ls 22 600 vērtībā, kas sastāv no dispičerpunkta (kadastra apzīmējums 1300 007 4907 001);

1.6. zemes gabalu Jūrmalā, Ineša ielā 6 (kadastra Nr.1300 012 3002) Ls 160 500 vērtībā un uz zemes gabala esošo apbūvi Ls 53 500 vērtībā, kas sastāv no katlu mājas (kadastra apzīmējums 1300 012 3002 001), noliktavas (kadastra apz.1300 012 3002 002), caurlaides ēkas (kadastra apzīmējums 1300 012 3002 003) un katlu mājas (kadastra apzīmējums 1300 012 3002 005);

1.7. nekustamā īpašuma apbūvi Jūrmalā, Paula Stradiņa ielā 6 k-1 (kadastra Nr.1300 504 0001) Ls 18 100 vērtībā, kas sastāv no katlu mājas (kadastra apzīmējums 1300 004 4405 006);

1.8. nekustamā īpašuma apbūvi Jūrmalā, Tukuma ielā 10 Ls 16 800 vērtībā, kas sastāv no katlu mājas (kadastra apzīmējums 1300 026 4303 002);

1.9. zemes gabalu Jūrmalā, Hercoga Jēkaba ielā 4 (kadastra Nr.1300 021 6625) Ls 11 200 vērtībā un uz zemes gabala esošo apbūvi Ls 100 800 vērtībā, kas sastāv no administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 1300 021 6625 001), noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 021 6625 002), darbnīcas (kadastra apzīmējums 1300 021 6625 003), darbnīcas (kadastra apzīmējums 1300 021 6625 004) un darbnīcas (kadastra apzīmējums 1300 021 6625 005);

1.10. zemes gabalu Jūrmalā, Skolas ielā 46B (kadastra Nr.1300 020 0730) Ls 9 400 vērtībā un uz zemes gabala esošo apbūvi Ls 16 600 vērtībā, kas sastāv no centrālā siltummezgla Nr.1 (kadastra apzīmējums 1300 020 0730 001);

1.11. nekustamā īpašuma apbūvi Jūrmalā, Dzintaru prospektā 16 k-2 (kadastra Nr.1300 508 1503) Ls 7 000 vērtībā, kas sastāv no katlu mājas (kadastra apzīmējums 1300 008 1502 002);

1.12. nekustamo īpašumu Jūrmalā , „Kauguri 3118” Ls 12 300 vērtībā, kas sastāv no zemes gabala (kadastra Nr.1300 020 3118) un uz zemes gabala esošās apbūves - centrālā siltummezgla Nr.3 (kadastra apzīmējums 1300 020 3118 001);

1.13. zemes gabalu Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 (kadastra Nr.1300 021 6802) Ls 8 000 vērtībā un uz zemes gabala esošo apbūvi Ls 23 900 vērtībā, kas sastāv no katlu mājas (kadastra apzīmējums 1300 021 6802 001);

1.14. zemes gabalu Jūrmalā, Tērbatas ielā 46a (kadastra Nr.1300 020 2002) Ls 16 200 vērtībā un uz zemes gabala esošo apbūvi Ls 54 400 vērtībā, kas sastāv no siltummezgla (kadastra apzīmējums 1300 020 2002 001);

1.15. zemes gabalu Jūrmalā, Kalsnavas ielā 1 (kadastra Nr.1300 008 2611) Ls 77 400 vērtībā un uz zemes gabala esošo apbūvi Ls 5 600 vērtībā, kas sastāv no katlu mājas (kadastra apzīmējums 1300 008 2611 001);

1.16. nekustamā īpašuma apbūvi Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 (kadastra Nr.1300 521 0028) Ls 18 600 vērtībā, kas sastāv no kantora (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 003) un apbūvi Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 k-1 (kadastra Nr.1300 521 0016) Ls 67 700 vērtībā, kas sastāv no garāžas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 002);

1.17. zemes gabalu Jūrmalā, Tūristu ielā 18a (kadastra Nr.1300 026 6101) Ls 23 700 vērtībā un uz zemes gabala esošo apbūvi Ls 35 600 vērtībā, kas sastāv no administratīvās ēkas-katlu mājas (kadastra apzīmējums 1300 026 6101 001), angāra (kadastra apzīmējums 1300 026 6101 002), darbnīcas (kadastra apzīmējums 1300 026 6101 003), sūkņu stacijas (kadastra apzīmējums 1300 026 6101 004), sūkņu stacijas (kadastra apzīmējums 1300 026 6101 006), garāžas (kadastra apzīmējums 1300 026 6101 010) un sūkņu stacijas (kadastra apzīmējums 1300 026 6101 013);

1.18. zemes gabalu Jūrmalā, Skolas ielā 27C (kadastra Nr.1300 020 5003) Ls 9 000 vērtībā un uz zemes gabala esošo apbūvi Ls 50 000 vērtībā, kas sastāv no centrālā siltummezgla Nr.4(kadastra apzīmējums 1300 020 5003 001);

1.19. zemes gabalu Jūrmalā , Salas ielā 3 (kadastra Nr.1300 010 3704) Ls 96 500 vērtībā un uz zemes gabala esošo apbūvi Ls 96 500 vērtībā, kas sastāv no garāžas (kadastra apzīmējums 1300 010 3704 001), noliktavas (kadastra apz.1300 010 3704 004) un noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 010 3704 005).

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā norādītie nekustamie īpašumi, pēc to ieguldīšanas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā, izmantojami pastarpināti nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF