Dokumenta Nr. 208 "Par zemesgabala Melnezera ielā 8, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli" sagatavošana atskaņošanai