Dokumenta Nr. 462 "Par zemesgabala Raiņa ielā 30, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli" sagatavošana atskaņošanai