Nav spēkā
Atcelts
Projekts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr. Veids Nosaukums Pieņemts Statuss
408 Lēmums
Par transportlīdzekļa VW Transporter, valsts reģistrācijas numurs GF2350, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par transportlīdzekļa VW Transporter, valsts reģistrācijas numurs GF2350, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
15.09.2022
409 Lēmums
Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu
Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu
15.09.2022
410 Lēmums
Par Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam aktualizācijas 1. redakcijas un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
Par Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010.–2030. gadam aktualizācijas 1. redakcijas un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
15.09.2022
411 Lēmums
Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu
Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu
15.09.2022
412 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra lēmumā Nr. 524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra lēmumā Nr. 524 “Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā”
15.09.2022
413 Lēmums
Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras programmas “Erasmus+” aktivitātes “Maza mēroga partnerības projekti” atklātā projektu konkursā
Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras programmas “Erasmus+” aktivitātes “Maza mēroga partnerības projekti” atklātā projektu konkursā
15.09.2022
414 Lēmums
Par “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2022. gadam” uzraudzības ziņojuma par 2021. gadu apstiprināšanu
Par “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2022. gadam” uzraudzības ziņojuma par 2021. gadu apstiprināšanu
15.09.2022
415 Lēmums
Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, slēgšanu, demontāžu un Jūrmalas Majoru vidusskolas sporta laukuma projekta izstrādi
Par Majoru sporta laukuma, Rīgas ielā 1, Jūrmalā, slēgšanu, demontāžu un Jūrmalas Majoru vidusskolas sporta laukuma projekta izstrādi
15.09.2022
416 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
15.09.2022
417 Lēmums
Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Asaru prospektā 26, Jūrmalā, konservāciju
Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Asaru prospektā 26, Jūrmalā, konservāciju
15.09.2022
418 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu iela 62, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu iela 62, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
15.09.2022
419 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 30, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 30, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
15.09.2022
420 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vilhelma Purvīša ielā 11, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vilhelma Purvīša ielā 11, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
15.09.2022
421 Lēmums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā
15.09.2022
422 Lēmums
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 1300 022 0101, 1300 022 0131 un 1300 022 0130 Jūrmalā, robežu pārkārtošanu līdz pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 1300 022 0101, 1300 022 0131 un 1300 022 0130 Jūrmalā, robežu pārkārtošanu līdz pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā
15.09.2022
423 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 44-18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā
Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 44-18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā
15.09.2022
424 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 99A-52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā
Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 99A-52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā
15.09.2022
425 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-52, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-52, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
15.09.2022
426 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-502, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-502, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
15.09.2022
427 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-322, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-322, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
15.09.2022
428 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-508, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-508, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
15.09.2022
429 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-526, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-526, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
15.09.2022
430 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 – 3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 – 3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
15.09.2022
431 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-56, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-56, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
15.09.2022
432 Lēmums
Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-214, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-214, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
15.09.2022
433 Lēmums
Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-16, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
15.09.2022
434 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
15.09.2022
435 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
15.09.2022
436 Lēmums
Par zemesgabala Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par zemesgabala Slimnīcas ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
15.09.2022
437 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Jelgavas ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Jelgavas ielā 12, Jūrmalā, atsavināšanu
15.09.2022
438 Lēmums
Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Valtera prospekts 6913, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Valtera prospekts 6913, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
15.09.2022
439 Lēmums
Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Rankas iela 6515, Jūrmalā un Vikingu iela 7807, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Rankas iela 6515, Jūrmalā un Vikingu iela 7807, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
15.09.2022
440 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, patapinājuma līguma izbeigšanu un nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 89, Jūrmalā, izslēgšanu no Jūrmalas Centrālās bibliotēkas valdījuma
Par nekustamā īpašuma Dzimtenes ielā 15, Jūrmalā, patapinājuma līguma izbeigšanu un nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 89, Jūrmalā, izslēgšanu no Jūrmalas Centrālās bibliotēkas valdījuma
15.09.2022
441 Lēmums
Par dzīvojamām mājām Ātrā ielā 8, Jūrmalā, un Ātrā ielā 8 k-1, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanu
Par dzīvojamām mājām Ātrā ielā 8, Jūrmalā, un Ātrā ielā 8 k-1, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanu
15.09.2022
442 Lēmums
Par neapdzīvojamās telpas Nr. 704 Dubultu prospektā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par neapdzīvojamās telpas Nr. 704 Dubultu prospektā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
15.09.2022
443 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 14. jūnija lēmumā Nr. 299 “Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta Nr. 9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam” 2. redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 14. jūnija lēmumā Nr. 299 “Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta Nr. 9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020. gadam” 2. redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu”
15.09.2022
444 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūr
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūr
15.09.2022
445 Lēmums
Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim
Par atļauju amatu savienošanai Jūrmalas ostas pārvaldes valdes loceklim
15.09.2022
446 Lēmums
Par “Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu
Par “Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu
15.09.2022
447 Lēmums
Par Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Jaundubulti” maksas pakalpojumiem
Par Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Jaundubulti” maksas pakalpojumiem
15.09.2022
448 Lēmums
Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Programmas “Latvijas Skolas soma” satura radīšana” projektu iesniegumu konkursā
Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Programmas “Latvijas Skolas soma” satura radīšana” projektu iesniegumu konkursā
15.09.2022
449 Lēmums
Par Jūrmalas Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu
Par Jūrmalas Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu
15.09.2022
450 Lēmums
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas iedzīvotāju kartes sistēmas uzturēšanai un tehniskajam atbalstam
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas iedzīvotāju kartes sistēmas uzturēšanai un tehniskajam atbalstam
15.09.2022
451 Lēmums
Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" projekta “Daudzveidīgas koncertprogrammas nodrošināšana Dzintaru koncertzālē pēcpandēmijas ap
Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" projekta “Daudzveidīgas koncertprogrammas nodrošināšana Dzintaru koncertzālē pēcpandēmijas ap
15.09.2022
452 Lēmums
Par dalību Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta aktivitātes “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūra” atklātā projektu iesniegumu konkursā
Par dalību Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta aktivitātes “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūra” atklātā projektu iesniegumu konkursā
15.09.2022
453 Lēmums
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. un 13.1.3 specifisko atbalsta mērķu 13.1.3.1. pasākuma piektās atlases kārtas papildus uzsaukumā “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. un 13.1.3 specifisko atbalsta mērķu 13.1.3.1. pasākuma piektās atlases kārtas papildus uzsaukumā “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”
15.09.2022
454 Lēmums
Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Kauguros” īstenošanu
Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Kauguros” īstenošanu
15.09.2022
47 Saistošie noteikumi
Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu”
Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu”
15.09.2022
48 Saistošie noteikumi
Par ielu tirdzniecības, ielu tirdzniecības organizēšanas un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļaujas saņemšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā
Par ielu tirdzniecības, ielu tirdzniecības organizēšanas un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļaujas saņemšanas kārtību Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā
15.09.2022
49 Saistošie noteikumi
Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”
Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”
15.09.2022