Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.martāNr. 160

protokols Nr. 4, 62. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481
„Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 20.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.6.apakšpunktu, 9.punktu, 31.1.apakšpunktu, un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2019.gada 13.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmuma Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” pielikumā šādu grozījumu:

Papildināt pielikumu ar 697.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Ielas nosaukums

Kadastra grupa

Orientieris

Sākums

Beigas

697.

Lazdu iela

Valteri

Meldru iela 4

Valtera prospekts

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF