Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 12.septembra 526.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 8.augusta 470.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 1.novembrīNr. 593

protokols Nr. 18, 18. punkts

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu
Jūrmalā, Robežu ielā 33 (kadastra apzīmējums 1300 026 1502)

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā – Pilsētplānošanas nodaļa) 2012.gada 02.februārī pārbaudīja objektu Robežu ielā 33, Jūrmalā un konstatēja, ka patvaļīgi, bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā saņemtas būvatļaujas izbūvēta auto nojume (zemes gabala kadastra apzīmējums 1300 026 1502) Robežu ielā 33, Jūrmalā.

Pilsētplānošanas nodaļa 2012.gada 09.jūlijā atkārtoti pārbaudīja objektu Robežu ielā 33, Jūrmalā un sagatavoja būves pārbaudes aktu Nr.292.

Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 09.jūlijā pārbaudes aktā Nr.292 par auto nojumes patvaļīgu izbūvi un tās ekspluatāciju (zemes gabala kadastra apzīmējums 1300 026 1502) Robežu ielā 33, Jūrmalā īpašniekam J.B., personas kods *** (turpmāk arī – īpašnieks) tika uzdots nekavējoties pārtraukt jebkādu auto nojumes ekspluatāciju, ierasties Pilsētplānošanas nodaļa paskaidrojumu sniegšanai un administratīvā pārkāpumu protokola parakstīšanai.

Pilsētplānošanas nodaļa, pamatojoties uz Būvniecības likuma 30.panta otrās un sestās daļas prasībām, nekustamā īpašuma Robežu ielā 33 Jūrmalā īpašniekam J.B., personas kods ***, deva sekojošus norādījumus:

- nekavējoties pārtraukt jebkādus būvdarbus objektā;

- nekavējoties pārtraukt auto nojumes ekspluatāciju;

- ierasties Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojumu sniegšanai un administratīvā pārkāpumu protokola parakstīšanai.

Pilsētplānošanas nodaļa, pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.panta pirmo daļu, sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu par konstatēto patvaļīgo būvniecību Robežu ielā 33, Jūrmalā. Administratīvās komisijas uzliktais naudas sods par patvaļīgo būvniecību Ls 100,-.

Pilsētplānošanas nodaļa, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.pantam, Būvniecības īpašniekam uzdeva iesniegt savu viedokli un argumentus saistībā ar būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību objektā Robežu ielā 33, Jūrmalā.

Pilsētplānošanas nodaļa nav saņēmusi J.B. paskaidrojumus.

Būvniecības likuma 30.panta ceturtajā daļā noteikts, ja būvniecība notiek bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības pieņemtā lēmuma izpildei un minētā panta sestajā daļā noteikts, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldība pieņem lēmumu par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.).

Būvniecības likuma 3.pants nosaka, ka zemes gabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve tiek veikta saskaņā ar vietējās teritorijas plānojumu, detālplānojumu (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) un šo plānojumu sastāvā esošajiem apbūves noteikumiem.

Būvniecības likuma 13.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja Vispārīgajos noteikumos paredzētajā kārtībā un 16.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.

Civillikuma 1085.pantā ir noteikts, ka pārgrozot vai pārbūvējot jau pastāvošu būvi vai ceļot jaunu būvi, jāievēro attiecīgie būvnoteikumi.

Saskaņā ar Būvniecības likuma 11.panta pirmo un otro daļu, zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku un zemesgabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve nav pretrunā ar teritorijas plānojumu.

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka vietējo pašvaldību kompetencē ir kontrolēt kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību zemesgabalā Robežu ielā 33, Jūrmalā un tātad piemērojamās tiesību normas ir Būvniecības likums un citi būvniecību regulējošie normatīvie akti.

Kā jau iepriekš tika minēts, Būvniecības likuma 30.panta sestajā daļā ir noteikts, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldībai jāpieņem lēmums par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.) Tātad piemērojamā tiesību norma paredz, ka iestādei administratīvais akts ir jāizdod.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

Izvērtējot lietas materiālus un administratīvā procesa dalībnieku viedokļus un argumentus, Jūrmalas pilsētas dome konstatēja sekojošo.

Pamatojoties uz Pilsētplānošanas nodaļas pieprasījumu sniegt savu viedokli un argumentus par patvaļīgo būvniecību zemes gabalā Robežu ielā 33, Jūrmalā, nav saņēmusi J.B. paskaidrojumus. Administratīvās komisijas uzliktais naudas sods Ls 100,- par patvaļīgo būvniecību nav samaksāts.

Nekustamā īpašuma Robežu ielā 33, Jūrmalā īpašnieks J. B. Pilsētplānošanas nodaļas noliktajā termiņā nav iesniedzis savu viedokli par patvaļīgo būvniecību zemes gabalā.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5.,8.,9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 79.panta pirmo daļu, 370. pantu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam J. B., personas kods ***, novērst patvaļīgo būvniecību un ekspluatāciju līdz 2013.gada 01.aprīlim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju auto nojumes (zemes gabala kadastra apzīmējums 1300 026 1502) Robežu ielā 33, Jūrmalā patvaļīgas būvniecības seku novēršanai. Grozīts ar domes 2013.gada 8.augusta 470.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 12.septembra 526.lēmumu

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, ir tiesības administratīvā akta adresātam uzlikt piespiedu naudu .

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF