Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozīti ar domes 2018.gada 15.marta 18.nolikumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2013.gada 28.novembrīNr. 33

protokols Nr. 27, 10. punkts

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

I Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības domes (turpmāk – dome) Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas (turpmāk – nodaļa) uzdevumus, tiesības un struktūru.

2. Nodaļa ir domes struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta domes izpilddirektoram (turpmāk - izpilddirektors).

3. Savā darbā nodaļa ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Nodaļas mērķis ir nodrošināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) nodoto autonomo funkciju un uzdevumu izpildi vietējā ģeodēziskā tīkla uzraudzībā un uzturēšanā, inženierbūvju būvniecības ieceru, projektēšanas un inženierizpētes jautājumu uzraudzībā.

II Nodaļas uzdevumi

5. Nodaļas uzdevumi ir:

5.1. sadarbībā ar Valsts zemes dienestu veikt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

5.2. veikt pašvaldības vietējā ģeodēziskā tīkla uzraudzību un uzturēšanu;

5.3. aktualizēt apbūves un inženierkomunikāciju, dambju un krasta nostiprinājumu izvietojuma plānus, nodrošināt pašvaldības meliorācijas sistēmu datu iesniegšanu reģistrācijai un aktualizēšanu valsts sabiedrībai „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas kadastra daļai un Valsts zemes dienesta kadastra daļai;

5.4. izsniegt inženierkomunikāciju piesaistes, nodrošināt inženierbūvju kartogrāfiskā materiāla aktualizāciju domes struktūrvienību vajadzībām;

5.5. apkopot inženierģeoloģisko informāciju;

5.6. pēc būvinspektora pieprasījuma veikt būvobjektu būvniecības darbu ģeodēzisko kontroles uzmērīšanu;

5.7. piedalīties rakšanas darbu komisijas darbā, uzturēt izsniegto rakšanas darbu atļauju un ar to saistīto dokumentu datu bāzi;

5.8. sagatavot būvatļaujas, projektēšanas nosacījumus vai atzinumus izskatīšanai būvvaldes komisijā pēc fizisko un juridisko personu iesniegumiem par inženierbūvju, sistēmu un inženiertīklu būvniecības iecerēm; Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 18.nolikumu

5.9. izvērtēt un saskaņot detālplānojumus, zemes ierīcības, ēku un inženierbūvju, sistēmu un inženiertīklu būvniecības ieceres un būvprojektus; Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 18.nolikumu

5.10. piedalīties un organizēt apbūves noteikumu un citu noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanu saistībā ar infrastruktūras objektiem un to aizsargjoslām atbilstoši domes lēmumiem;

5.11. izsniegt izziņas par būvobjektu infrastruktūras izbūves ģeodēzisko atbilstību akceptētiem projektiem un izsniegtajām atļaujām, izsniegt izziņas par apgrūtinājumiem un kontrolēt to iezīmēšanu apgrūtinājumu un topogrāfiskajos plānos;

5.12. sagatavot domes lēmumu projektus par infrastruktūras objektu būvniecību, to sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu un rezultātu apstiprināšanu;

5.13. piedalīties konkursu un izsoļu organizēšanā, konkursu komisiju darbā un būvniecības piedāvājuma dokumentācijas sagatavošanā infrastruktūras objektiem, kuri tiek pilnībā vai daļēji finansēti no pašvaldības budžeta;

5.14. sniegt maksas pakalpojumus atbilstoši apstiprinātajai kārtībai un kontrolēt rēķinu apmaksu.

5.15. Nodrošināt politikas veidošanu un pārraudzību attiecībā uz hidrotehnisko būvju, meliorācijas, lietus ūdens kanalizācijas, siltumapgādes un apgaismošanas tīklu būvniecību un uzturēšanu Jūrmalas pilsētā. Papildināts ar domes 2018.gada 15.marta 18.nolikumu

5.16. Sagatavot domes lēmuma projektus par hidrotehnisko būvju, meliorācijas, lietus ūdens kanalizācijas un apgaismošanas tīkla kā dāvinājuma priekšmetu pieņemšanu vai atteikumu gadījumos, kad ziedotāji (dāvinātāji) rakstiskā iesniegumā domei ir izteikuši gribu veikt hidrotehnisko būvju, meliorācijas, lietus ūdens kanalizācijas un apgaismošanas tīkla izbūvi pašvaldības īpašumā un pēc darbu pabeigšanas iepriekšminētajos izbūvētajos objektos bez atlīdzības nodot pašvaldības īpašumā. Papildināts ar domes 2018.gada 15.marta 18.nolikumu

III Nodaļas tiesības

6. Nodaļai ir tiesības:

6.1. lūgt un saņemt no visām struktūrvienībām, pašvaldības padotībā esošajām iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem jebkuru nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām;

6.2. iesniegt priekšlikumus domes darba uzlabošanai jautājumos, kas ietilpst nodaļas kompetencē;

6.3. sadarboties ar struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītošanas jautājumos.

IV Nodaļas vadība un struktūra

7. Nodaļu vada nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts izpilddirektoram. Nodaļas vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina - dome. Izpilddirektors saskaņo nodaļas vadītāja kandidatūru ar domes priekšsēdētāju.

8. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

9. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā nodaļas darbu vada ar izpilddirektora rīkojumu norīkots nodaļas vai citas domes struktūrvienības darbinieks.

10. Nodaļas vadītājs nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē nodaļai noteikto uzdevumu izpildi.

11. Nodaļas vadītājam ir tieši pakļauti nodaļas darbinieki.

12. Nodaļas darbinieku pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors pēc nodaļas vadītāja ieteikuma.

V Nodaļas darbinieku tiesības un pienākumi

13. Nodaļas darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, ko apstiprina izpilddirektors.

14. Nodaļas darbinieks saskaņā ar šo nolikumu pilda citus izpilddirektora noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

15. Ja nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora, viņš par to informē nodaļas vadītāju.

VI Nobeiguma noteikumi

16. Nolikums stājas spēkā ar 2013.gada 10.decembri.

17. Ar nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija nolikumu Nr.14 „Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas nolikums”.

18. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs nodaļas vadītājs.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis