Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 27.jūlija 319.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2023. gada 27. aprīlīNr. 163

protokols Nr. 4, 8. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes
“Jūrmalas Izglītības pārvalde” izveidi

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu pašvaldības autonomā funkcija ir g ādāt par iedzīvotāju izglītību. Izglītības likuma 29. pantā cita starpā noteikts, ka izglītības iestādes dibinātājs atbild par izglītības kvalitāti, sekmē izglītības iestādes darbību pašvaldības izglītības ekosistēmā, kā arī nodrošina atbalstu izglītības procesa kvalitatīvai īstenošanai un pilnveidošanai, metodiskā darba organizēšanai un pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanai.

Lai uzlabotu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Izglītības likumā noteikto funkciju izpildes kvalitāti, pamatojoties uz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 27. janvāra rīkojumu Nr. 1.1-14/23/30 “Par darba grupas izveidošanu jaunas Izglītības pārvaldes iestādes izveides izvērtēšanai” tika izveidota darba grupa (turpmāk – Darba grupa) ar mērķi izvērtēt ieguvumus, ekonomisko pamatojumu un veicamās darbības saistībā ar jaunas Izglītības pārvaldes iestādes izveidi, ņemot vērā izglītības sistēmai nepieciešamos uzlabojumus un pilnveidi.

Darba grupas rezultātā ir apkopota un izvērtēta informācija, labās prakses piemēri saistībā ar izglītības jomas pilnveides un attīstības iespējām Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā. Izvērtējumā ir ņemti vērā arī Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. - 2029. gadam (turpmāk – AP 2029) izstrādes gaitā saņemtie Jūrmalas iedzīvotāju, uzņēmēju, nevalstisko organizāciju,  izglītības iestāžu, t.sk. iestāžu vadītāju, pedagogu, skolēnu pašpārvaldes un vecāku pārvaldes pārstāvju, kā arī dažādu nozaru speciālistu viedokļi un priekšlikumi.

Lai sekmētu izglītības jomas attīstību un veicinātu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu konkurētspēju Rīgas plānošanas reģionā, AP 2029 Rīcības plānā tika definēta prioritāte - “Konkurētspējīga, pieejama un iekļaujoša izglītība (I)” - izvirzot virkni ambiciozu uzdevumu un tiem pakārtotu darbību, lai septiņu gadu periodā uzlabotu izglītības jomas konkurētspēju, vienlaicīgi nodrošinot arī pieejamu un iekļaujošu izglītību ikvienam jūrmalniekam.

Darba grupa, izskatot citu pašvaldību pieredzi, AP 2029 Rīcības plāna uzdevumus un darbības, kā arī ņemot vērā Izglītības likuma 18. pantu, secināja, ka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības gadījumā, kā piemērotākais risinājums pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidei un attīstībai, ir atsevišķas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes – Jūrmalas izglītības pārvalde – izveide.

Izglītības pārvaldes iestādes izveides mērķis ir atbalsta sniegšana izglītības iestādēm konkurētspējīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai Jūrmalas valstspilsētā, nodrošinot centralizētu metodisko un administratīvo funkciju atbalstu visam izglītības iestāžu tīklam.

Papildus Izglītības likuma 18. panta otrajā daļā noteikto Izglītības pārvaldes iestādes pienākumu īstenošanai, reorganizējot izglītības jomas pārvaldību, tiks veikta procesu centralizācija (attīstības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas plānošana, finanšu vadība), palielināta kapacitāte metodiskā darba veikšanas nodrošināšanai, t.sk. mācību jomu koordinatoru darba attīstība, kas veicinās lielāku un kvalitatīvāku ienākošās informācijas apjomu visā izglītības iestāžu tīklā, kā arī tiks nodrošināta nepārtraukta un kvalitatīva sadarbība starp izglītības iestādēm visos līmeņos, palielinot Jūrmalas izglītības iestāžu konkurētspēju valsts un Eiropas līmenī.

Turklāt valstī īstenotā izglītības iestāžu digitalizācija paredz tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā zināšanu ieguvei, jauna satura radīšanai, koplietošanai un komunikācijai. Šo mērķu sasniegšanai tiek izmantoti digitālie mācību līdzekļi, un to īpatsvars mācību procesā turpinās palielināties. Izglītības pārvaldes iestāde veiks koordinētu tehnoloģiju infrastruktūras nodrošināšanu, uzturēšanu un ar to saistīto pienākumu un lomu sadali, tādējādi sekmējot Jūrmalas izglītības iestāžu digitalizāciju.

Izglītības pārvaldes iestādes uzdevumos tiks iekļauta Pašvaldību likumā 4.panta pirmās daļas 7. punktā noteiktā pašvaldības autonomo funkciju sporta attīstības jomā, proti, veicināt sporta attīstību, tostarp atbalstīt sportistu un sporta klubu, arī profesionālo sporta klubu, darbību un sniegt atbalstu sporta pasākumu organizēšanai. Tās uzdevums būs vienotas sporta politikas ieviešana Jūrmalas valstspilsētā, proti, jaunu, vidēja termiņa, stratēģiskās plānošanas dokumentu izstrāde un īstenošana, sporta iestāžu centralizēta koordinācija, profesionālā sporta atbalsta, dažāda mēroga sporta pasākumu organizēšana .

Ņemot vērā minēto, atbilstoši Izglītības likuma 18. pantam, Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 8. punktam, Jūrmalas domes Izglītības komitejas 2023. gada 9. marta atzinumam (protokols Nr. 1.2-31/3) un Jūrmalas domes Izglītības komitejas 2023. gada 13. aprīļa atzinumam (protokola Nr. 1.2-31/4) Jūrmalas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas Izglītības pārvalde” (turpmāk – Pārvalde) izveidi ar 2023. gada 1. augustu.

2. Noteikt, ka Pārvalde pārņem un Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldes funkcijas un Jūrmalas Sporta servisa centra funkcijas saskaņā ar Pārvaldes nolikumu. Grozīts ar domes 2023.gada 27.jūlija 319.lēmumu

2.1 Papildināts ar domes 2023.gada 27.jūlija 319.lēmumu

3. Noteikt, ka Pārvalde ir Jūrmalas valstspilsētas administrācijas un Jūrmalas Sporta servisa centra daļēja arhīva dokumentācijas, līgumsaistību, budžeta līdzekļu un citu tiesību, saistību pārņēmējs, tik tālu, cik tālu tas saistīts ar Pārvaldes uzdevumiem.

4. Noteikt, ka Pārvaldes juridiskā adrese ir Dubultu prospektā 1, Jūrmalā, LV - 2015, Latvijā.

5. Uzdot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram reģistrēt Pārvaldi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Publisko personu un iestāžu sarakstā un Valsts ieņēmumu dienestā.

6. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētāja vietnieks

J. Lediņš


Lejupielāde: DOC un PDF