Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2022. gada 25. oktobrīNr.16

Otrdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Rita Sproģe, Ieva Taranda, Irēna Kausiniece (piedalās no plkst.10.00-10.50) , Inese Kārkliņa, Larisa Loskutova, Andrejs Morozovs, Mārtiņš Stulpiņš, Uldis Kronblūms, Ints Dālderis, Romāns Mežeckis, Jānis Asars, Dace Riņķe, Rolands Parasigs-Parasiņš

Sēdē nepiedalās deputāti:

Jānis Lediņš

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Zane Podniece

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja p.i.

Vita Zvejniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja

Jekaterina Milberga

Dzīvokļu nodaļas vadītāja vietnieks

Agris Bērziņš

Sporta servisa centra vadītāja p.i.

Zigmunds Pavlovskis

Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vecākā referente

Anita Birze

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elviss Venters

Mežsaimniecības nodaļas vecākā eksperte mežsaimniecības jautājumos

Anna Anete Siatkovska

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

SPC “Jaundubulti” ekonomiste

Gundega Švedenberga

SPC “Kauguri” vadītāja

Sarmīte Grope

Jūrmalas mākslas skola direktore

Taiga Vaišļa

Jūrmalas mūzikas skolas izglītības metodiķe

Irēna Andersone

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas direktores vietniece bibliotekārajā darbā

Sanita Usāne

PII “Bitīte” vadītāja

Ilona Pāvule-Vītola

Jūrmalas Kultūras centra direktors

Agnis Kristvalds

Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītājs

Gundars Ūķis

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 14. septembra lēmuma Nr. 416 “Par Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu” atzīšanu par spēku zaudējušu

4.

Jūrmalas valstspilsētas ielu ikdienas uzturēšanas noteikumi

5.

Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalos Mežmalas ielā 41, Mežmalas ielā 43, Jūrmalā un Bulduru kokaudzētavas teritorijā, Egļuciemā

6.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumā Nr. 625 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.-2022. gadam” apstiprināšanu

8.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta nolikumā Nr. 68 "Izglītības pārvaldes nolikums"

9.

Par Jūrmalas Luda Bērziņa pamatskolas dibināšanu, reorganizējot Jūrmalas pamatskolu un Jūrmalas Vaivaru pamatskolu

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra nolikumā Nr. 37 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikums”

11.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektu “Bring out the different!”/”Izcelsim dažādo!”

12.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību telpu aprīkojuma uzlabošana un iespēju paplašināšana skolas audzēkņu mācību procesa pilnveidošanai” noslēgumu

13.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iniciētā projekta “Radošā telpa” noslēgumu

14.

Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta lēmumā Nr. 160 “Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā”

15.

Jūrmalas Kultūras centra nolikums

16.

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei

17.

Par atbalstu sportistei

18.

Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 67 “Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19 .decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”

21.

Par “Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013. -2022.gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

22.

Par Jūrmalas Sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” sniegto pakalpojumu ēdināšanas izmaksām dienā vienam klientam un Zupas virtuves pakalpojuma vienas ēdienreizes enerģētisko vērtību

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra lēmumā Nr. 537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

24.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”

25.

Par meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu

26.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas pabeigšanu un Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” funkciju nodošanu

27.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos digitāla energorīka ieviešanai un uzturēšanai automatizētai patēriņu datu apkopošanai un efektivitātes mērīšanai

28.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve” investīciju projekta sadārdzinājumam

29.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

30.

Par būves nojaukšanu Abavas ielā 15, Jūrmalā

31.

Par būves nojaukšanu Dzelzceļa ielā 41, Jūrmalā

32.

Par būves nojaukšanu Dubultu prospektā 88A, Jūrmalā

33.

Par būvju nojaukšanu Slokas 2302, Jūrmalā

34.

Par būves nojaukšanu Klints ielā 2, Jūrmalā

35.

Par būves nojaukšanu Krišjāņa Barona ielā 32A, Jūrmalā

36.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Slokas ielā 6, Jūrmalā, konservāciju

37.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Rīgas ielā 48, Jūrmalā

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tirzas ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

39.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Piekrastes ielā 43, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

40.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Atbalss ielā 14, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

41.

Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību sadales un apvienošanas apstiprināšanu Dzintaru prospektā 72, Jūrmalā, Dzintaru prospektā 72 A, Jūrmalā, Dzintari 0132, Jūrmalā un nosaukuma likvidēšanu

42.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Dubultu prospektā 59, Jūrmalā, Ventas ielā 3, Jūrmalā, un Amulas ielā 6, Jūrmalā, un jaunu zemes vienību izveidošanu

43.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Zigfrīda Meierovica prospektā 38, Jūrmalā, un Zigfrīda Meierovica prospektā 40, Jūrmalā

44.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Atbalss ielā 14A, Jūrmalā

45.

Par detālplānojuma zemesgabalam Sēkļu ielā 4, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

46.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam 20. līnijā 1, Jūrmalā, apstiprināšanu

47.

Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 46-33, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

48.

Par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-19 - 24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

49.

Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-102, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

50.

Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-103, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

52.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Skolas ielā 65V, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

53.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

54.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 27 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

55.

Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

56.

Par zemesgabala Smiltenes ielā 1A, Jūrmalā, atsavināšanu

57.

Par namīpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, daļas atsavināšanu

58.

Par zemesgabala Pļaviņu iela 3025, Jūrmalā, daļas nomu

59.

Par zemesgabala Balvu iela 3307, Jūrmalā, daļas nomu

60.

Grozījums 2012.gada 5.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/187 (Konkordijas iela 66, Jūrmalā)

61.

Par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā, daļas nomas līguma noslēgšanu

62.

Par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā, pagraba daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

63.

Par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

64.

Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1 k-1, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

65.

Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1 k-1, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

66.

Par Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

67.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 22, Jūrmalā

68.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu projektētajām zemes vienībām Vikingu ielā 46, Jūrmalā, un Vikingu ielā 52, Jūrmalā

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

·

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”

·

Par zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā, daļas pirkuma līguma noslēgšanu

·

Par Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Kauguri” struktūrvienību “Bērnu un jauniešu māja “Sprīdītis”” un “Atbalsta centrs bērniem “Paspārne’” ēdināšanas izdevumu noteikšanu dienā vienam klientam 2023.gadā

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 14. septembra lēmuma Nr. 416 “Par Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu” atzīšanu par spēku zaudējušu

4.

Jūrmalas valstspilsētas ielu ikdienas uzturēšanas noteikumi

5.

Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalos Mežmalas ielā 41, Mežmalas ielā 43, Jūrmalā un Bulduru kokaudzētavas teritorijā, Egļuciemā

6.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumā Nr. 625 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.-2022. gadam” apstiprināšanu

8.

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta nolikumā Nr. 68 "Izglītības pārvaldes nolikums"

9.

Par Jūrmalas Luda Bērziņa pamatskolas dibināšanu, reorganizējot Jūrmalas pamatskolu un Jūrmalas Vaivaru pamatskolu

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra nolikumā Nr. 37 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikums”

11.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektu “Bring out the different!”/”Izcelsim dažādo!”

12.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību telpu aprīkojuma uzlabošana un iespēju paplašināšana skolas audzēkņu mācību procesa pilnveidošanai” noslēgumu

13.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iniciētā projekta “Radošā telpa” noslēgumu

14.

Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta lēmumā Nr. 160 “Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā”

15.

Jūrmalas Kultūras centra nolikums

16.

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei

17.

Par atbalstu sportistei

18.

Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 67 “Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19 .decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”

21.

Par “Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013. -2022.gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

22.

Par Jūrmalas Sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” sniegto pakalpojumu ēdināšanas izmaksām dienā vienam klientam un Zupas virtuves pakalpojuma vienas ēdienreizes enerģētisko vērtību

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra lēmumā Nr. 537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”

25.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”

26.

Par meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu

27.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas pabeigšanu un Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” funkciju nodošanu

28.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos digitāla energorīka ieviešanai un uzturēšanai automatizētai patēriņu datu apkopošanai un efektivitātes mērīšanai

29.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve” investīciju projekta sadārdzinājumam

30.

Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”

31.

Par būves nojaukšanu Abavas ielā 15, Jūrmalā

32.

Par būves nojaukšanu Dzelzceļa ielā 41, Jūrmalā

33.

Par būves nojaukšanu Dubultu prospektā 88A, Jūrmalā

34.

Par būvju nojaukšanu Slokas 2302, Jūrmalā

35.

Par būves nojaukšanu Klints ielā 2, Jūrmalā

36.

Par būves nojaukšanu Krišjāņa Barona ielā 32A, Jūrmalā

37.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Slokas ielā 6, Jūrmalā, konservāciju

38.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Rīgas ielā 48, Jūrmalā

39.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tirzas ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

40.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Piekrastes ielā 43, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

41.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Atbalss ielā 14, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

42.

Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību sadales un apvienošanas apstiprināšanu Dzintaru prospektā 72, Jūrmalā, Dzintaru prospektā 72 A, Jūrmalā, Dzintari 0132, Jūrmalā un nosaukuma likvidēšanu

43.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Dubultu prospektā 59, Jūrmalā, Ventas ielā 3, Jūrmalā, un Amulas ielā 6, Jūrmalā, un jaunu zemes vienību izveidošanu

44.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Zigfrīda Meierovica prospektā 38, Jūrmalā, un Zigfrīda Meierovica prospektā 40, Jūrmalā

45.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Atbalss ielā 14A, Jūrmalā

46.

Par detālplānojuma zemesgabalam Sēkļu ielā 4, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

47.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam 20. līnijā 1, Jūrmalā, apstiprināšanu

48.

Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 46-33, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

49.

Par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-19 - 24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

50.

Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-102, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

51.

Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-103, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

52.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

53.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Skolas ielā 65V, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

54.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 27 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

56.

Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

57.

Par zemesgabala Smiltenes ielā 1A, Jūrmalā, atsavināšanu

58.

Par namīpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, daļas atsavināšanu

59.

Par zemesgabala Pļaviņu iela 3025, Jūrmalā, daļas nomu

60.

Par zemesgabala Balvu iela 3307, Jūrmalā, daļas nomu

61.

Grozījums 2012.gada 5.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/187 (Konkordijas iela 66, Jūrmalā)

62.

Par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā, daļas nomas līguma noslēgšanu

63.

Par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā, pagraba daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

64.

Par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

65.

Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1 k-1, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

66.

Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1 k-1, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

67.

Par Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

68.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 22, Jūrmalā

69.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu projektētajām zemes vienībām Vikingu ielā 46, Jūrmalā, un Vikingu ielā 52, Jūrmalā

70.

Par zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā, daļas pirkuma līguma noslēgšanu

71.

Par Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Kauguri” struktūrvienību “Bērnu un jauniešu māja “Sprīdītis”” un “Atbalsta centrs bērniem “Paspārne’” ēdināšanas izdevumu noteikšanu dienā vienam klientam 2023.gadā

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmuma Nr. 460)

Ziņotājs:

L.Tesnova ziņo, ka, saskaņā ar Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejā lemto, ir sagatavota lēmuma projekta precizētā redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projekta precizēto redakciju (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 2 (J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Par Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 14. septembra lēmuma Nr. 416 “Par Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu” atzīšanu par spēku zaudējušu

(lēmuma Nr. 461)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 14. septembra lēmuma Nr. 416 “Par Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

4. Jūrmalas valstspilsētas ielu ikdienas uzturēšanas noteikumi (noteikumi Nr. 10)

Ziņotājs:

Z.Sapronova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas valstspilsētas ielu ikdienas uzturēšanas noteikumus.

5. Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalos Mežmalas ielā 41, Mežmalas ielā 43, Jūrmalā un Bulduru kokaudzētavas teritorijā, Egļuciemā (lēmuma Nr. 462)

Ziņotājs:

A.A.Siatkovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalos Mežmalas ielā 41, Mežmalas ielā 43, Jūrmalā un Bulduru kokaudzētavas teritorijā, Egļuciemā.

6. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai (saistošie noteikumi Nr. 50)

Ziņotājs:

J.Milberga

Izsakās:

R.Parasigs-Parasiņš aicina deputātus atbalstīt sagatavoto saistošo noteikumu projektu. Uzskata, ka tā ir liela pretimnākšana iedzīvotājiem dzīvojamo māju siltināšanai un, viņaprāt, sagatavotā saistošie noteikumu redakcija varētu būt veiksmīgāka par šobrīd spēkā esošo.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumā Nr. 625 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.-2022. gadam” apstiprināšanu (lēmuma Nr. 463)

Ziņotājs:

J.Milberga ziņo, ka ir sagatavota lēmuma projekta pielikuma precizētā redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projekta precizēto redakciju (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumā Nr. 625 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.-2022. gadam” apstiprināšanu.

8. Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta nolikumā Nr. 68 "Izglītības pārvaldes nolikums" (nolikums Nr. 73)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta nolikumā Nr. 68 "Izglītības pārvaldes nolikums".

9. Par Jūrmalas Luda Bērziņa pamatskolas dibināšanu, reorganizējot Jūrmalas pamatskolu un Jūrmalas Vaivaru pamatskolu (lēmuma Nr. 464)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Izsakās:

U.Kronblūms - iepazīstoties ar Izglītības ministrijas ziņojumu par Vaivaru pamatskolas akreditāciju, nav saskatījis tajā, ka būtu norādīts, ka skolas telpas ir nepiemērotas. Jautā I.Vasmaņa viedokli?

I.Vasmanis - akreditācija ir iedota uz 2 gadiem, nevis uz 6 gadiem, kā tas notiek parasti, kas arī ir saistībā ar neatbilstošām skolas telpām.

U.Kronblūms jautā, vai tā ir taisnība, ka Vaivaru pamatskolā tika nodrošinātas apmācības bērniem, kuri ārstējās NRC “Vaivari”?

I.Kārkliņa – šādu programmu īstenoja Vaivaru pamatskola un Pumpuru vsk.

U.Kronblūms uzskata, ka Vaivaru pamatskolu skolēnu vecāki izvēlas 3 iemeslu dēļ – izglītības programma, dzīves vieta un tāpēc, ka skola atrodas kāpu teritorijā. Skolas pārvietošanas gadījumā pēdējie divi iemesli faktiski atkrīt. Jautā, vai ir saprātīgi skolu pārvietot uz vietu, kur blakus ir divas neaizpildītas skolas?

I.Vasmanis - pirmkārt, minētajās blakus skolās pieejamība nav tāda, lai pilnā mērā īstenotu speciālās izglītības programmas. Otrkārt, šo skolu kapacitāte nepieļauj skolēnus uzņemt tādā skaitā, kā šobrīd ir Vaivaru pamatskolā un Jūrmalas pamatskolā. Treškārt, arī Strēlnieku prospektā 32 ir sakārtojama dabas zona, kas pieejama arī āra aktivitātēm.

U.Kronblūms jautā, vai nebūtu lietderīgāk izmantot Veselības ministrijas piedāvājumu mainīt blakus esošo zemesgabalu un līdzekļus, kas paredzēti jaunās skolas būvniecībai, ieguldīt gan Vaivaru pamatskolā, gan citās skolās, nodrošinot speciālo un iekļaujošo izglītību tuvāk dzīves vietai?

I.Vasmanis domā, ka nē. Attiecībā par dzīves vietu, var informēt, ka šobrīd Vaivaru pamatskolā ceturtā daļa no skolēniem vispār nav deklarējušies Jūrmalā, puse no skolēniem dzīvo Asaru un Mellužu apkaimē, kas ir apmēram vienādā attālumā kā līdz Vaivariem tā līdz Dubultiem.

J.Asars jautā, kā ir plānots nodrošināt skolēnu, kuri ārstējas NRC “Vaivari” pārvietošanu uz Dubultiem?

I.Kārkliņa – jau 3 gadus netiek īstenota šī programma. Šie skolēni paliek savās skolās un apgūst mācību programmas tālmācībā. Izsakās, par deputāta U.Kronblūma iepriekš uzdotajiem jautājumiem:

1) pirms 2 gadiem notikušajā skolas akreditācijā tika norādīts, ka programmas netiek pilnībā nodrošinātas telpu trūkuma dēļ, uzskaitot konkrētās telpas. Tā kā šogad tuvojas nākamā akreditācija, ir svarīgi arī ar šo lēmumu pateikt, ka tiek kaut kas darīts, lai risinātu šo situāciju.

2) tās pašas programmas, kas tiek īstenotas Jūrmalas pamatskolā, tiek īstenotas arī Vaivaru pamatskolā, nodrošinot izglītības pieejamību skolēniem gan ar viegliem, gan ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Vecākiem ir iespēja izvēlēties, kur šādiem bērniem mācīties - parastajā skolā vai speciālajā.

3) citās skolās izglītības programmas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem netiek īstenotas.

Jau 27 gadus šīs speciālās programmas tiek īstenotas, arvien vairāk ieviešot programmas arī skolēniem ar citām diagnozēm. Piekrīt, ka skola zaudēs šo vidi, gan tās apkārtējā teritorija mainīsies, taču uzskata, ka vidi neveido tikai priedes, smiltis, čiekuri un jūras krasts. Vidi veido cilvēki, kas šajā skolā strādā un mācās. Ir pārliecināta, ka jaunajā skolā būs piemērotas telpas un skolēni tur jutīsies labi.

U.Kronblūms uzskata, ka pašvaldībai vajadzētu piekrist Veselības ministrijas piedāvājumam par zemesgabalu maiņu un, ka lietderīgāk būtu līdzekļus, kas plānoti jaunās skolas būvniecībai, novirzīt Vaivaru pamatskolai un citām skolām arī šādu programmu īstenošanas nodrošināšanai.

I.Kārkliņa informē, ka līdzko NRC “Vaivari” vadībai bija informācija par Vaivaru pamatskolas pārcelšanu uz Strēlnieku pr.32, tā izrādīja lielu interesi par nekustamā īpašuma Skautu ielā 2 pārņemšanu. Tas liek šaubīties, vai šāda zemesgabalu maiņa vispār notiktu.

U.Kronblūms atbalsta iekļaujošo izglītību, kas ir jānodrošina visās skolās. Šobrīd redz, ka nav izvērtēta iespēja maiņas darījuma rezultātā ar Veselības ministriju iegūt skolas ēku pašvaldības īpašumā. Uzskata, ka tam ir visi priekšnoteikumi. Ministrija savā vēstulē ir apliecinājusi, ka joprojām ir gatava veikt šo maiņu. Zemesgabalam Vaivari 1308 Teritorijas plānojuma grozījumos ir noteikta plānotā izmantošana atbilstoši ministrijas vēlmēm un šis plānojums tiks tuvākā laikā apstiprināts. Ir noņemtas jebkuras šaubas par maiņas iespējamību, jo 06.10.2022. Saeima pieņēma grozījumus Aizsargjoslu likumā, kas stāsies spēkā 03.11.2022. Tie paredz, ka valsts un pašvaldība var viena otrai nodot bez atlīdzības tām piederošo zemi. Līdz tam katra no ministrijām šo iespēju interpretēja dažādi. Uzskata, ka nav izvērtēts arī risks par trīs skolu atrašanos nelielā attālumā citai no citas, kur divas jau šobrīd ir neaizpildītas. Jaunbūvējamā skola faktiski ir bez zaļās zonas, kas šobrīd ir Vaivaru pamatskolas milzīga priekšrocība. Šobrīd šķiet, ka pieņemot šādu lēmumu, pašvaldība nerīkotos kā krietns un rūpīgs saimnieks. Vēl pārliecinātāks ir, ka par šiem,vai visticamāk vairāk, būvniecībai paredzētajiem 5 miljoniem, varētu panākt daudz labāku rezultātu gan Vaivaru pamatskolā, gan arī atbalstīt vairākas citas izglītības iestādes. Tāpēc aicina šodien par šo jautājumu nelemt, atlikt to un veikt detalizētāku analīzi.

J.Asars arī aicina deputātus šo lēmumu projektu neatbalstīt. Uzskata, ka tas ir sasteigts, nav veikta pietiekoši liela izpēte. Ar šo lēmuma projektu nelielā teritorijā tiek koncentrēts liels skolu skaits, pārējās apkaimes atstājot ar mazāku skolu skaitu. Šobrīd ir izveidojusies laba Vaivaru pamatskolas sasaiste ar NRC, “Vaivari”, pārvietojot skolu uz Dubultiem, tā tiks zaudēta.

R.Parasigs-Parasiņš arī aicina deputātus neatbalstīt šo lēmuma projektu, jo uzskata, ka kārtējo reizi vadās pēc principa daži cilvēki ir vienlīdzīgāki par citiem un pieņem lēmumus, kas skar citus, nepārrunājot jautājumus ar tiem. Sākot ar jautājumiem par reorganizāciju, par ēkas Strēlnieku pr.32 iegādi, kas iegādāta pārsniedzot tirgus cenu. Ir apšaubāmi argumenti gan par skolas reorganizāciju, gan par Veselības ministrijas piedāvāto zemesgabala maiņu. Nav loģiska un pamatota skolu koncentrācija vienā rajonā, arī lokācija Strēlnieku pr.32 rada papildu bīstamību, šobrīd esošajā Vaivaru pamatskolas teritorijā tā tomēr ir mierīgāka un atbilstošāka. Lēmums ir sagatavots steigā, neizrunājot to ar skolēniem un viņu vecākiem. Ir apšaubāma šī projekta virzības gaita.

I.Kārkliņa – 6.-9.klašu skolēniem šis jautājums nav aktuāls, jo tie šo pamatskolu pabeigs vēl esošajā ēkā, savukārt sarunas ar 1.-5.klašu skolēnu vecākiem šobrīd nenotiek tāpēc, ka 4 gadi ir pietiekami ilgs laiks, lai vecāki varētu pieņemt citus lēmumus. Skolas padome ir informēta par šo lēmumu.

G.Truksnis - izpilddirektors jau atbildes vēstulē ministrijai bija norādījis visus argumentus, kāpēc piedāvātā zemesgabalu maiņa uz to brīdi nebija iespējama. Tāpēc, lai risinātu jautājumu par Vaivaru pamatskolas telpu neatbilstību akreditācijas saņemšanai, tika pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma Strēlnieku pr.32 iegādi, tādējādi pilnībā sakārtojot Dubultu kvartāla teritoriju un, ar jaunas ēkas būvniecību, nodrošinot Vaivaru pamatskolas darbību. Attiecībā uz līdzekļu ekonomiju, uzskata, ka arī Vaivaru pamatskolas esošās ēkas rekonstrukcijai būtu nepieciešams tikpat daudz. Tā kā sagatavoto lēmuma projektu atbalsta gan skolas direktore, gan Izglītības pārvalde, neredz iemeslu, kāpēc šis jautājums būtu atliekams.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis), “pret” – 3 (U.Kronblūms, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “atturas” – 1 (I.Dālderis), I.Kārkliņa nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Luda Bērziņa pamatskolas dibināšanu, reorganizējot Jūrmalas pamatskolu un Jūrmalas Vaivaru pamatskolu.

U.Kronblūms izsakās par balsošanas motīviem - balsoja “pret” sagatavoto lēmuma projektu, jo pastāv iespēja veikt zemesgabalu maiņas darījumu un šāda iespēja bija arī tajā brīdī, kad pašvaldība iegādājās nekustamo īpašumu Strēlnieku pr.32, jo tiesību akts par maiņas iespējamību aizsargjoslā bija izsludināts un arī ministrijas bija norādījušas dažādus viedokļus. Uzskata, ka brīdī, kad tika pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma Strēlnieku pr.32 iegādi, deputāti tika maldināti par to, ka Veselības ministrija nevēlas šo zemesgabalu maiņu, jo nevienā brīdī tāds viedoklis Veselības ministrijai nav bijis.

G.Truksnis – izsakās par balsošanas motīviem, citē daļu no izpilddirektora nosūtītās atbildes vēstules Veselības ministrijai:

“Jūrmalas valstspilsētas administrācijas rīcībā ir valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi”16.03.2021. vēstule, kurā ietverta informācija Saeimas Juridiskā biroja un Tieslietu ministrijas sniegtā viedokļa par Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punkta piemērošanu dažādu personu starpā, tai skaitā, tiesībām nodot bez atlīdzības pašvaldības īpašumā tās autonomu funkciju īstenošanai – minētais pēc būtības ir attiecināms arī uz nekustamo īpašumu maiņu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā.

Saeimas Juridiskā biroja viedoklis - aizsargjoslu likumā noteiktais aizliegums atsavināt valstij vai pašvaldībai piederošo zemi krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē ir attiecināms arī uz atsavināšanu starp publiskām personām.

Tieslietu ministrijas viedoklis - Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punktā ietvertais valsts vai pašvaldības zemes, kas atrodas krasta kāpu aizsargjoslā, atsavināšanas aizliegums piemērojams arī dažādu publisku personu starpā”.

Norāda, ka uz to brīdi, ir bijis šāds ministriju viedoklis.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra nolikumā Nr. 37 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikums” (nolikums Nr. 74)

Ziņotājs:

I.Pāvule-Vītola

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra nolikumā Nr. 37 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikums”.

11. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektu “Bring out the different!”/”Izcelsim dažādo!” (lēmuma Nr. 465)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektu “Bring out the different!”/”Izcelsim dažādo!”.

12. Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību telpu aprīkojuma uzlabošana un iespēju paplašināšana skolas audzēkņu mācību procesa pilnveidošanai” noslēgumu (lēmuma Nr. 466)

Ziņotājs:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību telpu aprīkojuma uzlabošana un iespēju paplašināšana skolas audzēkņu mācību procesa pilnveidošanai” noslēgumu.

13. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iniciētā projekta “Radošā telpa” noslēgumu (lēmuma Nr. 467)

Ziņotājs:

I.Andersone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iniciētā projekta “Radošā telpa” noslēgumu.

14. Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta lēmumā Nr. 160 “Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā” (lēmuma Nr. 468)

Ziņotājs:

S.Usāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, I.Kausiniece, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta lēmumā Nr. 160 “Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā”.

Iziet I.Kausiniece.

15. Jūrmalas Kultūras centra nolikums (nolikums Nr. 75)

Ziņotājs:

A.Kristvalds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt Jūrmalas Kultūras centra nolikumu.

16. Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei (lēmuma Nr. 460)

Ziņotājs:

A.Birze

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei.

17. Par atbalstu sportistei (lēmuma Nr. 470)

Ziņotājs:

A.Birze

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu sportistei.

18. Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (saistošie noteikumi Nr. 51)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 67 “Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

(saistošie noteikumi Nr. 52)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 67 “Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” (saistošie noteikumi Nr. 53)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19 .decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”.

21. Par “Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013. -2022.gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmuma Nr. 471)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013. -2022.gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

22. Par Jūrmalas Sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” sniegto pakalpojumu ēdināšanas izmaksām dienā vienam klientam un Zupas virtuves pakalpojuma vienas ēdienreizes enerģētisko vērtību (lēmuma Nr. 472)

Ziņotājs:

G.Švedenberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” sniegto pakalpojumu ēdināšanas izmaksām dienā vienam klientam un Zupas virtuves pakalpojuma vienas ēdienreizes enerģētisko vērtību.

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra lēmumā Nr. 537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (lēmuma Nr. 473)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms), I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra lēmumā Nr. 537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu” (lēmuma Nr. 474)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – 1 (U.Kronblūms), “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”.

25. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” (lēmuma Nr. 475)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”.

26. Par meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu (lēmuma Nr. 476)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu.

27. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas pabeigšanu un Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” funkciju nodošanu (lēmuma Nr. 477)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 3 (J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms), I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijas pabeigšanu un Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Jaundubulti” funkciju nodošanu.

28. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos digitāla energorīka ieviešanai un uzturēšanai automatizētai patēriņu datu apkopošanai un efektivitātes mērīšanai (lēmuma Nr. 478)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos digitāla energorīka ieviešanai un uzturēšanai automatizētai patēriņu datu apkopošanai un efektivitātes mērīšanai.

29. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve” investīciju projekta sadārdzinājumam (lēmuma Nr. 479)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis), “pret” – nav, “atturas” – 4 (U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve” investīciju projekta sadārdzinājumam.

30. Grozījumi Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr. 54)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka, saskaņā ar Finanšu komitejā lemto, ir sagatavoti saistošo noteikumu projekta papildinājumi. Papildu vēl ir iekļauti šādi grozījumi:

-mērķdotācijas palielinājums profesionālās ievirzes programmu īstenošanai Futbola skolā 2021 EUR apmērā;

-finansējuma samazinājums iepriekšējos periodos aizņēmumu atmaksai par 7625 EUR;

-PII “Bitīte” pārkārtot finansējumu iestādes uzturēšanai no darbinieku atlīdzības fonda uz ārštata atalgojuma fondu 1070 EUR apmērā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 9 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis), “pret” – nav, “atturas” – 4 (U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu”.

31. Par būves nojaukšanu Abavas ielā 15, Jūrmalā (lēmuma Nr. 480)

32. Par būves nojaukšanu Dzelzceļa ielā 41, Jūrmalā (lēmuma Nr. 481)

33. Par būves nojaukšanu Dubultu prospektā 88A, Jūrmalā (lēmuma Nr. 482)

34. Par būvju nojaukšanu Slokas 2302, Jūrmalā (lēmuma Nr. 483)

35. Par būves nojaukšanu Klints ielā 2, Jūrmalā (lēmuma Nr. 484)

36. Par būves nojaukšanu Krišjāņa Barona ielā 32A, Jūrmalā (lēmuma Nr. 485)

Ziņotājs:

G.Ūķis

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par būves nojaukšanu Abavas ielā 15, Jūrmalā.

2. Par būves nojaukšanu Dzelzceļa ielā 41, Jūrmalā.

3. Par būves nojaukšanu Dubultu prospektā 88A, Jūrmalā.

4. Par būvju nojaukšanu Slokas 2302, Jūrmalā.

5. Par būves nojaukšanu Klints ielā 2, Jūrmalā.

6. Par būves nojaukšanu Krišjāņa Barona ielā 32A, Jūrmalā.

37. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Slokas ielā 6, Jūrmalā, konservāciju (lēmuma Nr. 486)

38. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Rīgas ielā 48, Jūrmalā

(lēmuma Nr. 487)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Slokas ielā 6, Jūrmalā, konservāciju.

2. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Rīgas ielā 48, Jūrmalā.

39. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tirzas ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmuma Nr. 488)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tirzas ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

40. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Piekrastes ielā 43, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmuma Nr. 489)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms), I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Piekrastes ielā 43, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

41. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Atbalss ielā 14, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmuma Nr. 490)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Atbalss ielā 14, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

42. Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību sadales un apvienošanas apstiprināšanu Dzintaru prospektā 72, Jūrmalā, Dzintaru prospektā 72A, Jūrmalā, Dzintari 0132, Jūrmalā un nosaukuma likvidēšanu (lēmuma Nr. 491)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta, zemes vienību sadales un apvienošanas apstiprināšanu Dzintaru prospektā 72, Jūrmalā, Dzintaru prospektā 72A, Jūrmalā, Dzintari 0132, Jūrmalā un nosaukuma likvidēšanu.

43. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Dubultu prospektā 59, Jūrmalā, Ventas ielā 3, Jūrmalā, un Amulas ielā 6, Jūrmalā, un jaunu zemes vienību izveidošanu (lēmuma Nr. 492)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Dubultu prospektā 59, Jūrmalā, Ventas ielā 3, Jūrmalā, un Amulas ielā 6, Jūrmalā, un jaunu zemes vienību izveidošanu.

44. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Zigfrīda Meierovica prospektā 38, Jūrmalā, un Zigfrīda Meierovica prospektā 40, Jūrmalā (lēmuma Nr. 493)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Zigfrīda Meierovica prospektā 38, Jūrmalā, un Zigfrīda Meierovica prospektā 40, Jūrmalā.

45. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Atbalss ielā 14A, Jūrmalā (lēmuma Nr. 494)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Atbalss ielā 14A, Jūrmalā.

46. Par detālplānojuma zemesgabalam Sēkļu ielā 4, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmuma Nr. 495)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Sēkļu ielā 4, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

47. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam 20. līnijā 1, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmuma Nr. 496)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms), I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam 20. līnijā 1, Jūrmalā, apstiprināšanu.

48. Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 46-33, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

(lēmuma Nr. 497)

49. Par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-19 - 24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 498)

50. Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-102, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 499)

51. Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-103, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 500)

Ziņotājs:

A.Bērziņš ziņo, ka ir nepieciešams veikt tehniskas kļūdas precizējumu lēmuma projekta “ Par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-19 - 24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu” 2.punktā.

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 112. punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem ar precizējumu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 46-33, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-19 - 24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-102, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

4. Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-103, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

52. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 501)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

53. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Skolas ielā 65V, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 502)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Skolas ielā 65V, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

54. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 503)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

55. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 27 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr. 504)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. 27 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

56. Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr. 505)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

57. Par zemesgabala Smiltenes ielā 1A, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr. 506)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 3 (J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms), I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Smiltenes ielā 1A, Jūrmalā, atsavināšanu.

58. Par namīpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, daļas atsavināšanu (lēmums Nr. 507)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

R.Parasigs-Parasiņš aicina deputātus neatbalstīt sagatavoto lēmuma projektu,

jo šis īpašums ilgstoši ir uz “pašvaldības pleciem”, pašvaldība nevar to atsavināt, jo tai pieder tikai ēkas uz citam īpašniekam piederoša zemesgabala. Ar šo lēmuma projektu paredzēts zemes īpašniekam pārdot palīgēkas, pretim neprasot neko. Atsavinot palīgēkas, tiek samazināta īpašuma tirgus vērtība un iespēja to pārdot. Uzskata, ka saglabājot pašvaldības īpašumā šīs palīgēkas, tiek dota reālāka iespēja šo īpašumu pārdot un potenciālajam īpašniekam iespēja vienoties ar zemes īpašnieku par izdevīgākiem īres nosacījumiem.

S.Brauere uzskata, ka atsavinot palīgēkas, īpašuma vērtība netiek ne palielināta, ne samazināta. Palīgēkas tiek pārdotas par noteikto tirgus cenu, kas ir minēta šajā lēmuma projektā. Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam zemes īpašnieks ir tiesīgs ierosināt šo ēku atsavināšanu, ko šobrīd viņš arī ir izdarījis.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis), “pret” – 2 (J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “atturas” –2 (U.Kronblūms, I.Dālderis), I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par namīpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, daļas atsavināšanu.

59. Par zemesgabala Pļaviņu iela 3025, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr. 508)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Pļaviņu iela 3025, Jūrmalā, daļas nomu.

60. Par zemesgabala Balvu iela 3307, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr. 509)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Balvu iela 3307, Jūrmalā, daļas nomu.

61. Grozījums 2012.gada 5.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/187 (Konkordijas iela 66, Jūrmalā) (lēmums Nr. 510)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu 2012.gada 5.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/187 (Konkordijas iela 66, Jūrmalā).

62. Par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā, daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 511)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā, daļas nomas līguma noslēgšanu.

63. Par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā, pagraba daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 512)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 2 (J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā, pagraba daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

64. Par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 513)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 2 (J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

65. Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1 k-1, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 514)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1 k-1, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

66. Par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1 k-1, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 515)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Mazā Nometņu ielā 1 k-1, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

67. Par Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr. 516)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu.

68. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 22, Jūrmalā (lēmums Nr. 517)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (I.Dālderis), I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 22, Jūrmalā.

69. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu projektētajām zemes vienībām Vikingu ielā 46, Jūrmalā, un Vikingu ielā 52, Jūrmalā (lēmums Nr. 518)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu projektētajām zemes vienībām Vikingu ielā 46, Jūrmalā, un Vikingu ielā 52, Jūrmalā.

70. Par zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā, daļas pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr. 519)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Talsu šosejā 31, Jūrmalā, daļas pirkuma līguma noslēgšanu.

71. Par Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Kauguri” struktūrvienību “Bērnu un jauniešu māja “Sprīdītis”” un “Atbalsta centrs bērniem “Paspārne’” ēdināšanas izdevumu noteikšanu dienā vienam klientam 2023.gadā (lēmums Nr. 520)

Ziņotājs:

S.Grope

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (G.Truksnis, R.Sproģe, I.Taranda, D.Riņķe, I.Kārkliņa, L.Loskutova, A.Morozovs, M.Stulpiņš, R.Mežeckis, U.Kronblūms, I.Dālderis, J.Asars, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece izgājusi), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra “Kauguri” struktūrvienību “Bērnu un jauniešu māja “Sprīdītis”” un “Atbalsta centrs bērniem “Paspārne’” ēdināšanas izdevumu noteikšanu dienā vienam klientam 2023.gadā.

Sēde slēgta plkst.11.37.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2022. gada 24. novembrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G. Truksnis

Sēdes protokolētāja

A. Liepiņa


Lejupielāde: DOC un PDF