Dokumenta Nr. 13 "Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 68A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu" sagatavošana atskaņošanai