Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 31.03.2021. Stājas spēkā 26.03.2021.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2021.gada 25.martāNr. 18

protokols Nr. 4, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 15.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

“15.7. Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds.”;

2. Papildināt ar 17.1.32.apakšpunktu šādā redakcijā:

“17.1.32. Līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā komisija.”;

3. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

PDF

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 25.marta saistošajiem noteikumiem Nr.18
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus. Ar šiem grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.6) tiek papildināts Jūrmalas pilsētas domes izveidoto komisiju un biedrību (nodibinājumu), kurās pašvaldība ir pārstāvēta, saraksts.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumu Nr.407 Jūrmalas pilsētas dome nolēma dibināt nodibinājumu “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2018.gada 17.oktobrī ar reģistrācijas numuru 40008281213), un apstiprināja minētā nodibinājuma statūtus. Ievērojot minēto, nepieciešams papildināt Saistošo noteikumu Nr.6 15.punktu, iekļaujot nodibinājumu “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” biedrību (nodibinājumu) sarakstā, kuros pašvaldība ir pārstāvēta.

2.2. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr.29 “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā” lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu noteikumu 6.2.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai pieņem domes izveidota komisija. Minēto lēmumu pieņemšanai Jūrmalas pilsētas dome ir izveidojusi Līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā komisiju, kas darbojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra nolikumu Nr.38 “Līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā komisijas nolikums”. Ievērojot minēto, nepieciešams papildināt Saistošo noteikumu Nr.6 17.1.apakšpunktu ar Līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā komisiju un precizēt lēmējvaras struktūrshēmu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Nodibinājuma “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds”, reģistrācijas numurs 40008281213, dibināšana neatstās ietekmi uz pašvaldības budžetu.

3.2. Jūrmalas pilsētas domes Līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā komisijas izveide neatstās ietekmi uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Nodibinājuma “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds”, reģistrācijas numurs 40008281213, dibināšana neietekmē uzņēmējdarbības vidi Jūrmalas pilsētā.

4.2. Jūrmalas pilsētas domes Līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā komisijas izveide neietekmē uzņēmējdarbības vidi Jūrmalas pilsētā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Nodibinājuma “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds”, reģistrācijas numurs 40008281213, dibināšana neietekmē pašvaldības administratīvas procedūras.

5.2. Jūrmalas pilsētas domes Līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā komisija izvērtē līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pieteiktajos projektos un lemj par līdzfinansējuma piešķiršanu atbalstāmajiem pasākumiem, kuru mērķis ir sekmēt mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultācijas ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis