Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS VALDES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 8.jūnija 270.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

1993. gada 25. novembrīNr.656

Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu
un namīpašuma denacionalizāciju
Jūrmalā, Kuģu ielā 2

Izskatot pils. Vārds Uzvārds, dzīvo adresē, iesniegumu par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kuģu ielā 2, valde konstatēja, ka pamatojoties uz īpašuma tiesību un radniecību pierādošiem dokumentiem, viņa ir šī nekustamā īpašuma likumīga mantiniece.

Namīpašums nacionalizēts 1964.gada 3.februārī.

Šobrīd namīpašums atrodas n/p "LIELUPE" valdījumā un īrē namīpašnieks.

Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem un 1993.gada 12.novembra Jūrmalas pilsētas namīpašumu denacionalizācijas komisijas akta un Zemes komisijas sēdes protokola Nr.39, Jūrmalas pilsētas valde

nolemj:

 1. Izveidot nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kuģu ielā 2, atjaunojot īpašuma tiesības uz zemesgabalu 478 kv.m platībā saskaņā ar skici, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies dabā pēc zemes ierīcības plāna sastādīšanas, galīgi uzmērot un robežas regulējot.

2. Denacionalizēt uz zemesgabala atrodošos namīpašumu, kurš sastāv no dzīvojamās ēkas lit.1 un palīgceltnēm lit.3, lit.4.

3. Atjaunot īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kuģu ielā 2 likumīgai īpašniecei Vārds Uzvārds.

4. Viena mēneša laikā patreizējam valdītājam n/p "LIELUPE" ar aktu nodot un īpašniekam pārņemt nekustamo īpašumu, izslēdzot to no valdītāja bilances un valsts fonda.

5. Svītrots ar domes 2016.gada 8.jūnija 270.lēmumu

6. Īpašniekam viena mēneša laikā iesniegt pieteikumu Valsts zemes dienesta Jūrmalas nodaļā izgatavot zemesgabala plānu un valdes Nekustamā īpašuma nodaļā saņemt denacionalizācijas apliecību īpašuma tiesību reģistrācijai Zemesgrāmatu nodaļā.

7. Zemesgrāmatu nodaļai pie nekustamā īpašuma reģistrācijas ņemt vērā zemesgabala platību, kas uzrādīta veicot precīzu zemesgabala uzmērīšanu Valsts zemes dienestā.

8. Īpašnieks, zemesgabala lietotājs, ir atbildīgs par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas viņa zemesgabala teritorijā.

Padomes priekšsēdētāja vietniece    L.Začesta