Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 1.jūlijāNr. 301

protokols Nr. 8, 1. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības
2015.gada publisko pārskatu

Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešajai daļai, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktam, 69.panta 7.punktam un 72.pantam, Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā.

3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldei Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu ievietot Jūrmalas pilsētas domes mājaslapā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF