Nav spēkā
Atcelts
Projekts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr. Veids Nosaukums Pieņemts Statuss
355 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
26.08.2021
356 Lēmums
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisiju
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisiju
26.08.2021
357 Lēmums
Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu
Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu
26.08.2021
358 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma Nr.409 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” pielikumā
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma Nr.409 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” pielikumā
26.08.2021
359 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu”
26.08.2021
360 Lēmums
Par “Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu
Par “Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu
26.08.2021
361 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.397 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Bring out the different!”/ “Izcelsim dažādo!” īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.397 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Bring out the different!”/ “Izcelsim dažādo!” īstenošanu”
26.08.2021
362 Lēmums
Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursā “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā
Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursā “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā
26.08.2021
363 Lēmums
Par Psihoemocionālā atbalsta programmas – “Supervīzija pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros īstenošanu
Par Psihoemocionālā atbalsta programmas – “Supervīzija pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros īstenošanu
26.08.2021
364 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā”
26.08.2021
365 Lēmums
Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 1.pamatdarbības (KA1) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta “Es esmu moderns skolotājs / I am a modern teacher” noslēgumu
Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ 1.pamatdarbības (KA1) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta “Es esmu moderns skolotājs / I am a modern teacher” noslēgumu
26.08.2021
366 Lēmums
Par maksas apstiprināšanu Jūrmalas Aspazijas pamatskolas darbinieku un pedagogu ēdināšanai
Par maksas apstiprināšanu Jūrmalas Aspazijas pamatskolas darbinieku un pedagogu ēdināšanai
26.08.2021
367 Lēmums
Par Latvijas Airēšanas federācijas sacensību līdzfinansēšanu
Par Latvijas Airēšanas federācijas sacensību līdzfinansēšanu
26.08.2021
368 Lēmums
Par “Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020.–2026.gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu
Par “Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020.–2026.gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu
26.08.2021
369 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.152 “Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020.-2026.gadam apstiprināšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.152 “Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020.-2026.gadam apstiprināšanu”
26.08.2021
370 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.112 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.112 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem”
26.08.2021
371 Lēmums
Par kustamās mantas atsavināšanu
Par kustamās mantas atsavināšanu
26.08.2021
372 Lēmums
Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija” īstenošanu
Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija” īstenošanu
26.08.2021
373 Lēmums
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa, investīciju projektiem
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa, investīciju projektiem
26.08.2021
374 Lēmums
Par būvju nojaukšanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0039 un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0053, Jūrmalā
Par būvju nojaukšanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0039 un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0053, Jūrmalā
26.08.2021
375 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Robežu ielā 25, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Robežu ielā 25, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
26.08.2021
376 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 78, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 78, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
26.08.2021
377 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vidzemes ielā 21B, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vidzemes ielā 21B, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
26.08.2021
378 Lēmums
Par zemes vienību Dāvja ielā 94A, Jūrmalā, un Vaivari 1111, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu
Par zemes vienību Dāvja ielā 94A, Jūrmalā, un Vaivari 1111, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu
26.08.2021
379 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 74, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 74, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
26.08.2021
380 Lēmums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 29, Jūrmalā
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 29, Jūrmalā
26.08.2021
381 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 125, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 125, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
26.08.2021
382 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Cīniju ielā 5 un Cīniju ielā 9, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Par detālplānojuma zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Cīniju ielā 5 un Cīniju ielā 9, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
26.08.2021
383 Lēmums
Par Dzīvokļu komisiju
Par Dzīvokļu komisiju
26.08.2021
384 Lēmums
Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu
Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu
26.08.2021
385 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-94, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-94, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
26.08.2021
386 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
26.08.2021
387 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 55A-19, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 55A-19, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
26.08.2021
388 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-102, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-102, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
26.08.2021
389 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 - 33, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 - 33, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
26.08.2021
390 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 13-40, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 13-40, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
26.08.2021
391 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Krasta ielā 13, Jūrmalā, atsavināšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Krasta ielā 13, Jūrmalā, atsavināšanu
26.08.2021
392 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, atsavināšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, atsavināšanu
26.08.2021
393 Lēmums
Par zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
26.08.2021
394 Lēmums
Par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
26.08.2021
395 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
26.08.2021
396 Lēmums
Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
26.08.2021
397 Lēmums
Par 2016.gada 22.augusta Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/1128 un 2016.gada 22.augusta Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1127 termiņa pagarināšanu
Par 2016.gada 22.augusta Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/1128 un 2016.gada 22.augusta Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1127 termiņa pagarināšanu
26.08.2021
398 Lēmums
Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8301 daļas nomu
Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8301 daļas nomu
26.08.2021
399 Lēmums
Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8301 ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu
Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8301 ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu
26.08.2021
400 Lēmums
Par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā, daļas nomas līguma noslēgšanu
Par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā, daļas nomas līguma noslēgšanu
26.08.2021
401 Lēmums
Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Rīgas iela 3726, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Rīgas iela 3726, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
26.08.2021
402 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.550 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.550 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos” īstenošanu”
26.08.2021
403 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”
26.08.2021
404 Lēmums
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa, investīciju projektiem
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu transporta infrastruktūras, tai skaitā ceļu un to kompleksa, investīciju projektiem
06.09.2021