Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 421

protokols Nr. 19, 30. punkts

Par detālplānojuma zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16,
Jūrmalā un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai darba uzdevuma
derīguma termiņa pagarināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.231 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu iela 12, Vikingu ielā 14/16 un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai” tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei, nosakot, ka tā derīguma termiņš ir divi gadi.

Ar Domes 2014.gada 15.maija lēmumu Nr.242 „Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16 un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” detālplānojuma projekts tika nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ir norisinājusies detālplānojuma publiskā apspriešana, kā arī pieprasīti un saņemti visi darba uzdevumā norādītie atzinumi. Šobrīd notiek darbs pie plānotā objekta apbūves shēmas izstrādes, lai tiktu nodrošināta vides prasību ievērošana.

Domē 2015.gada 31.augustā ir saņemts detālplānojuma ierosinātāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielupes sporta un atpūtas centrs””, reģistrācijas Nr.40003258348, iesniegums ar lūgumu pagarināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 103.punktu, detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi. Ja nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, pašvaldība var pieņemt lēmumu par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu. Saskaņā ar minēto Noteikumu 144.punktu, uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet šo plānošanas dokumentu saturs var atbilst tam normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā plānošana dokumenta izstrādes uzsākšanas dienā.

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 4.jūnija vēstulē Nr.18-1e/4585 rekomendēto, izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus, kuru 1.redakcijas publiskā apspriešana ir notikusi līdz 2015.gada 1.maijam, jāpabeidz līdz 2015.gada 31.decembrim.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar 2015.gada 9.septembra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt darba uzdevuma derīguma termiņu detālplānojuma izstrādei zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2015.gada 31.decembrim.

2. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanas detālplānojuma izstrādei zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai, spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF