Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 26.oktobra 29.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2016.gada 19.maija 12.saistošajiem noteikumiem

2013.gada 26.septembrīNr. 39

protokols Nr. 24, 11. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu,
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1punktu,
3.panta 1.4 daļu, 9.panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk – nodoklis) apliek dzīvojamo māju palīgēkas, kā arī būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. sagruvusi būve – būve, kas cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (piemēram, ugunsgrēks, plūdi, sprādziens u.tml.), tās īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ tai ir daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās konstrukcijas, tā nav izmantojama un atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai;

2.2. vidi degradējoša būve – būve, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

2.2.1. cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (piemēram, ugunsgrēks, plūdi, sprādziens u.tml.) atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai, taču gada laikā kopš stihiskās nelaimes vai avārijas nav atjaunota;

2.2.2. īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ vizuāli zaudējusi savu sākotnējo izskatu un negatīvi ietekmē apkārtējo ainavu;

2.2.3. būvē ilgāk kā gadu nav notikusi būvniecība (būvatļaujas derīguma termiņš ir beidzies pirms vairāk kā gada un tas nav atjaunots, un būvvalde nav informēta par būvdarbu pārtraukšanu uz laiku), tai nav veikta konservācija un tā ir pieejama nepiederošām personām.

2.3. cilvēku drošību apdraudoša būve – būve, kurai trūkst pārseguma konstrukciju vai ir atklātas ailas, kas ir pamesta būvniecības stadijā vai nonākusi tādā stāvoklī īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības rezultātā un kas nav nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā, vai tajā ir nedrošas konstrukcijas, kas var nokrist, apgāzties vai iebrukt, tādējādi radot apdraudējumu cilvēku dzīvībai vai veselībai;

2.4. būvei piekritīga zeme – zemesgabals vai tā daļa, kura noteikta proporcionāli būves apbūves laukumam, ņemot vērā būves izvietojumu zemesgabalā, kā arī būves apbūves laukumam nepieciešamo zemes platību atbilstoši normatīvajam apbūves blīvumam, ievērojot piekļuvei un apsaimniekošanai nepieciešamo zemesgabala platību.

3. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžas, ar nodokli netiek apliktas. Citiem nodokļa objektiem piemēro likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktās nodokļa likmes.

4. Nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

5. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

5.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

5.2. būves kadastrālās vērtības.

6. Nodokli, kas aprēķināts atbilstoši šo saistošo noteikumu 5.punktā noteiktajai kārtībai, maksā, sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā un būvei piekritīgās zemes platības noteikšanu ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts. Grozīts ar domes 2016.gada 19.maija 12.saistošajiem noteikumiem

7. Šo saistošo noteikumu 5.punktā noteikto nodokļa likmi būvei piemēro līdz tā mēneša beigām, kurā stājies spēkā lēmums, ar kuru atcelts lēmums par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā. Grozīts ar domes 2016.gada 19.maija 12.saistošajiem noteikumiem

7.1 Papildināts ar domes 2016.gada 19.maija 12.saistošajiem noteikumiem

8. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.39
„Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 91.punktu, 3.panta 14.daļu un 9.panta otro daļu. Pašvaldībai tiek deleģētas tiesības pieņemt lēmumu par nodokļa piemērošanu atsevišķos gadījumos, attiecīgi izdodot saistošos noteikumus.

2.Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi nosaka, ka nekustamā īpašuma nodoklis Jūrmalas pilsētas pašvaldībā netiks piemērots dzīvojamo māju palīgēkām, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžām. Tādējādi Jūrmalā ar nodokli netiks apliktas aptuveni 5 000 kadastrālās vienības.

Saistošie noteikumi paredz ar nekustamā īpašuma nodokli aplikt vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi, nosakot likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības, nodokli aprēķinot no augstākās iepriekš minētās vērtības. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanas ar nodokli mērķis ir panākt šo īpašumu sakārtošanu vai nojaukšanu.

Tāpat saistošie noteikumi paredz noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

Ar saistošajiem noteikumiem netiek mainītas citas likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa likmes, tādēļ minētajā likumā paredzētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem Jūrmalas pilsētā tiks piemērotas likumā noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa likmes.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

No dzīvojamo māju palīgēku – šķūnīši, āra tualetes un tamlīdzīgas būves, izņemot garāžas, aplikšanas ar nekustamā īpašuma nodokli papildus pašvaldības budžetā varētu iekasēt ap 20 000 latu (28 458 euro), kas ir salīdzinoši nelieli budžeta ieņēmumi, savukārt nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem šo noteikumu neieviešana palielinātu kopējo nekustamā īpašuma nodokļa apjomu.

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi tiek piemēroti visā Jūrmalas pilsētas teritorijā un attiecas uz visiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem.

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Nodokļu nodaļa. Pilsētplānošanas nodaļa, Pašvaldības īpašuma tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļa veic administratīvā akta sagatavošanu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu, nosakot attiecīgu kategoriju un būvei piekritīgās zemes platību.

Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas pilsētas domes sēdē, nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Papildus tie tiks publicēti arī Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Pakalpojumi” .

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF