Dokumenta Nr. 207 "Par zemesgabala Melnezera ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli" sagatavošana atskaņošanai