Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 26.09.2012. Stājas spēkā 18.09.2012.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2022.gada 5.maija 20.saistošajiem noteikumiem

2012.gada 17.septembrīNr. 34

protokols Nr. 16, 4. punkts

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Nodokļa atbalsta pasākuma likums” 4.panta otro daļu

Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim

1. Saistošie noteikumi nosaka, ka nodokļa atbalsta pasākums tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

2. Nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem maksājumiem administrē Jūrmalas pilsētas domes Nodokļu nodaļa.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.34 „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim”.

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar likuma „Nodokļa atbalsta pasākuma likums” 4.panta otro daļu

2.Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodokļa atbalsta pasākuma piemērošana nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nodokļa atbalsta pasākums skar ~ 3000 nodokļu maksātāju, ar kopējo nodokļa pamatparādu ~ Ls 1 000 000 un nokavējuma naudu ~ Ls 400 000 apmērā, kura būs dzēšama, ja nodokļa atbalsta pasākumam pieteiksies visi tā pretendenti

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

Jautājumos, kas saistīti ar pašvaldības darbību attiecībā uz trešajām personām, izmaiņas nav paredzamas

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms

Priekšsēdētājs

G.Truksnis