Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 110

protokols Nr. 5, 12. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla –
Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2014.gadā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” Programmas vadlīnijām un saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras iepirkuma komisijas 2014.gada 29.janvāra sēdes protokolu Nr. 3, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram īstenot Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumus 2014.gadā.

2. Noteikt projekta mērķi – Eiropas Savienības programmas „Erasmus+”, Eiropas Jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla informācijas izplatīšana, atpazīstamības veicināšana un atbalsta nodrošināšana Jūrmalā, Tukumā, Tukuma novadā, Babītē, Salas pagastā un Lapmežciemā.

3. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 30.decembrim.

4. Noteikt kopējās īstenojamā projekta izmaksas EUR 1000,00, kas pilnībā tiek segtas no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piešķirtā finansējuma, saskaņā ar pielikumu.

5. Priekšfinansējumu EUR 200,00 apmērā segt no Jūrmalas pašvaldības 2014. gada budžeta.

6. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram.

7. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 13.marta lēmumam Nr.110

(protokols Nr.5, 12.punkts)

Projekta

„Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2014.gadā”

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas BJIC

Projekta nosaukums: „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2014.gadā”

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: 1000.00 euro, t.sk, JSPA finansējums 1000.00 euro (100%).

Pozīcija / gads

2014

Turpmākais projekta īstenošanas gads

Turpmākais projekta īstenošanas gads

Turpmākais projekta īstenošanas gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

294

49

906

1 151

0

0

0

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

49

49

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no JSPA

49

49

cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

49

102

151

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

245

755

1 000

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

294

49

906

1 151

0

0

0

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

245

755

1 000

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

49

49

151

151

0

0

0

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

49

49

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

151

151


Lejupielāde: DOC un PDF