Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 5.martāNr. 21

protokols Nr. 6, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija nolikumā Nr.7
„Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā”

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija nolikumā Nr.7 „Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā” (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:

1. Izteikt nolikuma 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.5. Ja 2.4. punktā minētais iesniegums ir iesniegts ne vēlāk kā 5 darba dienas līdz Jūrmalas pilsētas domes Sporta pārvaldei noteiktajam termiņam par budžeta projekta iesniegšanu nākamajam budžeta gadam, tad finansējuma pieprasījums tiek izskatīts nākamā budžeta gada projektā.”

2. Izteikt nolikuma 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.2. Priekšlikumus par Jūrmalas pilsētas plānotiem pasākumiem un līdzfinansējumu katram pasākumam sagatavo Jūrmalas pilsētas domes Sporta pārvalde, iesniedz to Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļai un pieņemšanai domes sēdē.”

3. Izteikt nolikuma 3.4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.4.4. Kopējo pasākuma ieņēmumu un izdevumu tāmes projekts saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu.”

4. Izteikt nolikuma 3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.5. Iesniegumus izvērtē Jūrmalas pilsētas domes Sporta pārvalde un sniedz priekšlikumus par finansējuma apjomu citu juridisku personu organizētu sporta pasākumu izdevumu segšanai Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļai un lēmuma pieņemšanai domes sēdē, pamatojoties uz nolikuma pielikumā Nr.1 Sporta pasākuma novērtēšanas kritērijiem un to punktu tabulu.”

5. Izteikt nolikuma 3.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.6. Finansējuma apjoma tabula sporta pasākuma līdzfinansēšanai:

Pasākuma kategorija

Punkti

Finansējums (EUR)

D

5 - 14

140 – 300

C

15 – 22

301 – 550

B

23 – 29

551 – 1420

A

30 – 40

1421 – 3000

Elites pasākumi

41 un vairāk

3001 un vairāk

6. Izteikt nolikuma 3.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.10. Finansējuma saņēmējam jānodrošina Jūrmalas pilsētas domes publicitāte, izvietojot pašvaldības logo uz visiem pasākuma publicitātes materiāliem un mutiski informējot sacensību laikā. Organizatoriem jāiesniedz informācija Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļā un Sporta pārvaldē par rīkotajām sacensībām.”

7. Izteikt nolikuma 4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.5. Lai saņemtu finansējumu, iesniegumā jānorāda konkrēts piesaistītā finansējuma izmantošanas mērķis, kopējā izdevumu tāme un citi līdzfinansēšanas avoti saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu.”

8. Izteikt nolikuma 4.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.7. Finansējuma saņēmējam jānodrošina Jūrmalas pilsētas domes publicitāte, jāiesniedz informācija Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļā un Sporta pārvaldē par rīkotajām aktivitātēm un sasniegumiem un jāizvieto pašvaldības simboliku uz kluba vai biedrības publicitātes materiāliem (formas, bukleti, mājas lapas u.c.).”

9. Izteikt nolikuma 4.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.8. Iesniegumi par finansējumu sporta veidiem (klubiem) tiek iesniegti Jūrmalas pilsētas domē un apkopoti uz izvērtēti Jūrmalas pilsētas domes Sporta pārvaldē, lēmumu pieņem domes sēdē.”

10. Papildināt nolikumu ar 4.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.9. Prioritārie sporta veidi tiek pārskatīti ik pa 4 gadiem (Olimpiskais cikls), ņemot vērā iepriekšējā perioda sportiskos sasniegumus. ”

11. Izteikt nolikuma 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

„5.1. Uzskaiti un kontroli par saņemto finansējumu un tā saņemšanas nosacījumu izpildi veic Jūrmalas pilsētas domes Sporta pārvalde.”

12. Izteikt nolikuma 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

„5.2. Jūrmalas pilsētas domes Sporta pārvalde ir tiesīga veikt sporta nodarbību apmeklējumu un iesniegtās informācijas atbilstības kontroli.”

13. Izteikt nolikuma 5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

„5.3. Jūrmalas pilsētas domes Sporta pārvalde ir tiesīga pieprasīt finansējuma pieprasītājam papildus informāciju vai paskaidrojumus.”

14. Izteikt nolikuma 2.pielikumu šādā redakcijā:

„1.Prioritārie sporta veidi

1.1. Individuālie sporta veidi, kuros ir Olimpisko spēļu kandidāti vai dalībnieki Jūrmalas pilsētas dome var līdzfinansēt individuāli katru sportistu no 1420 EUR līdz 7200 EUR:

1.1.1. Vieglatlētika

1.1.2. Airēšana

1.1.3. Pludmales volejbols

1.1.4. Burāšana

1.2. Komandu sporta veidi, kuros ir Jūrmalas pilsētas komandas, kas startē Latvijas čempionāta virslīgā, Jūrmalas pilsētas dome var līdzfinansēt komandu no 7200 EUR līdz 43 000 EUR apmērā:

1.2.1. Basketbols

1.2.2. Futbols

1.2.3. Handbols

2.Pārējie sporta veidi alfabētiskā secībā

2.1. Iespējamais Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums katram sporta veidam ir no 712 EUR līdz 7200 EUR, piemērojot hokejam koeficientu 3, ievērojot sporta veida specifiku:

2.1.1. Austrumu cīņas

2.1.2. Autosports

2.1.3. Bokss

2.1.4. Boulings

2.1.5. Cīņu sports

2.1.6. Daiļslidošana

2.1.7. Dambrete

2.1.8. Džudo

2.1.9. Florbols

2.1.10. Galda teniss

2.1.11. Hokejs

2.1.12. Karatē

2.1.13. Mākslas vingrošana

2.1.14. Motosports

2.1.15. Novuss

2.1.16. Orientēšanās

2.1.17. Peldēšana

2.1.18. Pludmales futbols

2.1.19. Pludmales volejbols

2.1.20. Regbijs

2.1.21. Skeitbords

2.1.22. Slidošana

2.1.23. Smaiļošana un kanoe airēšana

2.1.24. Sporta dejas

2.1.25. Šahs

2.1.26. Teniss

2.1.27. Triatlons

2.1.28. Ūdens motosports

2.1.29. Ūdenspolo

2.1.30. Ūdensslēpošana

2.1.31. Volejbols”

15. Izteikt nolikuma 4.pielikuma virsrakstu šādā redakcijā:

„Kritēriji komandu sporta veidu augstākās līgas komandām”.

16. Papildināt nolikumu ar 5.pielikumu „Pasākuma kopējo ieņēmumu un izdevumu tāme” saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums.
Pasākuma kopējo ieņēmumu un izdevumu tāme XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF