Oficiālā publikācija tiesību aktu vortālā "Likumi.lv"
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2015.gada 5.martāNr. 12

protokols Nr. 6, 4. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādu grozījumu:

Aizstāt saistošo noteikumu 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu pielikumu „Izpildvaras struktūra”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDFPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 5.marta saistošajiem noteikumiem Nr.12
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ar grozījumiem tiek precizēta pašvaldības izpildvaras struktūra un nolikuma pielikumā esošā struktūrshēma. Pilsētsaimniecības pārvalde tiek reorganizēta, izveidojot jaunu Mežsaimniecības nodaļu, savukārt Pilsētsaimniecības pārvaldes Iepirkumu birojs tiek nodalīts tiešā pašvaldības izpilddirektora padotībā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošanas nodrošināšanai nav nepieciešami grozījumi pašvaldības atlīdzības fonda ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis