Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 31

protokols Nr. 27, 8. punkts

Centralizētās grāmatvedības nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

I Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības domes (turpmāk – dome) Centralizētās grāmatvedības (turpmāk - grāmatvedība) uzdevumus, tiesības un struktūru.

2. Grāmatvedība ir domes struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta domes izpilddirektoram (turpmāk – izpilddirektors).

3. Savā darbībā grāmatvedība ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Grāmatvedības mērķis ir nodrošināt lietderīgu un efektīvu Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) resursu izmantošanu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai.

II Nodaļas uzdevumi

5. Grāmatvedības uzdevumi ir:

5.1. veikt pašvaldības un domes finanšu operāciju grāmatvedības uzskaiti, reģistrējot un iegrāmatojot saimnieciskos darījumus grāmatvedības reģistros, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem;

5.2. veikt pašvaldības un domes saistību un prasību uzskaiti, sagatavot nokavēto maksājumu sarakstus, iesniegt informāciju atbildīgajai nodaļai un ne retāk kā reizi ceturksnī Administratīvi juridiskajai pārvaldei parādu piedziņai;

5.3. veikt pašvaldības un domes finanšu līdzekļu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti;

5.4. veikt domes bilances posteņu inventarizāciju un pašvaldības un domes ar finanšu pārskata sastādīšanu saistītos, koriģējošos un slēguma grāmatojumus;

5.5. veikt pašvaldības un domes gada pārskata sastādīšanu;

5.6. veikt grāmatvedības uzskaiti, atskaišu un pārskatu sagatavošanu citām pašvaldības budžeta iestādēm, atbilstoši domes noteiktai kārtībai;

5.7. veikt uzskaiti par pašvaldības institūciju norēķinu kontos esošo naudas līdzekļu kustību;

5.8. nodrošināt pašvaldības un domes finanšu līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu, atbilstoši piešķirtiem budžeta līdzekļiem un attaisnojuma dokumentiem;

5.9. nodrošināt pašvaldības institūcijām piešķirto finanšu līdzekļu uzskaiti;

5.10. nodrošināt pašvaldības un domes budžeta ieņēmumu un izdevumu atskaišu sagatavošanu;

5.11. nodrošināt savlaicīgus norēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem un piegādātajām precēm apstiprinātā budžeta ietvaros un atbilstoši attaisnojuma dokumentiem;

5.12. nodrošināt Eiropas Savienības finansēto projektu grāmatvedības uzskaiti;

5.13. nodrošināt grāmatvedības dokumentu noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru noteiktajā termiņā nododot glabāšanai arhīvā;

5.14. sadarbībā ar atbildīgo domes struktūrvienību sagatavot domes ieņēmumu vai izdevumu tāmes projektu saimnieciskajam gadam, pēc nepieciešamības sagatavot apstiprinātās tāmes grozījumus un iesniegt izskatīšanai atbilstoši pašvaldībā noteiktai kārtībai;

5.15. sastādīt finanšu pārskatus par domes un tās struktūrvienību budžeta izpildi;

5.16. sastādīt pašvaldības un domes mēneša, ceturkšņa un gada pārskatus normatīvajos aktos paredzētajām institūcijām;

5.17. pieņemt un apkopot pašvaldības institūciju pārskatus un sastādīt mēneša, ceturkšņa un gada pašvaldības kopsavilkuma pārskatus;

5.18. sniegt metodiskus norādījumus no pašvaldības budžeta finansētām institūcijām par grāmatvedības organizāciju, uzskaiti, pārskatu sastādīšanu un iesniegšanas kārtību;

5.19. sniegt operatīvus pārskatus par pašvaldības un domes finanšu resursiem domes vadībai;

5.20. sniegt informāciju domes struktūrvienībām par budžetā plānotajiem un pieejamajiem finanšu līdzekļiem;

5.21. aprēķināt darba samaksu fiziskām personām atbilstoši domē noteiktai kārtībai un attaisnojuma dokumentiem;

5.22. aprēķināt, ieturēt un pārskaitīt nodokļus normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un apmērā;

5.23. noteikt nepieciešamo uzkrājumu apjomu atbilstoši normatīvajiem aktiem un iegrāmatot uzkrājumu izmaiņas;

5.24. organizēt kases darbu naudas saņemšanai un izsniegšanai;

5.25. izveidot vienotu grāmatvedības uzskaites kārtību pašvaldībā un domē un nepieciešamības gadījumā izstrādāt grāmatvedības organizācijas dokumentus un iesniegt apstiprināšanai domē noteiktā kārtībā;

5.26. akumulēt pašvaldības finanšu resursus un veikt pašvaldības budžeta finansēto institūciju norēķinu kontu atvēršanu un apkalpošanu;

5.27. pieņemt, pārbaudīt un apstrādāt pašvaldības finansētu institūciju maksājumu uzdevumus, skaidrās naudas izmaksu čekus un ar kredītiestādes starpniecību tos izpildīt;

5.28. izsniegt pašvaldības finansētām institūcijām norēķinu kontu izrakstus;

5.29. savas kompetences ietvaros sagatavot lēmumu vai rīkojumu projektus grāmatvedības uzskaites jautājumos, kā arī lietišķās sarakstes dokumentus.

III Grāmatvedības uzskaites kārtošanas pamatprasības

6. Grāmatvedība jākārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt skaidru priekšstatu par domes finansiālo stāvokli, tās saimnieciskajiem darījumiem noteiktā laika posmā, kā arī, lai varētu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.

7. Grāmatvedībā tiek reģistrēti visi saimnieciskie darījumi, pamatojoties uz attaisnojošiem dokumentiem, un iegrāmatojami grāmatvedības reģistros atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

8. Grāmatvedības sniegtai informācijai jābūt patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, pilnīgai un saprotamai.

9. Visi saimnieciskie darījumi tiek dokumentēti, novērtēti naudas izteiksmē un iegrāmatoti grāmatvedības reģistros sistemātiskā kārtībā un ievērojot hronoloģiju.

10. Ierakstiem reģistros jābūt pilnīgiem un precīziem. Nav pieļaujami ieraksti, kuru saturs vai izmantotie mēri atšķiras no attaisnojuma dokumentos uzrādītajiem.

11. Domes saimnieciskie darījumi tiek iegrāmatoti pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem. Lai izdarītu koriģējošus ierakstus, par attaisnojuma dokumentiem kalpo grāmatvedībā sagatavotas grāmatvedības izziņas, kurās ir visi nepieciešamie paskaidrojumi un juridiska dokumenta saturošie rekvizīti.

12. Visi labojumi un grozījumi reģistros tiek pamatoti ar pievienotiem dokumentiem vai norādot, kur tie atrodami.

13. Attaisnojuma dokumentos uzrādāma šāda informācija (rekvizīti):

13.1. uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese;

13.2. reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, nodokļu maksātāja kods;

13.3. dokumenta nosaukums (rēķins, kvīts, akts, izziņa, utt.);

13.4. dokumenta sagatavošanas datums;

13.5. saimnieciskā darījuma apraksts;

13.6. saimnieciskā darījuma mēri (daudzums, mērvienības, vienības cena, kopsumma);

13.7. par saimniecisko darījumu veikšanu un informācijas pareizību atbildīgo amatpersonu paraksti un tā atšifrējums;

13.8. pakalpojumu saņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;

13.9. dokumenta izpildes termiņš;

13.10. citi (personas kods, pases dati, u.c.).

14. Mainoties normatīvo aktu prasībām grāmatvedības uzskaitē tiek piemērotas jaunākās normas.

15. Uzskaite grāmatvedībā tiek kārtota normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, licencētā grāmatvedības datorprogrammā.

16. Attaisnojuma dokumenti izmantojami ierakstu izdarīšanai grāmatvedības reģistros un kontos, lai sistematizētu tajos ietverto informāciju. Pēc dokumentu pārbaudes uz tiem norādāms grāmatojums - uz kuru kontu debetā un kredītā attiecīgais darījums iegrāmatots.

17. Domes priekšsēdētājs vai izpilddirektors (atbilstoši domes nolikumam un kompetencei) patstāvīgi izvēlas un nosaka iekšējo attaisnojuma dokumentu veidlapu formu un saturu, ja pastāvošie tiesību akti nereglamentē attiecīgo dokumentu formu, saturu un rekvizītus.

IV Finanšu pārskatu sagatavošanas vispārīgie principi

18. Domes saimnieciskās darbības pārskata gads aptver 12 mēnešus un sakrīt ar kalendāro gadu.

19. Finanšu pārskats nodrošina tā lietotājus - ar patiesu un pilnīgu grāmatvedības rīcībā esošo informāciju par saimnieciskās darbības rezultātiem un finansiālo stāvokli.

V Grāmatvedības tiesības

20. Grāmatvedībai ir tiesības:

20.1. lūgt un saņemt no visām domes struktūrvienībām, pašvaldības padotībā esošām iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem jebkuru grāmatvedības uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām;

20.2. nepieciešamības gadījumā iesniegt vadībai prasību apturēt vai ierobežot pašvaldības institūciju finansējumu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

20.3. pašvaldības norēķinu kontos esošos brīvos finanšu līdzekļus noguldīt termiņnoguldījumos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un atbilstoši budžeta nodaļas priekšlikumiem;

20.4. iesniegt priekšlikumus domes darba uzlabošanai jautājumos, kas ietilpst grāmatvedības kompetencē;

20.5. sadarboties ar struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītošanas jautājumos;

20.6. ar domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora piekrišanu grāmatvedības galveno uzdevumu risināšanā iesaistīt citas domes struktūrvienības un to speciālistus, pieaicināt ekspertus;

20.7. organizēt apspriedes un piedalīties dažāda līmeņa semināros, konferencēs, apspriedēs, par grāmatvedības kompetencē esošajiem jautājumiem.

VI Nodaļas vadība un struktūra

21. Grāmatvedību vada grāmatvedības vadītājs (galvenais grāmatvedis), kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Grāmatvedības vadītājs ir tieši pakļauts izpilddirektoram. Grāmatvedības vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina - dome. Izpilddirektors saskaņo nodaļas vadītāja kandidatūru ar domes priekšsēdētāju.

22. Grāmatvedības vadītājs ir atbildīgs par nodaļas uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

23. Grāmatvedības vadītājs kā kredītrīkotājs ar otrā paraksta tiesībām paraksta norēķinu dokumentu.

24. Grāmatvedības vadītāja prombūtnes laikā nodaļas darbu vada galvenā grāmatveža vietnieks vai cits ar izpilddirektora rīkojumu norīkots nodaļas darbinieks.

25. Grāmatvedības vadītājs nosaka grāmatvedības darbinieku pienākumu sadali un organizē grāmatvedībai noteikto uzdevumu izpildi.

26. Grāmatvedības vadītājam ir tieši pakļauti grāmatvedības darbinieki.

27. Grāmatvedības darbinieku pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors pēc grāmatvedības vadītāja ieteikuma.

VII Grāmatvedības darbinieku tiesības un pienākumi

28. Grāmatvedības darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, ko apstiprina izpilddirektors.

29. Grāmatvedības darbinieks saskaņā ar šo nolikumu pilda citus izpilddirektora noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

30. Ja grāmatvedības darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora, viņš par to informē grāmatvedības vadītāju.

VII Noslēguma jautājumi

31. Nolikums stājas spēkā ar 2013.gada 10.decembri.

32. Ar šī nolikuma stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumu Nr.28 „Jūrmalas pilsētas domes centralizētās grāmatvedības nolikums”.

33. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs grāmatvedības vadītājs.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF