Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 13.oktobrīNr. 533

protokols Nr. 17, 1. punkts

Grozījumi 2019.gada 10.oktobra Nomas līgumā Nr.7.12/263/2019

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2019.gada 26.septembra lēmumu Nr.535 “Par atļauju telpu nomai Ķemeru pamatskolas funkciju izpildes nodrošināšanai”, 2019.gada 10.oktobrī starp Ķemeru pamatskolas (turpmāk – Skola) un Dabas aizsardzības pārvaldi tika noslēgts nekustamā īpašuma “Meža māja”, Jūrmalā, telpu nomas līgums Nr.7.12/263/2019 (turpmāk – Līgums) par telpu nomu Skolas mācību procesa nodrošināšanai, nosakot Līguma termiņu 2020.gada 20.oktobri.

Pamatojoties uz Domes 2019.gada 20.jūnija lēmumu Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”, 2019.gada 23.jūlijā starp Domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (reģ.Nr.90000812928) ir noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/18/I/065, projekta ietvaros paredzot īstenot pasākumus Skolas ēkas Tukuma ielā 10, Jūrmalā (vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis “Skola”, valsts aizsardzības Nr.5705) pārbūvei un energoefektivitātes paaugstināšanai. Pamatojoties uz Domes īstenotā iepirkuma ID Nr.JPD 2019/41/A165/IP66 “Būvdarbi Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūvei un energoefektivitātes paaugstināšanai” rezultātiem, 2019.gada 3.septembrī starp Domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “RERE Meistari” (reģ.Nr.40003707863) ir noslēgts Būvdarbu līgums Nr.1.2-16.4.2/1266, secīgi, 2020.gada 21.augustā Vienošanās Nr.1.2-16.4.2/20-1008 un 2020.gada 21.septembrī Vienošanās Nr.1.2-16.4.2/20-1207, būvdarbu izpildi paredzot veikt no 2019.gada 21.oktobra līdz 2020.gada 19.oktobrim.

Pamatojoties uz Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) 2020.gada 24.augustā sniegto atzinumu Nr.22/8-3.9.1/147 par būvobjekta “Ķemeru pamatskolas ēkas Tukuma ielā 10, Jūrmalā” neatbilstību ugunsdrošības prasībām, kurā izvirzīts nosacījums Skolas ēkā ierīkot septiņas ugunsdrošas koka durvis, vienām esošajām durvīm mainīt vēršanos virzienu un mainīt telpā Nr.215 esošās evakuācijas durvis, lai vērtņu brīvais platums ir vismaz 900 mm, ir veikta būvprojekta “Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve” izmaiņu risinājumu izstrāde, kas Domes būvvaldē apstiprināta 2020.gada 22.septembrī, kā arī 2020.gada 22.septembrī ir organizēts pasūtījums un veikts norēķins par augstāk minēto ugunsdrošo durvju piegādi. Ņemot vērā Skolas ēkas specifiskos arhitektūras risinājumus, ugunsdrošo durvju izgatavošanai, piegādei un uzstādīšanai ir nepieciešamas vismaz 13 (trīspadsmit) nedēļas.

Par ugunsdrošo durvju izgatavošanas, piegādes un uzstādīšanas termiņiem Dome ir informējusi VUGD 2020.gada 30.septembrī, nosūtot vēstuli Nr.1.1-19/20N-5579 “Apliecinājums par 2020.gada 24.augusta atzinumā Nr.22/8-3.9.1/147 konstatēto pārkāpumu novēršanu”. VUGD 2020.gada 5.oktobrī, organizējot atkārtotu Skolas apsekošanu, sniedza atzinumu Nr.22/8-3.9.1/177 ar nosacījumu, norādot, ka ugunsdrošības prasību pārkāpumi tiks atzīti par novērstiem pēc ugunsdrošo durvju uzstādīšanas objektā.

Pamatojoties uz augstāk minēto, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 167.punkta nosacījumus, Skolas ēkas nodošana ekspluatācijā tiks organizēta pēc VUGD atzinumā Nr.22/8-3.9.1/177 norādīto pārkāpumu novēršanas jeb pēc ugunsdrošo durvju uzstādīšanas objektā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu Skolu ar izglītības procesa organizēšanai atbilstošām telpām, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1.apakšpunktu un 3.nodaļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt grozījumus 2019.gada 10.oktobrī starp Dabas aizsardzības pārvaldi un Ķemeru pamatskolu noslēgtajā telpu “Meža māja”, Jūrmalā, Nomas līgumā Nr.7.12/263/2019 un aizstāt līguma 2.1.punktā skaitļus un vārdus “31.augustam” ar skaitļiem un vārdiem “31.decembrim”.

2. Uzdot Ķemeru pamatskolai trīs darba dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā noslēgt vienošanos par grozījumiem 2019.gada 10.oktobrī starp Dabas aizsardzības pārvaldi un Ķemeru pamatskolu noslēgtajā telpu nomas līgumā Nr.7.12/263/2019 atbilstoši šī lēmuma 1.punktam.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF