Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 270

protokols Nr. 7, 19. punkts

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 25.novembra
lēmumā Nr.656 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un
namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Kuģu ielā 2”

Izskatot nekustamā īpašuma Kuģu ielā 2, Jūrmalā, īpašnieka Vārds Uzvārds, personas kods, 2016.gada 23.maija iesniegumu, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) ar Nr. 14-3/2475 un, kurā tiek lūgts dzēst nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kurš noteikts Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 25.novembra lēmumā Nr.656 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Kuģu ielā 2” 5.punktā, (turpmāk – Lēmums Nr.656, 5.punkts), Dome konstatē, turpmāk minēto:

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 585 pirmās daļas 1.iedaļas ierakstu Nr.1.1. un Nekustamā īpašuma administrēšanas sistēmas (NEKIP) informāciju uz zemes vienības Kuģu ielā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 002 1712, (turpmāk – zemes vienība) atrodas dzīvojamā ēka ar adresi Kuģu iela 2, Jūrmala, (kadastra apzīmējums 1300 002 1712 001), tualete ar adresi Kuģu iela 2, Jūrmala, (kadastra apzīmējums 1300 002 1712 003) un šķūnis ar adresi Kuģu iela 2, Jūrmala, (kadastra apzīmējums 1300 002 1712 004) (turpmāk – būves).

Lēmuma Nr.656, 5.punktā noteikts īpašnieka pienākums ēkām un būvēm Kuģu ielā 2, Jūrmalā, saglabāt sākotnējo arhitektonisko izskatu un nodrošināt nepieciešamo restaurāciju.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 (protokols Nr.17, 55.punkts) apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 7.pielikumu “Kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas” uz zemes vienības Kuģu ielā 2, Jūrmalā, esošās būves ir bez kultūrvēsturiskas vērtības.

Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 112.2.apakšpunkts noteic, ka nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, izņemot šo noteikumu 111.punktā minēto, Kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja iesniegts valsts vai pašvaldības institūcijas dokuments par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma dzēšanu, ja tas Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts uz attiecīgās valsts vai pašvaldības institūcijas dokumenta pamata un attiecīgā valsts vai pašvaldības institūcija izsniedz dokumentu par apgrūtinājuma dzēšanu.

Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 25.novembra lēmums Nr.656 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Kuģu ielā 2” tika pieņemts vadoties no likuma “Par pilsētas pašvaldību” iekļautajām pašvaldības tiesībām. Likums “Par pilsētas pašvaldībām” zaudēja spēku 1994.gada 9.jūnijā, spēkā stājoties likumam “Par pašvaldībām.” Ar likuma “Par pašvaldībām” spēkā stāšanos Jūrmalas pilsētas valdes funkcijas ir pārņēmusi Jūrmalas pilsētas dome.

Savukārt atbilstoši Administratīvā procesa likuma 83.panta trešajai daļai administratīvo procesu no jauna var uzsākt iestāde, kurai lieta ir piekritīga, neatkarīgi no tā, kura iestāde izdevusi attiecīgo administratīvo aktu sākotnējā administratīvajā procesā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 7.pielikumu “Kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas” un 2016.gada 1.jūnija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 25.novembra lēmumā Nr.656 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Kuģu ielā 2” šādu grozījumu:

Svītrot 5.punktu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF