Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 32.nolikumu

2018.gada 23.augustāNr. 31

protokols Nr. 11, 5. punkts

Attīstības pārvaldes nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) Attīstības pārvaldes (turpmāk – pārvalde) mērķus, uzdevumus, tiesības un struktūru.

2. Pārvalde ir domes struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram (turpmāk – izpilddirektors).

3. Savā darbībā pārvalde ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Pārvaldes mērķis ir veicināt ilgtspējīgu Jūrmalas pilsētas attīstību, atbilstoši nacionāla, reģionāla līmeņa plānošanas dokumentiem, Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem un ievērojot sabiedrības intereses.

5. Pārvaldē ir šādas nodaļas – Projektu nodaļa, Stratēģiskās plānošanas nodaļa, Vides nodaļa, Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa un Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa.

6. Pārvaldē ir šāda daļa – Būvniecības daļa, kas ir tiešā Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas pakļautībā.

II. Pārvaldes uzdevumi

7. Pārvaldes galvenie uzdevumi ir:

7.1. nodrošināt pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un piedalīties reģionālo un nacionālo attīstības plānošanas dokumentu izstrādē;

7.2. sekmēt ilgtspējīgas tūrisma nozares attīstību pašvaldībā;

7.3. sekmēt ilgtspējīgu tūrisma un uzņēmējdarbības vides attīstību un nodarbinātības jautājumu risināšanu pašvaldībā;

7.4. koordinēt finanšu līdzekļu piesaisti no starptautiskajiem un nacionālajiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības programmām un fondiem;

7.5. nodrošināt ārējā finansējuma piesaistīšanu pašvaldības projektu īstenošanai, pārraudzīt un vadīt Eiropas Savienības fondu un citu ārējo finanšu instrumentu projektu ieviešanu domē, kā arī pašvaldības kapitālsabiedrībās un iestādēs;

7.6. nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu pašvaldībā;

7.7. koordinēt, pārraudzīt un kontrolēt pašvaldības sabiedriskā transporta pakalpojumus un pasažieru komercpārvadājumus;

7.8. organizēt un sagatavot priekšlikumus par pašvaldības nekustamā īpašuma būvprojektu izstrādi un būvniecību gadījumos, kad tiek piesaistīti ārējie finanšu avoti;

7.9. organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības īpašuma objektu projektēšanas, būvniecības, atjaunošanas, pārbūves un restaurācijas darbus gadījumos, kad tiek piesaistīti ārējie finanšu avoti;

7.10. nodrošināt ceļu un ielu remonta un būvniecības procesa organizēšanu pašvaldībā;

7.11. nodrošināt pašvaldības administratīvās teritorijas ceļu satiksmes organizēšanu atbilstoši pašvaldības kompetencei.

III. Nodaļu uzdevumi

8. Projektu nodaļas uzdevumi ir:

8.1. veikt un koordinēt finanšu līdzekļu piesaisti no ārvalstu un nacionālajām institūcijām (t.sk. Eiropas Savienības un citiem ārvalstu finanšu instrumentu avotiem) pašvaldības projektiem;

8.2. koordinēt un vadīt nodaļas kompetencē esošos projektus, kuru īstenošana neparedz ieguldījumu veikšanu pilsētas infrastruktūrā;

8.3. koordinēt un vadīt domes īstenotā iniciatīvas projektu konkursa norisi, kā arī uzraudzīt īstenoto projektu pēcieviešanas uzraudzību;

8.4. informēt un konsultēt domes struktūrvienības, pašvaldības padotībā esošās iestādes, kapitālsabiedrības, kā arī uzņēmējus un nevalstiskās organizācijas par ārvalstu un nacionālo finanšu līdzekļu piesaistes iespējām;

8.5. koordinēt citu domes struktūrvienību, pašvaldības padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību esošo un plānoto projektu izstrādi, uzraudzīt to ieviešanu, kā arī nodrošināt pēcieviešanas uzraudzību;

8.6. veidot un uzturēt pašvaldības datu bāzi ilgtermiņā plānotajām investīcijām pilsētā, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju un citiem pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī ņemot vērā domes struktūrvienību, pašvaldības padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību projektu idejas;

8.7. uzturēt informāciju par esošajiem un plānotajiem ārvalstu vai nacionālo institūciju finansētiem pašvaldības projektiem;

8.8. kompetences ietvaros dibināt un uzturēt kontaktus ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, nacionālā un starptautiskām organizācijām, nodrošinot savstarpējas informācijas apriti;

8.9. sagatavot administratīvos dokumentus nodaļas kompetencē esošo jautājumu izpildei;

8.10. nodrošināt nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

8.11. domes vadības uzdevumā piedalīties atsevišķu komisiju un darba grupu darbā.

9. Stratēģiskās plānošanas nodaļas uzdevumi ir:

9.1. organizēt pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un koordināciju un veikt to īstenošanas uzraudzību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas metodiskajiem ieteikumiem;

9.2. koordinēt pašvaldības nozaru attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, sniegt atzinumus par to saskaņotību ar pašvaldības ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos izvirzītajiem mērķiem, kā arī nodrošināt to īstenošanas uzraudzību un uzdevumu izpildes kontroli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

9.3. sniegt atzinumus par pašvaldības kapitālsabiedrību un iestāžu izstrādātajiem attīstības plānošanas dokumentiem un to atbilstību pašvaldības ilgtermiņa un vidēja termiņa plānošanas dokumentos izvirzītajiem mērķiem;

9.4. nodrošināt attīstības plānošanas un budžeta plānošanas sasaisti pašvaldībā, kompetences ietvaros izvērtējot un sniedzot atzinumus par ikgadējā un vidēja termiņa budžeta pieprasījumu projektiem un domes lēmuma projektiem;

9.5. veikt periodisku attīstības plānošanas dokumentos ietverto mērķu, prioritāšu un rīcības virzienu ietekmes analīzi uz pilsētas sociāli ekonomisko attīstību un savas kompetences ietvaros piedalīties ikgadējā pilsētas attīstības pārskata sagatavošanā;

9.6. nodrošināt un pārraudzīt Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam aktivitāšu un energopārvaldības sistēmas ieviešanu pašvaldībā, kontrolēt tā izpildi pašvaldības iestādēs Jūrmalas pilsētas pašvaldībā;

9.7. piedalīties nacionālā un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un ieviešanā, pārstāvot pašvaldības intereses;

9.8. sadarboties ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Rīgas plānošanas reģionu un citām institūcijām savas kompetences ietvaros;

9.9. nodrošināt sadarbību ar blakus esošajām pašvaldībām nodaļas savas kompetences ietvaros;

9.10. īstenot starptautiskās sadarbības projektus kompetences ietvaros;

9.11. nodrošināt nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

9.12. domes vadības uzdevumā savas kompetences ietvaros piedalīties atsevišķu komisiju un darba grupu darbā;

9.13. izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības atbilstoši domes noteiktajai kompetencei;

9.14. sagatavot lēmumus un citus nepieciešamos dokumentus, kas attiecas uz nodaļas kompetenci.

10. Vides nodaļas uzdevumi:

10.1. veikt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (t.sk. dabas objektu) apsaimniekošanu un apsaimniekošanas koordinēšanu;

10.2. koordinēt Pasaules Vides izglītības fonda (FEE) Zilā karoga programmas realizāciju pilsētā;

10.3. organizēt piešķirtā rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali; slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus, iesniegt atskaites attiecīgām valsts iestādēm; Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 29.nolikumu

10.4. izsniegt atzinumus un noteikumus attīstības priekšlikumiem vides aizsardzības jomā (teritorijas plānojumiem, teritorijas plānojuma grozījumiem, detālplānojumiem, tehniskajiem projektiem, zemju transformācijām u.c.), kā arī atkritumu saimniecības jomā; Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 29.nolikumu

10.5. izstrādāt tehniskos noteikumus, saskaņot būvprojektu dokumentāciju un sagatavot atzinumus par objektu nodošanu ekspluatācijā būvniecības objektiem, kuri atrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, īpaši aizsargājamās teritorijās un objektos, kuros plānotās zemes līmeņa izmaiņas ir virs 30 cm;

10.6. organizēt vides monitoringu;

10.7. apzināt piesārņotās vietas pašvaldības administratīvajā teritorijā un organizēt piesārņojuma likvidēšanu un kontroli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

10.8. sniegt priekšlikumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei pirms atļaujas izsniegšanas A un B kategorijas piesārņojošām darbībām;

10.9. sniegt atzinumus par ietekmes uz vidi novērtējumu un organizēt IVN izstrādi pašvaldības attīstības programmām; Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 29.nolikumu

10.10. pārzināt A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības pašvaldības administratīvajā teritorijā, sadarbībā ar valsts vides institūcijām piedalīties to kontrolē, kā arī pārzināt vides piesārņojuma jomu Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas robežās gadījumos, kuros netiek izsniegtas piesārņojošās darbības atļaujas;

10.11. nodrošināt asenizatoru reģistrāciju, asenizatoru reģistra uzturēšanu un informācijas publicēšanu pašvaldības mājas lapā;

10.12. veicināt ar vides izglītību saistītu projektu īstenošanu pašvaldībā;

10.13. sniegt informāciju sabiedrībai par vides stāvokli, kā arī sadarboties ar valsts vides institūcijām, izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un sabiedrību vides aizsardzības jomā;

10.14. sadarboties ar formāla vai neformāla rakstura vides aizsardzības organizācijām ārzemēs un pārstāvēt pašvaldību, pamatojoties uz izpilddirektora rīkojuma pamata;

10.15. nodrošināt darbam nepieciešamo datu bāžu izveidošanu un aktualizāciju;

10.16. domes vadības uzdevumā piedalīties atsevišķu komisiju un darba grupu darbā;

10.17. analizēt situāciju nozarē valstī nodaļas īstenotajās darbības jomās, identificēt jautājumus, kuriem nepieciešams pievērst papildus uzmanību plānošanas un izstrādes procesā nodaļas veicamo uzdevumu izpildei;

10.18. organizēt pašvaldības vides politikas plānošanas dokumentu izstrādi un tā ietekmes novērtēšanu;

10.19. sniegt priekšlikumus par nepieciešamo normatīvo aktu un grozījumu tajos izstrādi, organizēt to izstrādi, pārraudzīt un izvērtēt to ieviešanu, uzturēt sakarus ar amatpersonām, kas nodarbojas ar valsts politikas izstrādi un ieviešanu radniecīgajās nozarēs, sniegt viedokli par to izstrādātajiem normatīvajiem aktiem nodaļas kompetences ietvaros;

10.20. nodrošināt jūras piekrastes un publisko ūdeņu izmantošanu un attīstību atbilstoši pašvaldības noteiktajām prioritātēm un attīstības mērķiem;

10.21. sniegt priekšlikumus par nepieciešamo normatīvo aktu un grozījumu tajos izstrādi par jūras piekrastes un publisko ūdeņu izmantošanu;

10.22. nodrošināt vides aizsardzības principu īstenošanu jūras piekrastes joslā un publisko ūdeņu teritorijās;

10.23. sniegt priekšlikums par publisko ūdeņu, tai skaitā jūras piekrastes joslas izmantošanu un pārvaldību.

11. Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas uzdevumi ir:

11.1. veikt un koordinēt šādu finanšu līdzekļu - valsts mērķdotāciju, aizņēmumu, Eiropas Savienības fondu vai citu ārējo finanšu instrumentu piesaisti no ārvalstu un nacionālajām institūcijām pašvaldības īpašumā esošas infrastruktūras investīciju projektu izstrādei (turpmāk – domes infrastruktūras investīciju projekti), īstenošanai un pēcieviešanas uzraudzībai projektu monitoringa periodā;

11.2. nodrošināt būvniecības procesa norises organizēšanai (būvniecības, pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas darbus veikšanai) nepieciešamās dokumentācijas (būvprojektu (t.sk. tehniskās apsekošanas atzinumu u.c. atzinumu izstrāde, būvprojektu ekspertīzes, būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības darbu dokumentācija u.c.) izstrādi Jūrmalas pilsētas domes infrastruktūras investīciju projektu, kas tiek finansēti no ārējiem finanšu resursiem, īstenošanai tai skaitā iepirkumu konkursu organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas, līgumu projektu un citu dokumentu izstrādi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības;

11.3. nodrošināt domes infrastruktūras investīciju projektu ieviešanas procesa, tai skaitā būvniecības procesa, administratīvo vadību, atbilstoši vietējas un nacionālas nozīmes attīstības plānošanas dokumentos noteiktajam, ievērojot sadarbības institūciju (finansējuma sniedzēju) nosacījumus;

11.4. nodrošināt nodaļas un nodaļas kompetencē esošo infrastruktūras investīciju projektu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un izpildes monitoringu, finanšu plānu un pārskatu, tai skaitā budžeta projektu, maksājumu pieprasījumu un citas finanšu dokumentācijas izstrādi un aktualizēšanu;

11.5. nodrošināt nodaļas un tās kompetencē esošo infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai nepieciešamo dokumentu, tai skaitā līgumsaistību izpildes un norēķinu dokumentu pārbaudi, kontrolējot pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, racionālu un lietderīgu izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem;

11.6. sagatavot administratīvos dokumentus, tai skaitā pārskatus par nodaļas kompetencē esošo infrastruktūras investīciju projektu izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem;

11.7. organizēt lietvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot domē apstiprināto lietu nomenklatūru, tai skaitā dokumentācijas uzglabāšanas termiņus;

11.8. kompetences ietvaros, sagatavot domes lēmumu projektus un atzinumus par citu iestāžu vai struktūrvienību sagatavotajiem lēmumu projektiem un citiem administratīviem dokumentiem, ievērojot iekšējo un ārējo normatīvo aktu noteiktās prasības;

11.9. uzturēt datu bāzi, tajā iekļaujot informāciju par nodaļas kompetencē īstenošanā esošajiem un īstenotajiem infrastruktūras investīciju projektiem;

11.10. kompetences ietvaros izstrādāt ar būvniecības jautājumiem saistītos domes iekšējos normatīvos aktus, tai skaitā izstrādāt priekšlikumus pašvaldības plānošanas dokumentu izstrādei, sekmējot pašvaldības interešu ievērošanu;

11.11. kompetences ietvaros konsultēt domes struktūrvienības, pašvaldības padotībā esošās iestādes un kapitālsabiedrības, par ārvalstu un nacionālo finanšu līdzekļu piesaistes nosacījumiem ieguldījumu veikšanai infrastruktūras atjaunošanā;

11.12. kompetences ietvaros dibināt un uzturēt kontaktus ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, nacionālā un starptautiskām organizācijām, nodrošinot savstarpējas informācijas apriti;

11.13. kompetences ietvaros, domes vadības uzdevumā, piedalīties vietējas un nacionālas nozīmes nozares politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē;

11.14. kompetences ietvaros piedalīties domes un pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, tai skaitā pašvaldības budžeta, investīciju plāna izstrādes un aktualizēšanas procesā, analizējot jaunu infrastruktūras investīciju projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas pašvaldībā;

11.15. kompetences ietvaros, domes vadības uzdevumā, piedalīties domes, vietēja, nacionāla un starptautiska mēroga sanāksmēs, komisiju un darba grupu darbā.

11.16. Būvniecības daļas (turpmāk – daļa) uzdevumi ir:

11.16.1. nodrošināt būvniecības procesa norises organizēšanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādi Jūrmalas pilsētas domes infrastruktūras investīciju projektu, kas tiek finansēti no ārējiem finanšu resursiem (valsts mērķdotāciju, aizņēmumu, Eiropas Savienības fondu vai citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansēti projekti), īstenošanai, tai skaitā veikt pašvaldības ēku un būvju apsekošanu, nosakot to tehnisko stāvokli, sagatavot atzinumus, defektu aktus un izmaksu tāmju aplēses;

11.16.2. nodrošināt tehnisko atbalstu nodaļas kompetencē esošo darba uzdevumu izpildei, tai skaitā piedalīties projektēšanas un būvdarbu sanāksmēs, pārstāvot domes intereses un nodrošinot normatīvajiem aktiem atbilstošas būvniecības tehniskās dokumentācijas izstrādes kontroli;

11.16.3. nodrošināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības ceļu izlietojuma fonda programmas projekta izstrādi un nodrošināt šīs programmas ieviešanu;

11.16.4. nodrošināt daļas kompetencē esošo darbu izpildes dokumentu pārbaudi un saskaņošanu, pieņemot apmaksai izpildītos darbus;

11.16.5. izveidot un uzturēt darbam nepieciešamās datu bāzes un nodrošināt to aktualizāciju;

11.16.6. organizēt, koordinēt un kontrolēt ielu un ceļu (sarkano līniju robežās) remonta un uzturēšanas darbus, ceļa zīmju un virzienu rādītāju izvietošanu pilsētā, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanu pilsētas ielās, luksoforu objektu rekonstrukciju un izbūvi pilsētā;

11.16.7. organizēt, koordinēt un kontrolēt mākslīgo būvju (tiltu, ceļa pārvadu, grāvju un citu) remonta un uzturēšanas darbus;

11.16.8. izstrādāt tehniskos noteikumus, saskaņot būvprojektu dokumentāciju un sagatavot atzinumus par objektu nodošanu ekspluatācijā būvniecības objektiem, kuru realizācija paredzēta ielu sarkano līniju robežās vai apsaimniekošanā esošajās teritorijās;

11.16.9. organizēt lietvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot domē apstiprināto lietu nomenklatūru, tai skaitā dokumentācijas uzglabāšanas termiņus;

11.16.10. kompetences ietvaros, sagatavot domes lēmumu projektus un atzinumus par citu iestāžu vai struktūrvienību sagatavotajiem lēmumu projektiem un citiem administratīviem dokumentiem, ievērojot iekšējo un ārējo normatīvo aktu noteiktās prasības;

11.16.11. kompetences ietvaros, domes vadības uzdevumā, piedalīties domes, vietēja, nacionāla un starptautiska mēroga sanāksmēs, komisiju un darba grupu darbā.

12. Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas uzdevumi ir:

12.1. veicināt tūrisma un uzņēmējdarbības vides attīstību pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm;

12.2. nodrošināt pašvaldības tūrisma attīstības politikas plānošanas dokumentu izstrādi, to aktualizāciju un izpildes kontroli;

12.3. veicināt jaunu uzņēmumu veidošanos un jaunu darba vietu rašanos pašvaldības administratīvajā teritorijā;

12.4. veicināt jaunu tūrisma produktu veidošanu, attīstību un tūrisma infrastruktūras attīstību pašvaldības teritorijā, tajā skaitā sadarbībā ar citām pašvaldībām un uzņēmējiem;

12.5. izstrādāt priekšlikumus pašvaldības dalībai vietējās un starptautiskās izstādēs atbilstoši nodaļas kompetencei, kā arī koordinēt un nodrošināt pašvaldības un uzņēmēju pārstāvju dalību izstādēs, koordinēt un nodrošināt ārējā finansējuma piesaisti dalības nodrošināšanai izstādēs;

12.6. kompetences ietvaros sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām, tūrisma pakalpojumu sniedzējiem u.c. organizācijām Latvijā un ārvalstīs;

12.7. kompetences ietvaros pārstāvēt pašvaldības intereses tūrisma, kūrortu u.c. nozari pārstāvošajās organizācijās Latvijā un ārvalstīs;

12.8. regulāri nodrošināt tūrisma un uzņēmējdarbības vidi raksturojošās statistikas apkopošanu un analizēšanu, iekšējā un ārējā tūrisma tirgus izpēti, kā arī sagatavot prognozes un sniegt priekšlikumus tūrisma un uzņēmējdarbības turpmākai attīstībai pašvaldībā;

12.9. kompetences ietvaros piedalīties nacionāla un pašvaldības līmeņa politikas plānošanas dokumentu izstrādē, tajā skaitā ņemot vērā Jūrmalas pilsētas ekonomiskajai specializācijai atbilstošas uzņēmējdarbības attīstības vajadzības;

12.10. nodrošināt gidu sertificēšanu pašvaldības teritorijā, kā arī sniegt priekšlikumus to darbības nodrošināšanai un attīstībai;

12.11. apzināt un uzturēt informāciju par tūrisma objektu un tūrisma infrastruktūras stāvokli pašvaldībā un sniegt priekšlikums tūrisma objektu un infrastruktūras stāvokļa uzlabošanai;

12.12. nodrošināt sistēmas izstrādi informācijas par tūrisma objektiem pašvaldībā apzināšanai un uzturēšanai, nodrošināt informācijas nodošanu ar tūrisma profesionālo darbību saistītiem pakalpojumu sniedzējiem;

12.13. nodrošināt informācijas un priekšlikumu sniegšanu tūrisma informatīvo materiālu izstrādei Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldei;

12.14. veicināt investīciju piesaisti tūrisma un uzņēmējdarbības projektu realizācijai, nodrošināt komunikāciju ar potenciālajiem investoriem;

12.15. nodrošināt nepieciešamās darbības kūrorta statusa saglabāšanai Jūrmalas pilsētas teritorijām;

12.16. īstenot aktivitātes nodarbinātības veicināšanai pašvaldības teritorijā;

12.17. nodrošināt ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas publiskās vietās organizēšanas jautājumu izskatīšanu, nodevas apmēra aprēķināšanu un atļauju izsniegšanu;

12.18. nodrošināt saskaņojumu izsniegšanu alkoholisko dzērienu tirdzniecībai novietnēs;

12.19. nodrošināt publisku izklaides un svētku pasākumu rīkošanas, sapulču, gājienu un piketu organizēšanas, pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas jautājumu izskatīšanu, protokolu sagatavošanu un atļauju sagatavošanu, izsniegšanu;

12.20. izskatīt iesniegumus un sagatavot domes lēmuma projektus kazino, spēļu zāļu vai bingo zāļu atvēršanai un attiecīgo azartspēļu organizēšanai, izskatīt iesniegumus un sagatavot atļaujas intīma rakstura izklaides rīkošanai;

12.21. izvērtēt un izsniegt speciālās atļaujas (licences), licences kartītes un autobusu maršrutu apliecinājumus par regulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem;

12.22. plānot un administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas piešķirti transporta nozarei, kā arī kontrolēt to izlietojumu;

12.23. nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un pasažieru komercpārvadājumu organizēšanu pašvaldībā;

12.24. koordinēt un kontrolēt pašvaldības sabiedriskā transporta pakalpojumus un pasažieru komercpārvadājumus;

12.25. nodrošināt pasažieru plūsmas izpētes organizēšanu un optimālu, pieprasījumam atbilstošu, sabiedriskā transporta maršrutu tīkla attīstības plānošanu;

12.26. gatavot priekšlikumus par sabiedriskā transporta maršrutu atklāšanu, grozīšanu, slēgšanu un kustības sarakstu apstiprināšanu sabiedriskā transporta maršrutos pašvaldībā;

12.27. kontrolēt pašvaldības sabiedriskā transporta jomā noslēgto līgumu, līgumsaistību izpildi;

12.28. nodrošināt personalizētas viedkartes ieviešanu Jūrmalas pašvaldības piedāvāto atvieglojumu un pakalpojumu uzskaites nodrošināšanai;

12.29. nodrošināt nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

12.30. nodrošināt pašvaldības mājaslapai informāciju par publisko izklaides un svētku pasākumu norisi, kā arī nodrošināt pašvaldības mājas lapas satura veidošanu atbilstoši kompetencei;

12.31. domes vadības uzdevumā savas kompetences ietvaros piedalīties atsevišķu komisiju un darba grupu darbā;

12.32. izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības atbilstoši domes noteiktajai kompetencei;

12.33. sagatavot izpilddirektora lēmumus un citus nepieciešamos dokumentus, kas attiecas uz nodaļas kompetenci.

IV. Pārvaldes tiesības

13. Pārvaldei ir tiesības:

13.1. pārstāvēt pašvaldību par pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem attiecībās ar kapitālsabiedrībām, domes struktūrvienībām, valsts un pašvaldības padotībā esošajām iestādēm;

13.2. lūgt un saņemt no visām struktūrvienībām, pašvaldības padotībā esošajām iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem jebkuru pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām;

13.3. iesniegt priekšlikumus domes darba uzlabošanai jautājumos, kas ietilpst pārvaldes kompetencē;

13.4. sadarboties ar struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītošanas jautājumos.

13.5. sagatavot priekšlikumus publisko iepirkumu organizēšanai par pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem.

V. Nodaļu tiesības

14. Papildus Projektu nodaļai ir tiesības iegūt piekļuves tiesības pašvaldības mājas lapas sadaļai “Projekti”, ar mērķi papildināt un atjaunot jaunāko informāciju par pašvaldības realizētajiem projektiem.

15. Papildus Vides nodaļai ir tiesības izdot: Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 29.nolikumu

15.1. tehniskos noteikumus projektēšanas uzsākšanai un atbilstošo tehnisko dokumentāciju; Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 29.nolikumu

15.2. noteikumus detālplānojuma izstrādāšanai;

15.3. atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai; Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 29.nolikumu

15.4. atzinumus par detālplānojuma izstrādes atbilstību izvirzītajām prasībām.

15.5. Papildināts ar domes 2020.gada 29.oktobra 29.nolikumu

16. Papildus Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai ir tiesības izsniegt licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem.

17. Papildus Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļas vadītājam ir tiesības parakstīt:

17.1. projekta dokumentāciju būvniecības darbiem gadījumos, kad tiek piesaistīti ārējie finanšu avoti;

17.2. tehniskos noteikumus projektēšanas uzsākšanai, nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;

17.3. atzinumus objektu nodošanai ekspluatācijā un par nodaļas izdoto tehnisko noteikumu vai projektu saskaņojumu prasību izpildi;

17.4. projekta dokumentāciju būvniecības darbiem, kuru realizācija paredzēta ielu sarkano līniju robežās vai apsaimniekošanā esošajās teritorijās;

17.5. nosacījumus detālplānojumu izstrādāšanai un atzinumus par izstrādāto detālplānojumu nodaļas kompetencē esošos jautājumos.

VI. Pārvaldes vadība un struktūra

18. Pārvaldi vada pārvaldes vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Pārvaldes vadītājs ir tieši pakļauts izpilddirektoram. Pārvaldes vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina pieņemšanu un atlaišanu no amata - dome. Izpilddirektors saskaņo pārvaldes vadītāja kandidatūru ar domes priekšsēdētāju.

19. Pārvaldes vadītājs ir atbildīgs par pārvaldes uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

20. Pārvaldes vadītāja prombūtnes laikā pārvaldes darbu vada ar izpilddirektora rīkojumu norīkots, kāds no pārvaldes nodaļas vadītājiem.

21. Pārvaldes vadītājs lemj par nodaļām uzticamo pienākumu sadali un organizē pārvaldei noteikto uzdevumu izpildi.

22. Nodaļu vada attiecīgās nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts pārvaldes vadītājam. Pēc pārvaldes vadītāja ieteikuma nodaļas vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina pieņemšanu un atlaišanu no amata - dome.

23. Nodaļas vadītājs nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē nodaļai noteikto uzdevumu izpildi.

24. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļai noteikto uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, pārvaldes vadītāja rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

25. Nodaļas vadītājam ir tieši pakļauti nodaļas darbinieki.

26. Nodaļas darbinieku pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors pēc pārvaldes vadītāja un nodaļas vadītāja ieteikuma.

VII. Pārvaldes darbinieku tiesības un pienākumi

27. Pārvaldes darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, ko apstiprina izpilddirektors.

28. Pārvaldes darbinieks saskaņā ar šo nolikumu pilda citus pārvaldes vadītāja noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

29. Ja nodaļas vadītājs vai cits nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora, viņš par to informē pārvaldes vadītāju.

30. Ja nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no pārvaldes vadītāja, viņš par to informē nodaļas vadītāju.

VIII. Noslēguma jautājumi

31. Nolikums stājas spēkā 2018.gada 1.novembrī.

32. Ar nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikums Nr.21 ”Attīstības pārvaldes nolikums”.

33. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs pārvaldes vadītājs.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis