Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 11.10.2011. Stājas spēkā 12.10.2011.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2011.gada 29.septembrīNr. 38

protokols Nr. 17, 34. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 6A
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu
un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu Nr.43
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 6A”

1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 6A projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF