Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 25. oktobrīNr. 462

protokols Nr. 16, 5. punkts

Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu
zemesgabalos Mežmalas ielā 41, Mežmalas ielā 43, Jūrmalā un
Bulduru kokaudzētavas teritorijā, Egļuciemā

Lai nodrošinātu pašvaldības teritorijā nocirsto koku un sagatavoto kokmateriālu (malka) krautuvē zemesgabalā Mežmalas ielā 41, Jūrmalā (apjoms – 115,50 m3), krautuvē zemesgabalā Mežmalas ielā 43, Jūrmalā (apjoms – 175 m3) un krautuvē Bulduru kokaudzētavas teritorijā Egļuciemā (apjoms – 276 m3) (turpmāk – Kustamā manta) realizēšanu , kas nav nepieciešami pašvaldības funkciju realizēšanai, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, 4. panta pirmo, otro daļu, 6. panta otro daļu, 8. panta piekto daļu, 10. panta pirmo daļu, 34. pantu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42. panta vienpadsmito daļu un 141. pantu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Atsavināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo Kustamo mantu, pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2. Izveidot Kustamās mantas atsavināšanas izsoles komisiju (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā:

2.1. Komisijas priekšsēdētājs – Arturs Grants, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Īpašumu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs;

2.2. Komisijas locekļi:

2.2.1. Sandra Brauere, Administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja;

2.2.2. Atis Sapronovs, Administrācijas Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas vadītājs;

2.2.3. Ivita Tīle, Administrācijas Centralizētās grāmatvedības Pamatlīdzekļu un materiālu daļas grāmatvede;

2.2.4. Anna Anete Siatkovska, Administrācijas Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas vecākā eksperte mežsaimniecības jautājumos.

3. Ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AB Timber” (reģ. Nr. 40003894611) 2022. gada 5. septembra sagatavoto kokmateriālu atzinumu, apstiprināt Kustamās mantas nosacīto cenu katrā krautuvē:

3.1. zemesgabalā Mežmalas ielā 41, Jūrmalā – 6 930,00 euro (seši tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro, 00 centi);

3.2. zemesgabalā Mežmalas ielā 43, Jūrmalā – 10 500,00 euro (desmit tūkstoši pieci simti euro, 00 centi);

3.3. Bulduru kokaudzētavas teritorijā Egļuciemā – 12 420,00 euro (divpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit euro, 00 centi).

4. Apstiprināt Kustamās mantas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

5. Komisijai mēneša laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas organizēt un rīkot Kustamās mantas izsoli.

6. Komisijas priekšsēdētājam izsoles protokolu apstiprināt septiņu dienu laikā pēc izsoles.

7. Komisijai pēc piedāvātās augstākās pirkuma summas samaksas par nosolīto Kustamo mantu iesniegt izskatīšanai tuvākajā domes sēdē lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas domes

2022. gada 25. oktobra lēmumam Nr. 462

(protokols Nr. 16, 5. punkts)

KUSTAMĀS MANTAS IZSOLES NOTEIKUMI

  1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) kustamās mantas izsoles noteikumi (turpmāk – Noteikumi) izstrādāti atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam un nosaka kārtību, kādā veicama sagatavoto kokmateriālu (turpmāk – Kustamās mantas) atsavināšana pārdodot izsolē.

1.2. Kustamās mantas atsavinātājs Administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357, juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, kontaktpersona: Atis Sapronovs (tālrunis : 67093862; 26497720; e-pasta adrese: atis.sapronovs@jurmala.lv ).

1.3. Kustamās mantas atsavināšanu organizē ar Jūrmalas domes 2022. gada __. oktobra lēmumu Nr.__ (sēdes protokols Nr.__.punkts) „Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalos Mežmalas ielā 41, Mežmalas ielā 43, Jūrmalā un Bulduru kokaudzētavas teritorijā Egļuciemā” izveidota izsoles komisija (turpmāk – Izsoles rīkotājs).

1.4. Kustamās mantas atsavināšanas veids – pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – Izsole).

1.5. Noteikumos noteiktie maksājumi tiek veikti euro valūtā.

  1. Kustamā manta, nosacītā cena un nodrošinājums

2.1. Kustamā manta – kokmateriāli, to veids un apjoms: dažādu sugu koku (pārsvarā priede), dažāda garuma sortimenti (malka) izvietoti krautuvēs:

2.1.1. zemesgabalā Mežmalas ielā 41, Jūrmalā, apjoms 115,5 m3;

2.1.2. zemesgabalā Mežmalas ielā 43, Jūrmalā, apjoms 175 m3;

2.1.3. Bulduru kokaudzētavas teritorijā, Egļuciemā, apjoms 276 m3.

2.2. Kustamās mantas nosacītā cena katrā krautuvē:

2.2.1. zemesgabalā Mežmalas ielā 41, Jūrmalā – 6 930,00 euro (seši tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro, 00 centi);

2.2.2. zemesgabalā Mežmalas iela 43, Jūrmalā – 10 500,00 euro (desmit tūkstoši pieci simti euro, 00 centi);

2.2.3. Bulduru kokaudzētavas teritorijā Egļuciemā – 12 420,00 euro (divpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit euro, 00 centi).

2.3. Nosacītā cena 2.2. apakšpunktā minētai Kustamai mantai norādīta ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AB Timber” (reģ. Nr. 40003894611) 2022. gada 5. septembra atzinumu par kokmateriālu apjomu un kvalitāti Jūrmalas valstspilsētas krautuvēs (1. pielikums). Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam, pirkuma cenai ir piemērojams pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – nodoklis). Ja Kustamās mantas saņēmējs ir reģistrēts kā nodokļa maksātājs, tad Kustamās mantas piegādei tiek piemērots īpašs nodokļa maksāšanas režīms. Ja Kustamās mantas saņēmējs nav reģistrēts nodokļa maksātājs, pie pirkuma cenas pieskaita nodokli.

2.4. Kustamās mantas īpašuma tiesības – Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība.

2.5. Kustamā manta apskatāma (adresēs: Mežmalas iela 41, Mežmalas iela 43, Jūrmala, Bulduru kokaudzētava, Egļuciems) darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Administrācijas Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas vecāko eksperti mežsaimniecības jautājumos Annu Aneti Siatkovsku (tālrunis: 67093953, 28663250, e-pasts: anna.siatkovska@jurmala.lv).

2.6. Par piedalīšanos Izsolē tiek noteikts nodrošinājums 10 % apmērā no Kustamās mantas nosacītās cenas katrā krautuvē:

2.6.1. zemesgabalā Mežmalas ielā 41, Jūrmalā – 693,00 euro (seši simti deviņdesmit trīs euro, 00 centi);

2.6.2. zemesgabalā Mežmalas ielā 43, Jūrmalā – 1 050,00 euro (viens tūkstotis piecdesmit euro, 00 centi);

2.6.3. Bulduru kokaudzētavas teritorijā, Egļuciemā, – 1 242,00 euro (viens tūkstotis divi simti četrdesmit divi euro, 00 centi).

2.7. Nodrošinājums Izsoles dalībniekam jāpārskaita līdz Izsoles pieteikuma iesniegšanai Administrācijas, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000056357, Akciju sabiedrība “Citadele banka” norēķinu kontā Nr. LV36PARX0002484571022, norādot maksājuma mērķi “Nodrošinājums par piedalīšanos kustamās mantas izsolē”, norādot konkrētu krautuves zemesgabala nosaukumu. Administrācija rēķinu par Izsoles nodrošinājumu neizraksta.

2.8. Izsoles uzvarētājam nodrošinājumu ieskaita pirkuma summā. Pārējiem Izsoles dalībniekiem nodrošinājumu atmaksā divu nedēļu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, pamatojoties uz dalībnieka iesniegumu.

2.9. Izsoles solis tiek noteikts: 100,00 euro (viens simts euro, 00 centi).

  1. Informācija par Kustamās mantas atsavināšanu

3.1. Sludinājums par Kustamās mantas atsavināšanu publicējams Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā un tīmekļa vietnē: www.jurmala.lv sadaļā pašvaldība/izsoles.

3.2. Sludinājumā norāda:

3.2.1. Kustamās mantas veidu, atrašanās vietu un apskates laiku;

3.2.2. kur un kad var iepazīties ar Noteikumiem;

3.2.3. pieteikumu reģistrācijas un Izsoles vietu un laiku;

3.2.4. Kustamās mantas nosacīto cenu, Izsoles soli, nodrošinājuma apmēru un iemaksas kārtību;

3.2.5. izsoles veidu un samaksas kārtību.

3.3. Ar Noteikumiem var iepazīties Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē: www.jurmala.lv sadaļā pašvaldība/izsoles.

  1. Pieteikuma iesniegšana un reģistrēšana

4.1. Kustamās mantu pircējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var tos iegūt savā īpašumā.

4.2. Pieteikumu (2. pielikums) pieņemšanu un reģistrāciju Izsoles rīkotājs uzsāk trīs darba dienu laikā no Noteikumu 3.1. apakšpunktā minētā pirmā sludinājuma publicēšanas dienas. Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmējs –Administrācija, iesniedzējs – pretendents: juridiskai personai – nosaukums, fiziskai personai – vārds, uzvārds, norāde “Kustāmās mantas – sagatavoto kokmateriālu izsolei”, norādot konkrētās krautuves zemesgabala nosaukumu, kā arī norāde “neatvērt pirms pieteikuma atvēršanas sanāksmes”.

4.3. Iesniedzot parakstīto pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, to nosacījumi ir saprotami un apņemas tos ievērot. Pieteikums uzskatāms par tā iesniegušās personas gribas apliecinājumu iegūt savā īpašumā Kustamo mantu, pirkuma tiesību iegūšanas gadījumā samaksājot savā piedāvājumā norādīto cenu par Kustamo mantu un noslēdzot ar to atsavinātāju pirkuma līgumu (3. pielikums) par Kustamās mantas iegādi saskaņā ar Noteikumiem.

4.4. Pieteikums līdz 2022. gada ___. novembra plkst.___ iesniedzams nosūtot pa pastu Administrācijai uz adresi: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, ievietojot Administrācijas, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, pastkastītē, pirms tam informējot pa tālruni 67093816 vai 67093971 vai nododot personīgi Administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā darba dienās (pirmdiena: plkst.: 8.30 – 18.00; otrdiena – ceturtdiena: plkst.: 8.30 – 17.00; piektdiena: plkst.: 8.30 – 16.00) , kuram pievienojami šādi dokumenti:

4.4.1. juridiskai personai - juridiskās personas pārstāvja (pilnvarotās personas) tiesības rīkoties uzņēmuma vārdā apliecinošs dokuments;

4.4.2. fiziskai personai nepieciešamības gadījumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts pilnvarojums pārstāvēt fizisko personu.

4.5. Visi dokumenti iesniedzami valsts valodā, un tiem ir juridisks spēks, ja tie noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā. Ārvalstīs izsniegtos dokumentus pieņem, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu prasībām.

4.6. Dokumenti, kuri iesniegti Izsoles rīkotājam, netiek atdoti.

4.7. Pieteikums uzskatāms par nederīgu, ja tas neatbilst šo Noteikumu 4.2., 4.3. un 4.4. apakšpunkta prasībām.

  1. Kustamās mantas izsole un pirkuma summas samaksa

5.1. Izsoles notiks 2022. gada __. novembrī – plkst. 14.30 par krautuvi zemesgabalā Mežmalas ielā 41, plkst. 14.45 par krautuvi zemesgabalā Mežmalas ielā 43, plkst. 15.00 par krautuvi Bulduru kokaudzētavas teritorijā (Egļuciemā) Administrācijas ēkā – Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

5.2. Solīšana notiek tikai pa Izsoles noteikumos noteikto soli.

5.3. Personiski, pastkastītē iesniegtie vai pa pastu atsūtītie pieteikumi Izsolei glabājami slēgtās aploksnēs līdz Izsolei. Administrācijas darbinieki un Izsoles rīkotājs līdz Izsolei nedrīkst izpaust dalībnieku skaitu, kā arī jebkādas ziņas par Izsoles dalībniekiem.

5.4. Šo Noteikumu 5.1. apakšpunktā norādītajā Izsoles stundā Izsoles rīkotājs pārbauda tās dienas pastu un noskaidro, vai reģistrētie dalībnieki ir iesnieguši piedāvājumus. Ja 15 minūšu laikā piedāvājumi netiek saņemti, klātesošajiem paziņo, ka piedāvājumu pieņemšana ir pabeigta. Pēc šā paziņojuma vairs netiek pieņemti ne personiski iesniegti, ne arī pa pastu atsūtīti piedāvājumi. Izsoles rīkotājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un uz tiem parakstās (komisijas priekšsēdētājs, visi komisijas locekļi un protokolētājs). Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.

5.5. Pēc aplokšņu atvēršanas Izsoles rīkotājs no iesniegtajiem pieteikumiem sastāda piedāvāto cenu sarakstu (4. pielikums), katram konkrētam krautuves zemesgabalam atsevišķi norādot tā nosaukumu un atraida nederīgos pieteikumus, atzīmējot to Izsoles protokolā, nosauc visaugstāko cenu un dalībnieku, kas to nosolījis. Uz sastādītajiem piedāvāto cenu sarakstiem parakstās (komisijas priekšsēdētājs, visi komisijas locekļi un protokolētājs).

5.6. Ja uz Izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, Kustamā manta tiek pārdota vienīgajam reģistrētajam Izsoles dalībniekam par viņa piedāvāto cenu, ja piedāvātā cena ir paaugstināta vismaz par vienu Izsoles soli virs nosacītās cenas saskaņā ar Noteikumu 5.2. punktu.

5.7. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas tiek konstatēts, ka vairāki Izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, Izsoles rīkotājs turpina Izsoli, pieņemot atkārtotus rakstiskus piedāvājumus no dalībniekiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko cenu.

5.8. Ja Izsole notiek bez dalībnieku klātbūtnes un pēc visu Izsoles pieteikumu atvēršanas tiek konstatēts, ka divi vai vairāki Izsoles dalībnieki ir piedāvājuši vienādu augstāko cenu, Komisija vienas darba dienas laikā Izsoles dalībniekiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko cenu, nosūta elektroniski e-pastā, kas norādīts pieteikumā, informāciju un aicinājumu trīs darba dienu laikā rakstiski iesniegt atkārtotu piedāvājumu slēgtā aploksnē, ievērojot Izsoles soli.

5.9. Ja Izsole notiek ar dalībnieku klātbūtni, Izsoles vadītājam ir tiesības izraidīt no telpas, kurā notiek Izsole, pretendentu, kurš neievēro Izsoles noteikumus un ar savām darbībām traucē Izsoli.

5.10. Izsoles rīkotājs pēc Izsoles divu darba dienu laikā Izsoles uzvarētājam uz pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi nosūta avansa rēķinu, kurā norāda pirkuma summu, kas sastāv no pirkuma cenas un nodokļa, atbilstoši Pievienotās vērtības nodaļa likumā noteiktajam.

5.11. Piedāvātā augstākā pirkuma summa Izsoles uzvarētājam jāsamaksā nedēļas laikā no 5.10. apakšpunktā minētā avansa rēķina nosūtīšanas dienas.

5.12. Pirkuma summas samaksa par Kustamo mantu, norādot konkrētu krautuves zemesgabala nosaukumu, ir jāveic Administrācijas, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000056357, Akciju sabiedrība “Citadele banka” norēķinu kontā Nr. LV36PARX0002484571022.

5.13. Ja Noteikumu 5.11. apakšpunktā noteiktajā termiņā nav veikta nosolītās pirkuma summas samaksa pilnā apmērā, uzskatāms, ka Kustamās mantas pirkuma tiesības ieguvusī persona atsakās no Kustamās mantas pirkuma, par ko tai rakstveidā paziņo Izsoles rīkotājs. Izsoles nodrošinājums attiecīgajai personai netiek atmaksāts.

5.14. Ja Kustamās mantas pirkuma tiesības ieguvusī persona atsakās no Kustamās mantas pirkuma, Izsoles rīkotājs par to informē Izsoles dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un uzaicina viņu pirkt Kustamo mantu par paša piedāvāto nosolīto cenu.

5.15. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot Administrācijai par Kustamās mantas pirkšanu par paša piedāvāto nosolīto cenu.

5.16. Ja dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, noteiktajā termiņā paziņo Administrācijai par Kustamās mantas pirkšanu un ir veicis pirkuma summas apmaksu 5.11. apakšpunktā noteiktajā termiņā, Administrācija atzīst par Izsoles uzvarētāju jauno Izsoles uzvarētāju.

5.17. Ja dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, noteiktajā apmērā un termiņā neveic pirkuma summas apmaksu uzskatāms, ka dalībnieks ir atteicies no Kustamās mantas pirkuma. Izsoles nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāts.

5.18. Ja dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu ir atteicies no Kustamās mantas pirkuma, nākamajiem Izsoles dalībniekiem netiek piedāvāts pirkt Kustamo mantu un Izsoli atzīst par nenotikušu.

5.19. Izsoles uzvarētājs trīsdesmit dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu (3. pielikums) un pavadzīmi. Ja pirkuma līgums netiek noslēgts Izsoles uzvarētāja vainas dēļ, Administrācija viņa iemaksāto nodrošinājuma naudu neatmaksā.

5.20. Visas izmaksas, kas saistītas ar pārdotās Kustamās mantas pārvietošanu, sedz pircējs.

  1. Citi noteikumi

6.1. Dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties atsavināmo Kustamo mantu Izsolē, ir tiesības:

6.1.1. saņemt publiski pieejamu informāciju saistībā ar Kustamās mantas atsavināšanu un tās rezultātiem;

6.1.2. iesniegt Kustamās mantas Izsoles rīkotājam sūdzību un tajā norādīto apstākļu pierādījumus par atklātajiem Noteikumu pārkāpumiem, bet ne vēlāk kā līdz Kustamās mantas atsavināšanas rezultātu apstiprināšanai ar Jūrmalas domes lēmumu.

6.2. Kustamās manas Izsoles rezultātus apstiprina par ar Jūrmalas domes lēmumu.


Pielikuma:

1.pielikums DOCX PDF

2.pielikums DOCX PDF

3.pielikums DOCX PDF

4.pielikums DOCX PDF


Lejupielāde: DOC un PDF