Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.novembrīNr. 532

protokols Nr. 18, 2. punkts

Par Jūrmalas domes deputātu pilnvaru apturēšanu

Likuma „Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam” 7.pantā noteikts, ka pašvaldības domes deputāta pilnvaras īstenot ir tiesīgs tikai tāds deputāts, kurš līdz 2021.gada 15.novembrim ir ieguvis un uzrādījis pašvaldības vēlēšanu komisijai sertifikātu. Pašvaldību vēlēšanu komisija tuvākajā domes sēdē ziņo par deputātiem, kuri nav uzrādījuši sertifikātu. Savukārt minētā likuma 8.pantā noteikts, ja pašvaldības domes deputāts nav ieguvis un uzrādījis sertifikātu, deputāta pilnvaras aptur, pieņemot attiecīgu domes lēmumu. Par deputāta pilnvaru apturēšanu atbilstoši domes lēmumam domes priekšsēdētājs nekavējoties paziņo pašvaldību vēlēšanu komisijai. Uz deputāta pilnvaru apturēšanas laiku viņa vietā Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 43.panta noteiktajā kārtībā stājas nākamais kandidāts, kurš ieguvis sertifikātu.

No Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijas 2021.gada 25.novembra ziņojuma par Jūrmalas domes deputātiem, kuri nav ieguvuši un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijai uzrādījuši sadarbspējīgu sertifikātu, secināms, ka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijai sadarbspējīgu sertifikātu neuzrādīja šādi Jūrmalas domes deputāti:

− Anita Adijāne;

− Andrejs Morozovs;

− Rolands Parasigs-Parasiņš.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma „Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam” 8.pantu , Jūrmalas dome nolemj:

1. Ar 2021.gada 25.novembri apturēt deputāta pilnvaras šādiem Jūrmalas domes deputātiem:

1.1. Anitai Adijānei;

1.2. Andrejam Morozovam;

1.3. Rolandam Parasigam-Parasiņam.

2. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijai sniegt informāciju Jūrmalas domei par nākamajiem deputātu kandidātiem, kuri ieguvuši sadarbspējīgu sertifikātu, no attiecīgajiem vēlēšanu sarakstiem.

3. Pieņemto lēmumu paziņot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF