Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 18.09.2018. Stājas spēkā 01.11.2018.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2018.gada 23.augustāNr. 30

protokols Nr. 11, 4. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” šādu grozījumu:

izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

2.Pielikums PDF

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.novembrī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.30
“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 24.pantu pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Sakarā ar praktiska rakstura izmaiņām darba organizācijā Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) nepieciešams veikt grozījumus Domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – Nolikums), lai pašvaldības pārvaldības organizāciju regulējošajā normatīvajā aktā - Nolikumā ietvertā informācija par Domes struktūru atbilstu faktiskajai situācijai Domes darba organizācijā un izpildē.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Uz šo brīdi saskaņā ar spēkā esošā Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes nolikumā noteiktajiem Tūrisma nodaļas uzdevumiem, tās pārziņā ir gan tūrisma attīstības, gan tūrisma mārketinga jautājumi. Katra no šīm jomām prasa atšķirīgu specifisku pieredzi un prasmes, kā arī atbilstošu organizatorisko struktūru, lai nodrošinātu visefektīvāko darbinieku resursu izmantošanu, kvalitatīvu un profesionālu pašvaldības stratēģiskajos dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi. Ņemot vērā to, ka Domes struktūrā un svarīgāko funkciju atbildību sadalījumā pēdējo gadu laikā ir notikušas būtiskas pārmaiņas (ir izveidota Attīstības pārvalde, pilsētas tēla un pilsētas mārketinga attīstību nodrošina Mārketinga nodaļa), nepieciešams veikt atbilstošas izmaiņas arī attiecībā uz prioritārās pilsētas uzņēmējdarbības jomas – tūrisma attīstību un popularizēšanu. Jau šobrīd liela daļa pilsētas mārketinga aktivitāšu tiek īstenotas, sadarbojoties Mārketinga un Tūrisma nodaļām. Ņemot vērā augsto tūrisma prioritāti pilsētas tēla veidošanā, mārketinga funkcijas apvienošana vienā nodaļā ir lietderīga gan no administratīvo resursu efektivitātes, gan vienotu mārketinga uzstādījumu nodrošināšanas, gan labākas savstarpējās komunikācijas un uzdevumu izpildes kvalitātes viedokļa.

Tūrisma attīstības politika nedrīkst būt atrauta no uzņēmējdarbības attīstības politikas, jo tūrisma pakalpojumu sniedzēji ir uzņēmēji (viesnīcas, rehabilitācijas centri, ēdināšanas uzņēmumi u.c. pakalpojumu sniedzēji tūrisma jomā), kas ir svarīga Jūrmalas uzņēmējdarbības vides sastāvdaļa, kam pašvaldības politikas plānošana gan tūrisma, gan uzņēmējdarbības jomā ir saistoša, līdz ar to abu šo politiku plānošanas procesam jānotiek vienā struktūrā (piemēram, pārvaldē vai nodaļā). Viena no Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas funkcijām ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību pašvaldības administratīvajā teritorijā, nodrošināt sadarbību un regulāru informācijas apmaiņu ar pilsētas uzņēmējiem, kas ir arī tūrisma jomā strādājošie uzņēmumi. Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļa jau šobrīd strādā ar Uzņēmēju konsultatīvo padomi, kurā ir uzņēmēji, kas pārstāv tūrisma un pakalpojuma nozari. Viena no Tūrisma nodaļas funkcijām ir veicināt Jūrmalas kā kūrorta vietas un tajā pieejamo kūrorta produktu, pakalpojumu un to daudzveidības attīstību, un, lai nodrošinātu šīs funkcijas izpildi, nepieciešam ikdienas sadarbība ar tūrisma nozarē strādājošajiem uzņēmējiem.

Līdz ar to ir objektīvi lietderīgi, ka Domē ir viena struktūrvienība, kuras pienākumos ietilpst tūrisma un uzņēmējdarbības vides attīstība, nodarbinātības veicināšana, kā arī dažādu aktivitāšu un rīcību ieviešana, kas tiešā veidā veicina tūrisma un uzņēmējdarbības attīstību.

Ņemot vērā iepriekšminēto, nepieciešams veikt izmaiņas Domes struktūrā, lai nodrošinātu atbilstošas tūrisma pārvaldības organizatoriskās struktūras īstenošanu pašvaldībā, novirzot tūrisma attīstības funkciju Attīstības pārvaldei, bet tūrisma mārketinga funkciju - Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldei, t.i.:

1. Centralizēt pašvaldības mārketinga aktivitātes iekšējā un ārējā tirgū vienā struktūrvienībā, reorganizējot Tūrisma nodaļu un pārceļot divas amata vienības uz Mārketinga nodaļu, kā arī izveidojot Mārketinga nodaļas tiešā pakļautībā esošu daļu – Tūrisma informācijas centru ar trīs pastāvīgām amata vienībām - vadītāju un diviem darbiniekiem, bet aktīvākās tūrisma sezonas laikā (no 1.aprīļa līdz 30. septembrim) piesaistot papildus darbinieku uz noteiktu laiku.

2. Ņemot vērā, ka mārketinga aktivitāšu īstenošana ir saistīta ar liela apjoma informācijas un teksta apstrādi, lai sagatavotu visu nepieciešamo informāciju mārketinga kampaņām, drukātajiem materiāliem, vietnei www.visitjurmala.lv un sociālajiem tīkliem, šobrīd regulāri šo aktivitāšu īstenošanai tiek piesaistīti speciālisti no Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļas. Līdz ar to nepieciešams pārcelt amata vienību “Sabiedrisko attiecību speciālists” no Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļas uz Mārketinga nodaļu, pārveidojot to par Mārketinga nodaļas vecāko speciālistu tūrisma mārketinga jautājumos. Ņemot vērā tūrisma rīcības plānā paredzēto mārketinga aktivitāšu skaita pieaugumu, integrētās komunikācijas nozīmīguma un mediju kanālu daudzveidības pieaugumu, papildus amata vienība ļautu Mārketinga nodaļai stiprināt nodaļas kapacitāti. Kopumā atbilstoši Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes nolikuma funkcijām šīs funkcijas īstenos Mārketinga nodaļa sešu darbinieku sastāvā: trīs esošās amata vienības, divas - pārceltas no Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas, viena - pārcelta no Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļas.

3. Koncentrēt uz tūrisma attīstību vērstas rīcības un aktivitātes Attīstības pārvaldē, reorganizējot Tūrisma un Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas, pārceļot trīs amata vienības no Tūrisma nodaļas un izveidojot jaunu nodaļu – Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļu ar 8 darbiniekiem – nodaļas vadītāju, nodaļas vadītāja vietnieku un sešiem darbiniekiem.

4. Attīstības pārvaldē ir amata vienība – vecākais eksperts, kas ir tieši pakļauts Attīstības pārvaldes vadītajam. Vecākā eksperta galvenie amata pienākumi ir nodrošināt pārvaldes darbu, t.i., pieņemt klientus, nodrošināt saimnieciskus jautājumus un sagatavot licenču kartītes regulārajiem pasažieru pārvadājumiem (taksometriem), kas pēc būtības ir pašreizējās Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas uzdevums, taču pašreiz tajā ir tikai viena amata vienība “Sabiedriskā transporta plānotājs”, kura pienākumos ietilpst nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un pasažieru komercpārvadājumu organizēšanu pašvaldībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ņemot vērā Domes 2018. gada 15.marta saistošos noteikumus Nr.10 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem pilsētas nozīmes maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” un Domes 2018. gada 15.februāra lēmumu Nr.41 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.98 “Par personalizētas viedkartes ieviešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”, darba apjoms sabiedriskā transporta plānotājam ir būtiski pieaudzis, jo personalizētās viedkartes izsniegšana tiek nodrošināta visiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem un Jūrmalas viesiem pēc viņu vēlēšanās, kā arī tiek plānots, ka arī citu pašvaldības piedāvāto atvieglojumu saņemšana tiks nodrošināta ar personalizēto viedkarti. Līdz ar to ir likvidējama vecākā eksperta amata vienība, kas tieši pakļauta pārvaldes vadītājam, un esošos pienākumus, kas saistīti ar licenču kartīšu sagatavošanu regulārajiem pasažieru pārvadājumiem un personalizētās viedkartes turpmāku ieviešanu uzdot nodrošināt jaunveidojamās Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja vietniekam, tādejādi efektīvi izmantojot nodaļas darbinieku resursus un kapacitāti.

Kopumā pēc reorganizācijas darbinieku skaits paliks nemainīgs, t.i., jaunu štata vietu izveide nav nepieciešama.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Regulējums uzņēmējiem nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību u.c.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Darba grupa, kas tika izveidota Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam izstrādes nodrošināšanai, analizēja Jūrmalas tūrisma stiprās un vājās puses, balstoties uz situācijas analīzi par tūrisma attīstību Jūrmalā, tika veiktas uzņēmēju un ekspertu intervijas un Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas veikto uzdevumu analīze saistībā ar tūrisma attīstību.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis