Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 24.augusta 67.nolikumu
Grozījumi ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 12.novembra 44.nolikumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 21.marta 6.nolikumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 18.janvāra 1.nolikumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 12.novembra 42.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2015.gada 28.septembrīNr. 37

protokols Nr. 17, 3. punkts

Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums
Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu
Grozīts ar domes 2015.gada 12.novembra 42.nolikumu
Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 67.nolikumu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums (turpmāk – nolikums), nosaka Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) apbalvojumu veidus, to piešķiršanas nosacījumus, kandidātu pieteikšanas un izvērtēšanas kārtību. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu

2. Apbalvojumu dibināšanas mērķis ir novērtēt un izteikt atzinību fiziskām personām un personu grupām (juridiskai personai, kolektīvam, komandai, biedrībai u.c., turpmāk – personu grupas) par nopelniem un nozīmīgu devumu Jūrmalas pilsētas attīstībā, Jūrmalas pilsētas vārda popularizēšanā, par mūža ieguldījumu un īpašu pilsonisko iniciatīvu. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu

II. Apbalvojumi un to veidi

3. Domes apbalvojumi ir: Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu

3.1. Goda zīme (1.pielikums);

3.1.1 Papildināts ar domes 2018.gada 18.janvāra 1.nolikumu

3.2. Goda raksts; Grozīts ar domes 2015.gada 12.novembra 42.nolikumu

3.3. Atzinības raksts; Grozīts ar domes 2015.gada 12.novembra 42.nolikumu

3.4. Pateicības raksts. Grozīts ar domes 2015.gada 12.novembra 42.nolikumu

4. Goda zīme kopā ar titulu “Goda jūrmalnieks” ir augstākais Jūrmalas pilsētas domes apbalvojums. To piešķir fiziskām personām par īpašiem nopelniem šādās nozarēs: Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 67.nolikumu

4.1. izglītībā, zinātnē - par sasniegumiem zinātnē, pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem nacionālā un starptautiskā līmeņa konkursos, par mūža ieguldījumu vai ieguldījumu pilsētas vārda popularizēšanā; Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu

4.2. kultūrā - par aktīvu radošu darbību, par izciliem sasniegumiem, par mūža ieguldījumu vai ieguldījumu pilsētas vārda popularizēšanā; Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu

4.3. sportā - par izciliem sasniegumiem, par mūža ieguldījumu vai ieguldījumu pilsētas vārda popularizēšanā; Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu

4.4. tautsaimniecībā - par ieguldījumu pilsētas uzņēmējdarbības un / vai infrastruktūras attīstībā; Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu

4.5. veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē - par ieguldīto darbu pilsētas iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē, par mūža ieguldījumu; Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu

4.6. sabiedriskajā darbībā - par aktīvu sabiedrisko darbību, demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības stiprināšanu un ieguldījumu pilsētas attīstībā; Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu

4.7. par citiem īpašiem nopelniem.

5. Kopā ar Goda zīmi pasniedz naudas balvu 5000 EUR (pieci tūkstoši euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 67.nolikumu

6. Nozīme „Goda zīme” nēsājama svētku gadījumos, nozīmes “Goda zīme” miniatūrzīme paredzēta nēsāšanai ikdienā. Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 67.nolikumu

7. Kopā ar Goda zīmi tiek izsniegta Goda zīmes apliecinājums (2.pielikums).

8. Goda zīme var tikt piešķirta reizi mūžā.

9. Viena gada laikā Goda zīme var tikt piešķirtas ne vairāk kā divām personām, vienā nozarē piešķirot vienu Goda zīmi. Grozīts ar domes 2020.gada 12.novembra 44.nolikumu Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 67.nolikumu

9.1 Papildināts ar domes 2018.gada 18.janvāra 1.nolikumu

9.2 Papildināts ar domes 2018.gada 18.janvāra 1.nolikumu

9.3 Papildināts ar domes 2018.gada 18.janvāra 1.nolikumu

10. Goda rakstu piešķir fiziskai personai vai personu grupai par nopelniem un ieguldījumu tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā, sabiedriskajā darbībā un citiem īpašiem nopelniem.

10.1 Papildināts ar domes 2015.gada 12.novembra 42.nolikumu

10.2 Papildināts ar domes 2015.gada 12.novembra 42.nolikumu

11. Goda rakstu var piešķirt atkārtoti, bet ne vairāk kā reizi gadā.

12. Atzinības rakstu piešķir fiziskai personai vai personu grupai par sasniegumiem pašvaldības organizētajos konkursos vai gada balvās (kultūrā, sportā, vides sakopšanā un labiekārtošanā, uzņēmējdarbības veicināšanā u.tml.), par sasniegumiem nacionāla un starptautiska mēroga mācību olimpiādēs, konkursos vai projektos, par sasniegumiem Jūrmalas pilsētas vārda popularizēšanā, tūrisma, kurortoloģijas jomu attīstībā un citiem īpašiem nopelniem. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu

12.1 Papildināts ar domes 2018.gada 18.janvāra 1.nolikumu

13. Atzinības rakstu var piešķirt atkārtoti.

14. Pateicības rakstu piešķir fiziskai personai vai personu grupai kā pateicību par godprātīgu darbu, profesionālo meistarību, aktīvu dalību pašvaldības rīkotajos vai citos pasākumos.

15. Pateicības rakstu var piešķirt atkārtoti.

III. Apbalvojumu kandidātu pieteikšanas un izvērtēšanas kārtība

16. Pretendentu pieteikšanu Goda zīmes piešķiršanai izsludina Apbalvojumu piešķiršanas komisija (turpmāk – Komisija) ar publikāciju pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv . Citu domes organizēto konkursu izsludināšana notiek konkrēto konkursu nolikumos paredzētajā kārtībā. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu

17. Pieteikumu (3.pielikums) par apbalvojuma piešķiršanu var iesniegt domes deputāti, juridiskās personas, valsts un pašvaldību iestādes, fiziskās personas (ne mazāk kā 5 pilngadīgas personas), reģistrētas nevalstiskās organizācijas vai profesionālās asociācijas, komisiju vadītāji, kuri nodrošina pašvaldības konkursu vai gada balvu organizēšanu un apbalvojumu piešķiršanu un domes struktūrvienību vadītāji. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu

18. Pieteikumā norāda:

18.1. apbalvošanai izvirzītās fiziskās personas vārds, uzvārds, kontaktinformācija, darbavieta un ieņemamais amats vai nodarbošanās;

18.2. apbalvošanai izvirzītās personu grupas nosaukums, juridiskā adrese vai kontaktinformācija, vadītāja vārds un uzvārds;

18.3. motivēts pamatojums apbalvojuma piešķiršanai;

18.4. pieteikuma iesniedzēja kontaktinformācija.

19. Parakstītus pieteikumus par apbalvojuma piešķiršanu var iesniegt, nosūtot pa pastu uz adresi Jomas ielu 1/5, personīgi iesniedzot domes apmeklētāju apkalpošanas centros: Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, Raiņa ielā 110, Tukuma ielā 30, vai sūtot elektroniski uz e-pasta adresi apbalvojumi@jurmala.lv ar norādi “Apbalvojumu piešķiršanas komisijai” parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu

20. Pretendents nav tiesīgs pieteikt pats savu kandidatūru.

21. Iesniegtos pieteikumus izvērtē un lēmumu par Goda zīmes, Goda raksta un Atzinības raksta piešķiršanu pieņem Komisija septiņu cilvēku sastāvā. Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu apstiprina ar domes lēmumu. Grozīts ar domes 2019.gada 21.marta 6.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu

22. Lēmumu par Pateicības raksta piešķiršanu pieņem Komisijas priekšsēdētājs vienpersoniski, nepieciešamības gadījumā sasaucot Komisijas sēdi.

23. Lēmumu par Goda raksta, Atzinības raksta vai Pateicības raksta piešķiršanu domes organizētajos konkursos (piemēram, “Pašvaldības sakoptākais īpašums”, “Gada balva kultūrā”, “Gada balva sportā”, “Jūrmalas gada uzņēmējs” u.c.) pieņem katra konkursa attiecīgā komisija saskaņā ar tās nolikumu, lēmumu apstiprina Komisijas priekšsēdētājs vienpersoniski, nepieciešamības gadījumā sasaucot Komisijas sēdi. Grozīts ar domes 2018.gada 18.janvāra 1.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu

24. Izvērtējot kandidātus un lemjot par apbalvojuma piešķiršanas nepieciešamību, Komisija:

24.1. izvērtē pieteikumā minēto un tam pievienoto informāciju par kandidātu;

24.2. ja nepieciešams, pieaicina iesniedzēju vai ekspertus bez balsošanas tiesībām papildu informācijas sniegšanai vai kandidāta izvērtēšanai;

24.3. ja nepieciešams, lūdz atsauksmes par kandidātu un pieprasa citu papildu informāciju.

25. Izvērtējot iesniegtos pieteikumus, Komisija vērtē kandidāta:

25.1. pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti;

25.2. profesionālos sasniegumus un ieguldījumu attiecīgajā nozarē, kā arī Jūrmalas pilsētas attīstībā kopumā; Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu

25.3. profesionālo darbību un reputāciju;

25.4. ieguldījumu Jūrmalas pilsētas tēla veidošanā un pilsētas vārda popularizēšanā; Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu

25.5. ilggadēju un panākumiem vainagotu darbu Jūrmalas pilsētas labā; Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu

25.6. citus īpašus nopelnus.

IV. Apbalvojumu pasniegšana un reģistrācija

26. Apbalvojumus pasniedz domes rīkotajos svinīgajos pasākumos. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu

27. Goda zīmi pasniedz svētkos par godu Latvijas Republikas proklamēšanai.

28. Apbalvojumu pasniedz domes priekšsēdētājs vai cita domes priekšsēdētāja pilnvarota persona. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu

29. Informācija par apbalvojuma piešķiršanas faktu tiek publicēta Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā un pašvaldības tīmekļa vietnē. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu

30. Katrs apbalvojums tiek reģistrēts Apbalvojumu reģistrā, norādot apbalvotās fiziskās personas vārdu, uzvārdu vai personu grupas nosaukumu, adresi, pieteikuma reģistrācijas numuru, apbalvojuma veidu, apbalvojuma saņemšanas pamatojumu un datumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 28.septembra nolikumam Nr.37

(protokols Nr.17, 3.punkts)

PDF


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 28.septembra nolikumam Nr.37

(protokols Nr.17, 3.punkts)

PDF


3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 28.septembra nolikumam Nr.37

(protokols Nr.17, 3.punkts)
Grozīts ar domes 2019.gada 21.marta 6.nolikumu
Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 71.nolikumu

PDF


4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 28.septembra nolikumam Nr.37

(protokols Nr.17, 3.punkts)

Papildināts ar domes 2015.gada 12.novembra 42.nolikumu


5.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 28.septembra nolikumam Nr.37

(protokols Nr.17, 3.punkts)

Papildināts ar domes 2015.gada 12.novembra 42.nolikumu


6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 28.septembra nolikumam Nr.37

(protokols Nr.17, 3.punkts)

Papildināts ar domes 2015.gada 12.novembra 42.nolikumu


7.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 28.septembra nolikumam Nr.37

(protokols Nr.17, 3.punkts)

Papildināts ar domes 2018.gada 18.janvāra 1.nolikumu


Lejupielāde: DOC un PDF