Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 25. oktobrīNr. 516

protokols Nr. 16, 67. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā
esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu
nomas tiesību izsoles organizēšanu

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15. panta otro daļu vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī tās administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā.

Lai nodrošinātu pludmales apmeklētājiem un vienlaicīgi videi draudzīgu, kā arī racionālu pludmales apsaimniekošanu, piekrastes ainavas, dabas un atpūtai nepieciešamo resursu aizsardzību un saglabāšanu, visā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības valdījumā esošajā jūras piekrastes joslā, tiek izveidotas pludmales apkalpes infrastruktūras izvietojuma zonas (turpmāk – Pludmales nogabali). Jūrmalas valstspilsētas administrācija izvērtē Pludmales nogabalu izveidošanas pamatojumu un apsaimniekošanas iespējas, un organizē Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli. Pludmales nogabalu izveidošanā un apsaimniekošanā tiek ņemti vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu” noteiktie kritēriji. Atbilstoši šiem kritērijiem jūras piekrastes joslā ir izveidoti Pludmales nogabali.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 350) 5. punktam zemesgabala minimālā nomas maksa gadā ir 28,00 euro. Savukārt MK noteikumu Nr. 350 40. punkts noteic, ka neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību solīšanu rakstiskā vai mutiskā izsolē sāk no iznomātāja noteiktās izsoles sākuma nomas maksas (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto). Izsoles sākuma nomas maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt neatkarīgu vērtētāju. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu vērtētāju, nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, ja to ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku.

Lai lietderīgi izmantotu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības valdījumā esošo jūras piekrastes sauszemes daļu, ir paredzēts iznomāt piecus Pludmales nogabalus, organizējot nomas tiesību izsoli.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, Zemes pārvaldības likuma 15. panta otro daļu, MK noteikumu Nr. 350 5. punktu, 40. punktu, Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2022. gada 4. oktobra sēdes lēmumu Nr. 8 (protokols Nr. 8-2-3/24) un Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2022. gada 11 .oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/8), Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošo Pludmales nogabalu sarakstu (1. pielikums), par kuriem organizēt rakstiskas nomas tiesību izsoles.

2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošo Pludmales nogabalu rakstiskas nomas tiesību izsoles noteikumus (2. pielikums).

3. Uzdot Jūrmalas Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai organizēt Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošo Pludmales nogabalu nomas tiesību rakstiskas izsoles un pieņemt lēmumu par Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

4. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības Pludmales nogabalu rakstisku nomas tiesību izsoļu organizēšanai un nomas līgumu noslēgšanai.

5. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt Pludmales nogabalu nomas līgumus.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pludmales nogabalu plāni:

8.līnija - Vienības prospekts PDF

Vienības prospekts – 7.līnija PDF

No Gončarova ielas noejas Parka ielas virzienā PDF

Rožu iela – Zaru iela PDF

Kapteiņa Zolta iela - Vaivaru virzienā PDF

Pielikums Nr.2 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF