Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2024.gada 27.jūnija 22.nolikumu

2015.gada 15.oktobrīNr. 38

protokols Nr. 19, 5. punkts

Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikums
Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 72.nolikumu

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
61.panta trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas (turpmāk – Komisija) kompetenci, uzdevumus un darba organizāciju. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 72.nolikumu

2. Komisija izveidota, lai novērtētu un izteiktu atzinību fiziskām personām un personu grupām (juridiskai personai, kolektīvam, komandai, biedrībai u.c.) par nopelniem un nozīmīgu devumu Jūrmalas pilsētas attīstībā, Jūrmalas pilsētas vārda popularizēšanā, par mūža ieguldījumu un īpašu pilsonisko iniciatīvu. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 72.nolikumu

3. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi.

II. Komisijas uzdevumi

4. Komisijas uzdevums ir nodrošināt Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikumā paredzēto pašvaldības apbalvojumu izvērtēšanu un piešķiršanu. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 72.nolikumu

III. Komisijas darba organizācija

5. Komisijas sastāvu apstiprina ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 72.nolikumu

6. Komisija darbojas 7 (septiņu) locekļu sastāvā, tajā skaitā Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

7. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

8. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības.

9. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Komisijas locekļiem.

10. Komisija lēmumu pieņem balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso klātesošo Komisijas locekļu vairākums. Ja neviens no kandidātiem nesaņem nepieciešamo balsu vairākumu, tad rīko atkārtotu balsošanas kārtu par tiem diviem pretendentiem, kuri saņēmuši visvairāk balsu.

11. Ja Komisija lemj par apbalvojuma piešķiršanu Komisijas loceklim, attiecīgais Komisijas loceklis balsojumā nepiedalās.

12. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un protokolists.

13. Komisijas sēdes protokolā ieraksta:

13.1. kad sēdi atklāj un slēdz;

13.2. sēdes darba kārtību;

13.3. sēdes vadītāja un sēdes protokolētāja vārdu un uzvārdu;

13.4. sēdē piedalījušos un klāt neesošo Komisijas locekļu vārdu un uzvārdu;

13.5. sēdē pieaicināto personu vārdu, uzvārdu un organizāciju, ko pārstāv;

13.6. priekšlikumus un sēdes vadītāja rīkojumus;

13.7. pieņemtos lēmumus, norādot, cik Komisijas locekļi balsoja par, cik pret un cik atturējās.

14. Komisija ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības un fizisko personu datu aizsardzību. Apbalvojumam pieteikto fizisko personu dati un papildus informācija, kas ietverta apbalvojuma piešķiršanas pieteikumā, netiek izpausta trešajām personām.

15. Komisijas sēdes ir slēgtas.

16. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par apbalvojumam izvirzītajiem pretendentiem, kā arī uz Komisijas sēdēm pieaicināt ekspertus (attiecīgās jomas pārstāvjus, konsultatīvās padomes, nevalstiskās organizācijas un citus). Pieaicinātajiem ekspertiem nav balsstiesību, sniegtajai informācijai ir rekomendējošs raksturs.

17. Iesūtītos pieteikumus Administratīvi juridiskās pārvaldes Kanceleja reģistrē lietvedības sistēmā DocLogix un nosūta Komisijas priekšsēdētājam un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam.

18. Komisijas un ar apbalvojumu izgatavošanu un piešķiršanu saistīto organizatorisko darbu nodrošina Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvā nodaļa, tajā skaitā:

18.1. nodrošina Komisijas sēžu protokolēšanu;

18.2. sagatavo Komisijas sēdē izskatāmos jautājumus;

18.3. nodrošina lietvedības sistēmā DocLogix pieteikumu par Goda zīmes, Goda raksta, un Atzinības raksta nosūtīšanu Komisijas locekļiem;

18.4. nodrošina Komisijas sēžu protokolu nodošanu glabāšanai Jūrmalas pilsētas domes arhīvā; Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 72.nolikumu

18.5. nodrošina Goda zīmju, miniatūrzīmju un ar to saistīto atribūtu, kā arī Goda rakstu, Pateicības rakstu un Atzinības rakstu pasūtīšanu.

19. Goda rakstu, Pateicības rakstu un Atzinības rakstu noformēšanu nodrošina domes Priekšsēdētāja birojs. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 72.nolikumu

20. Visi Jūrmalas pilsētas domes pasniegtie apbalvojumi tiek reģistrēti Apbalvojumu reģistrā, kura darbību nodrošina Priekšsēdētāja birojs. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 72.nolikumu

21. Apbalvojumu reģistrā:

21.1. par Goda zīmes piešķiršanu tiek norādītas šādas ziņas:

21.1.1. apbalvojuma numurs;

21.1.2. pieteikuma reģistrācijas numurs;

21.1.3. apbalvotās personas vārds, uzvārds vai personu grupas nosaukums;

21.1.4. nodarbošanās vai ieņemamais amats;

21.1.5. piešķirtā apbalvojuma veids;

21.1.6. apbalvojuma piešķiršanas pamatojums;

21.1.7. Komisijas lēmuma pieņemšanas datums;

21.1.8. apbalvojuma pasniegšanas datums un vieta.

21.2. par Goda raksta, Atzinības raksta un Pateicības raksta piešķiršanu tiek norādītas šādas ziņas:

21.2.1. apbalvojuma numurs;

21.2.2. pieteikuma reģistrācijas numurs;

21.2.3. apbalvotās personas vārds, uzvārds vai personu grupas nosaukums;

21.2.4. nodarbošanās vai ieņemamais amats;

21.2.5. piešķirtā apbalvojuma veids;

21.2.6. apbalvojuma piešķiršanas pamatojums.

22. Sabiedrības informēšanu par pretendentu pieteikšanu apbalvojumu piešķiršanai un apbalvojumu saņēmējiem nodrošina Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļa. Informācija par Komisijas lēmumiem un paziņojumiem tiek publicēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, ievērojot fizisko personu datu aizsardzību. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 72.nolikumu

IV. Noslēguma jautājumi

23. Komisija pretendentu pieteikšanu augstākajam Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumam - Goda zīmei - izsludina reizi gadā, kārtējā gada oktobra mēneša pirmajā nedēļā. Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 42.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 72.nolikumu

24. Augstākais Jūrmalas pilsētas domes apbalvojums pasniedzams svinīgajā pasākumā, kas tiek organizēts par godu Jūrmalas pilsētas dibināšanas gadadienai un / vai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 72.nolikumu

25. Grozījumus šajā nolikumā var izdarīt pēc Komisijas vai Jūrmalas pilsētas domes deputātu priekšlikuma. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 72.nolikumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis