Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 10.11.2016. Stājas spēkā 08.11.2016.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2016.gada 7.novembrīNr. 41

protokols Nr. 17, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 10.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“10.1.4. izglītības un kultūras jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā;”

2. Izteikt 10.1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

“10.1.10 sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā;”

3. Svītrot 10.1.11.apakšpunktu.

4. Svītrot 10.1.15. apakšpunktu.

5. Izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

“34. Izglītības un kultūras jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus, kas saistīti ar izglītību, interešu izglītību, kultūru un mākslu un sniedz atzinumus par tiem.”

6. Izteikt 37.2 punktu šādā redakcijā:

“37. 2 Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus par sociālo palīdzību, veselības aprūpi un par sabiedrības integrācijas lietām un sniedz atzinumus par tiem.”

7. Svītrot 37. 3 punktu.

8. Svītrot 37.7. punktu.

9. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 7.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.41
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek precizēta saistošo noteikumu pielikumā esošā lēmējvaras struktūrshēma, nosakot, ka:

1) Tiek apvienotas Izglītības un Kultūras jautājumu komitejas, izveidojot Izglītības un kultūras jautājumu komiteju, kas turpmāk izskatīs jautājumus, kas bija abu komiteju kompetencē. Ņemot vērā, ka līdzšinējā pieredze rāda, ka kompleksa un koordinēta jautājumu risināšana vienas komitejas ietvaros ir lietderīgāka, apvienojot komitejas tiks panākts efektīvāks pašvaldības lēmējvaras kompetences un pilnvaru sadalījums, nodrošināta pašvaldībai aktuālo izglītības un kultūras jautājumu izskatīšana vienuviet.

2) Tiek apvienotas Sociālo un veselības jautājumu komiteja ar Integrācijas lietu komiteju, izveidojot Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komiteju, kas turpmāk izskatīs jautājumus, kas bija abu komiteju kompetencē. Šobrīd izpildvaras līmenī Jūrmalas pilsētas pašvaldībā ir izveidota pašvaldības iestāde “Labklājības pārvalde”, kas nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību, sniedz un organizē sociālos pakalpojumus, nodrošina veselības aprūpes pieejamību un veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, kā arī organizē un koordinē pašvaldības darbu sabiedrības integrācijas jomā. Tādejādi apvienojot Sociālo un veselības jautājumu komiteju ar Integrācijas lietu komiteju, arī lēmējvaras līmenī visi iedzīvotājiem būtiskie jautājumi tiks risināti vienuviet, tādejādi nodrošinot efektīvu, operatīvu un caurskatāmu lēmumu pieņemšanas procesu attiecīgajā sfērā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošanas nodrošināšanai nav nepieciešami grozījumi pašvaldības atlīdzības fonda ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses

Priekšsēdētājs

G.Truksnis