Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 23.12.2015. Stājas spēkā 10.12.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2015.gada 3.decembrīNr. 45

protokols Nr. 21, 19. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 17.1.22.punktu šādā redakcijā:

„17.1.22. Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisija”.

2. Saistošo noteikumu 1.pielikumu izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Paskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.45
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 10.panta otrās daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 17.septembra rīkojuma Nr.569 „Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanas deleģēšanu republikas pilsētu pašvaldībām” 1.punktu, Latvijas Republikas pilsētu pašvaldībām tiek deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma - nodrošināt integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu, kuru ietvaros paredzēts atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai nacionālas nozīmes attīstības centros, izpilde.

2.Projekta nepieciešamības pamatojums

Ar grozījumiem tiek papildināta pašvaldības lēmējvaras struktūra un nolikuma pielikumā esošā struktūrshēma, izveidojot Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisiju.

Komisijas pienākumi un atbildība ir atrunāta Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikumā.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 17.septembra rīkojuma Nr.569 „Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanas deleģēšanu republikas pilsētu pašvaldībām” 2.2.punktu, deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpilde tiek finansēta atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada noteikumiem Nr.485 Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.10. prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai””, 2.11. prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība „Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” un 2.12. prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība „Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis