Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 18.janvāra 4.nolikumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2015.gada 3.decembrīNr. 54

protokols Nr. 21, 26. punkts

Jūrmalas pilsētas domes Sabiedriskā labuma balvas nolikums
par nozīmīgu ieguldījumu sociālajā un veselības aizsardzības jomā

Izdoti saskaņā ar Valsta pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedriskā labuma balvas nolikums par nozīmīgu ieguldījumu sociālajā un veselības aizsardzības jomā (turpmāk – nolikums) nosaka Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) sabiedriskā labuma balvas (turpmāk – Sabiedriskā labuma balva) piešķiršanas nosacījumus, kandidātu pieteikšanas un izvērtēšanas kārtību un Sabiedriskā labuma balvas veidu un apmēru.

2. Sabiedriskā labuma balvas mērķis ir ieguldītā darba novērtēšana un atzinības izteikšana fiziskām personām par nozīmīgu devumu un būtisku ieguldījumu, veicot Jūrmalas pilsētas pašvaldības iedzīvotāju veselības un sociālo aizsardzību un sniedzot atbalstu personām, kurām nepieciešama iekļaušanās sabiedrībā, un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā.

II. Sabiedriskā labuma balvas nominācijas

3. Sabiedriskā labuma balvas nominācijas ir:

3.1. „Par mūža ieguldījumu sociālajā, veselības aizsardzības jomā vai pilsoniskās sabiedrības veidošanā”, ko pasniedz kopā ar Apbalvojumu par mūža ieguldījumu un naudas balvu 1000 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas; Grozīts ar domes 2018.gada 18.janvāra 4.nolikumu

3.2. „Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanā Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem”, ko pasniedz kopā ar Atzinības rakstu un naudas balvu 300 EUR (trīs simti euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas; Grozīts ar domes 2018.gada 18.janvāra 4.nolikumu

3.3. „Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aizsardzības jomā Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem”, ko pasniedz kopā ar Atzinības rakstu un naudas balvu 300 EUR (trīs simti euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas; Grozīts ar domes 2018.gada 18.janvāra 4.nolikumu

3.4. „Par ieguldījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstībā”, ko pasniedz kopā ar Atzinības rakstu un naudas balvu 300 EUR (trīs simti euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas; Grozīts ar domes 2018.gada 18.janvāra 4.nolikumu

3.5. „Par ieguldījumu veselības nozares attīstībā”, ko pasniedz kopā ar Atzinības rakstu un naudas balvu 300 EUR (trīs simti euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas; Grozīts ar domes 2018.gada 18.janvāra 4.nolikumu

3.6. „Par nesavtīgu palīdzības sniegšanu līdzcilvēkiem”, ko pasniedz kopā ar Atzinības rakstu un naudas balvu 300 EUR (trīs simti euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas; Grozīts ar domes 2018.gada 18.janvāra 4.nolikumu

3.7. „Par ieguldīto darbu un entuziasmu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā”, ko pasniedz kopā ar Atzinības rakstu un naudas balvu 300 EUR (trīs simti euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas. Grozīts ar domes 2018.gada 18.janvāra 4.nolikumu

III. Sabiedriskā labuma balvas piešķiršanas nosacījumi

4. Sabiedriskā labuma balvu var piešķirt fiziskai personai, kuras deklarētā dzīvesvietas adrese ir Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, un kura:

4.1. veikusi nozīmīgu darbu nevalstiskajā sektorā;

4.2. veikusi nozīmīgu darbu ārpus tiešajiem darba pienākumiem sabiedrības labā;

4.3. kādam ir nesavtīgi palīdzējusi nelaimē, devusi cerību, iedvesmojusi;

4.4. sociālā darba jomā guvusi nozīmīgus sasniegumus zinātnē, izglītībā, pašvaldības vai sabiedriskajā darbībā;

4.5. veikusi nozīmīgu sociālo darbu ārpus tiešajiem darba pienākumiem, kuras profesionālais veikums nozīmīgi ietekmējis sociālo situāciju risinājumus;

4.6. guvusi nozīmīgus sasniegumus zinātnē, izglītībā, pašvaldības vai sabiedriskajā darbā, kas saistīts ar veselības aprūpi;

4.7. guvusi nozīmīgus sasniegumus veselības nozares politikas veidošanā un īstenošanā;

4.8. aktīvi iesaistījusies iedzīvotāju veselības saglabāšanā un slimību profilaksē;

4.9. devusi radošu un organizatorisku ieguldījumu nozīmīgu pasākumu organizēšanā veselības vai sociālajā jomā;

4.10. sniegusi mūža ieguldījumu ar pašaizliedzīgu un rūpīgu ilggadīgu darbu pašvaldības iedzīvotāju labā sociālajā, veselības aizsardzības jomā un pilsoniskās sabiedrības veidošanā.

5. Sabiedriskā labuma balvas nominācijas tiek piešķirtas vienu reizi kalendārajā gadā.

IV. Sabiedriskā labuma balvas kandidātu pieteikšanas kārtība

6. Kandidātus Sabiedriskā labuma balvas pasniegšanai, aizpildot pieteikuma anketu (pielikums), var izvirzīt:

6.1. iestādes, aģentūras, kapitālsabiedrības, nevalstiskās organizācijas;

6.2. Jūrmalas pilsētas domes patstāvīgās deputātu komitejas;

6.3. Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības;

6.4. Jūrmalas Sabiedriskā padome;

6.5. Jūrmalas pilsētas kristīgo draudžu padome.

7. Pretendents pats nevar pieteikt savu kandidatūru Sabiedriskā labuma balvas saņemšanai.

8. Pieteikuma anketu par Sabiedriskā labuma balvu iesniedz rakstveidā Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē, Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, publiski izsludinātā pretendentu pieteikšanas termiņā. Pieteikuma anketai pievienojams kandidāta dzīves apraksts (Curriculum Vitae). Pieteikuma anketai var tikt pievienoti citi dokumenti, kas var būt svarīgi lēmuma pieņemšanā par Sabiedriskā labuma balvas piešķiršanu.

V. Sabiedriskā labuma balvas piešķiršanas komisija

9. Pieteikuma anketu par Sabiedriskā labuma balvas piešķiršanu izskata ar domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināta komisija (turpmāk - Komisija).

10. Komisija darbojas 7 (septiņu) locekļu sastāvā, tajā skaitā Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

11. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

12. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Komisijas locekļiem.

13. Komisija lēmumu pieņem atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso klātesošo Komisijas locekļu vairākums. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

14. Ja Komisija lemj par Sabiedriskā labuma balvas piešķiršanu Komisijas loceklim, attiecīgais komisijas loceklis balsojumā nepiedalās.

15. Komisija ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības un fizisko personu datu aizsardzību. Sabiedriskā labuma balvai pieteikto fizisko personu dati un papildus informācija, kas ietverta Sabiedriskā labuma balvas piešķiršanas pieteikumā, netiek izpausta trešajām personām.

16. Komisijai, izvērtējot iesniegtās pieteikuma anketas, ir tiesības neizvirzīt nevienu no kandidātiem kādai no Sabiedriskā labuma balvas nominācijām.

17. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolā norāda:

17.1. Komisijas sēdes vietu, datumu un laiku;

17.2. Komisijas locekļus un Komisijas sēdē pieaicinātās personas;

17.3. Komisijas sēdes darba kārtību;

17.4. Komisijas sēdē pieņemto lēmumu, norādot, cik Komisijas locekļi balsoja par, cik pret un cik atturējās.

18. Komisijas pieņemtie lēmumi tiek noformēti protokollēmuma veidā un tos paraksta Komisijas priekšsēdētājs.

19. Komisijas pieņemtais lēmums ir par pamatu naudas balvas izmaksai.

20. Komisijas sēdes ir slēgtas.

VI. Sabiedriskā labuma balvas kandidātu izvērtēšanas kārtība

21. Izvērtējot iesniegtās pieteikuma anketas, Komisija:

21.1. izvērtē pieteikuma anketā minēto un tai pievienoto informāciju par kandidātu;

21.2. ja nepieciešams, pēc savas iniciatīvas lūdz atsauksmes par kandidātu vai pieprasa citu papildu informāciju;

21.3. lemj par Sabiedriskā labuma balvas, tajā skaitā Sabiedriskā labuma balvas veida, piešķiršanu.

22. Izvērtējot iesniegtās ziņas par kandidātu, Komisija ņem vērā:

22.1. kandidāta pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti;

22.2. profesionālo darbību un reputāciju;

22.3. ilggadēju un panākumiem vainagotu darbu Jūrmalas pilsētas labā;

22.4. citus īpašus nopelnus.

23. Komisijai, izvērtējot pieteikuma anketu un ziņas par kandidātu, ir tiesības lūgt sniegt ziņas par kandidātu no valsts un pašvaldību institūcijām, organizācijām un citām personām, tajā skaitā pieprasīt par pretendentu arī citu informāciju.

24. Pieņemto Komisijas lēmumu par Sabiedriskā labuma balvas piešķiršanu apstiprina Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs, nepieciešamības gadījumā sasaucot Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sēdi.

VII. Sabiedriskā labuma balvas pasniegšana

25. Sabiedriskā labuma balvu pasniedz domes rīkotajos svinīgajos pasākumos.

26. Sabiedriskā labuma balvu pasniedz domes priekšsēdētājs vai cita domes priekšsēdētāja pilnvarota persona.

27. Informācija par Sabiedriskā labuma balvas piešķiršanas faktu tiek publicēta Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra nolikumam Nr.54

(protokols Nr.21, 26.punkts)

PIETEIKUMS

Jūrmalas pilsētas domes Sabiedriskā labuma balvas piešķiršanai

1. INFORMĀCIJA PAR APBALVOŠANAI IETEIKTO PRETENDENTU

Vārds, uzvārds, dzimšanas datums:
Kontaktinformācija:
Darbavieta, ieņemamais amats vai nodarbošanās:2. MOTIVĒTS PAMATOJUMS APBALVOJUMA PIEŠĶIRŠANAI, VISPUSĪGI NORĀDOT TO NOPELNU APRAKSTU, PAR KURIEM IEROSINA PIEŠĶIRT SABIEDRISKĀ LABUMA BALVU:3. INFORMĀCIJA PAR PIETEICĒJU / PIETEICĒJIEM

(juridiskās personas nosaukums, paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, ieņemamais amats, kontaktinformācija)4. PIELIKUMS:

1. Dzīves apraksts (CV) uz ________ lapām

2.
3.
4.
5.

_______________________________

(datums)

_______________________________

(paraksts)

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS, ka ir informēts un piekrīt, ka ziņas par pretendentu var tikt pārbaudītas, pieprasot informāciju valsts un pašvaldību institūcijām, citām organizācijām un personām, tajā skaitā pieprasīt par pretendentu citu informāciju. Iegūtās ziņas tiks izmantotas lēmuma par Sabiedriskā labuma balvas piešķiršanu pieņemšanā.

_______________________________

(datums)

_______________________________

(paraksts)