Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 21.aprīļa 175.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

1994.gada 16.jūnijāNr.19

Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu
Jūrmalā, Tērbatas ielā 44

Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo adresē, 1990.gada 25.septembra iesniegumu Nr.125 par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemesgabalu Jūrmalā, Tērbatas ielā 44, Jūrmalas pilsētas dome konstatēja, ka, saskaņā ar 1939.gada 7.septembrī Zemesgrāmatā noslēgto pirkuma un pārdevuma līgumu Nr.29525, nekustamais īpašums 1940.gada 21.jūlijā piederēja Emilijai Erhinai, kura mirusi 1955.gada 8.martā.

Zemesgabala pieprasītāja ir bijušās īpašnieces testamentārā mantiniece - Vārds Uzvārds.

Šobrīd namīpašums atrodas Vārds Uzvārds īpašumā. Uz zemesgabala uzbūvēta jauna daudzstāvu dzīvojamā māja Jūrmalā, Tērbatas ielā 46, kas atrodas namu pārvaldes "Sloka" valdījumā.

Zemesgabala Nr.730 platība pēc Zemesgrāmatas reģistrācijas datiem ir 3 636 kv.m, reāli dabā 3 636 kv.m.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem un 1994.gada 3.jūnija Jūrmalas pilsētas zemes komisijas sēdes protokola Nr.19, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Atzīt īpašuma tiesības uz zemesgabalu Nr.730 Jūrmalā, Tērbatas ielā 44 3 636 kv.m platībā testamentārajai mantiniecei Vārds Uzvārds.

 2. Izveidot nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tērbatas ielā 44 ar zemesgabalu 961 kv.m platībā, atjaunojot īpašuma tiesības uz to Vārds Uzvārds.

 3. Par zemesgabala Jūrmalā, Tērbatas ielā 44 daļu, 2 675 kv.m platībā uz kura atrodas daudzstāvu dzīvojamās mājas, pieņemt lēmumu pēc pilsētu zemes ierīcības projekta metodikas izstrādāšanas un apstiprināšanas.

 4. Izveidotā zemesgabala platība noteikta saskaņā ar skici vairāk vai mazāk, cik izrādīsies dabā pēc precīza zemesgabala plāna sastādīšanas un robežas iemērīšanas dabā, nepārsniedzot 3% robežu.

 5. Atzīt īpašnieces tiesības saņemt nomas maksu no zemes lietotāja namu pārvaldes "Sloka" par zemes platību 2 675 kv.m, kuru nav iespējams nodot īpašniecei reālai apsaimniekošanai.

 6. Ēkām un būvēm saglabāt sākotnējo arhitektonisko izskatu un nodrošināt nepieciešamo restaurāciju.

  Jebkuri ēku remonti, piebūves, pārbūves, krāsojumi un teritorijas labiekārtošana saskaņojami arhitektūras un plānošanas pārvaldē. Svītrots ar domes 2016.gada 21.aprīļa 175.lēmumu

 7. Zemes īpašniecei ir obligātas saistības pildīt pilsētas apbūves noteikumus.

 8. Īpašniecei viena mēneša laikā iesniegt pieteikumu Valsts zemes dienesta Jūrmalas nodaļā izgatavot zemesgabala plānu īpašuma tiesību reģistrācijai Zemesgrāmatu nodaļā par zemesgabalu 961 kv.m platībā.

 9. Īpašniecei nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas atrodas pie viņas zemesgabala.

 10. Īpašniece ir atbildīga par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas viņas zemesgabala teritorijā un viņa nedrīkst iebilst par to ekspluatāciju.

Priekšsēdētājs         A.Inkulis