Oficiālā publikācija tiesību aktu vortālā "Likumi.lv" Stājas spēkā 22.08.2011.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2011.gada 21.jūlijāNr. 27

protokols Nr. 13, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
1.punktu, 23. un 24.pantu

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”:

1. Papildināt saistošo noteikumu ar 23.1 punktu ar 23¹.2.6.punktu sekojošā redakcijā:

23¹.2.6 Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa

2. Izteikt Jūrmalas pilsētas domes struktūras shēmu saskaņā ar pielikumu.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2011.gada 22.augustā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Struktūra