Oficiālā publikācija tiesību aktu vortālā "Likumi.lv" Stājas spēkā 06.04.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2013.gada 4.aprīlīNr. 11

protokols Nr. 7, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”:

1. Izteikt saistošo noteikumu 13.punktu šādā redakcijā:

„13. Pašvaldības funkciju (uzdevumu) realizēšanai un komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu Dome veido kapitālsabiedrības, kurām Pašvaldība Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā ar līgumu var deleģēt no Pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošu valsts pārvaldes uzdevumu izpildi.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 4.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Likuma „Par valsts un pašvaldības kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 14.panta pirmajā daļā

2.Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumu projekts paredz izmaiņas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldīšanas kārtībā, nosakot, ka atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 14.panta pirmajai daļai šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes priekšsēdētājs.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ietekmes uz budžetu nav. Nav attiecināmas izmaiņas budžeta izdevumos.

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Būtiskas administratīvā sloga izmaiņas uzņēmējdarbībā nenotiks, jo normatīvā akta prasību izpilde neietekmē uzņēmējdarbību

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

Administratīvo slogu fiziskām personām saistošo noteikumu ieviešana neietekmēs

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav veiktas, jo saistošo noteikumu projekts neskar privātpersonu tiesiskās intereses

Priekšsēdētājs

J.Visockis