Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 175

protokols Nr. 5, 51. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 16.jūnija lēmumā Nr.19
„Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Tērbatas ielā 44”

Izskatot nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 44, Jūrmalā, īpašnieka akciju sabiedrības “Zemes īpašnieku ģilde”, vienotais reģistrācijas Nr.40003974813, (turpmāk – Sabiedrība), valdes locekļa Aigara Breča, personas kods, 2016.gada 9.marta iesniegumu, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) ar Nr. 1.1-37/3176 un, kurā viņš lūdz veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 16.jūnija lēmumā Nr.19 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Tērbatas ielā 44” un svītrot lēmumā 6.punktu (turpmāk – Lēmuma Nr.19, 6.punkts) Dome konstatē, ka:

Lēmuma Nr.19 6.punktā noteikts īpašnieka pienākums ēkām un būvēm Tērbatas ielā 44, Jūrmalā, saglabāt sākotnējo arhitektonisko izskatu un nodrošināt nepieciešamo restaurāciju, kā arī jebkurus ēku remontus, piebūves, pārbūves, krāsojumus un teritorijas labiekārtošanu saskaņot arhitektūras un plānošanas pārvaldē.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 230 pirmās daļas 1.iedaļas ierakstu Nr.1.1., uz zemes vienības Tērbatas ielā 44, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 020 2003, atradās viena pamatceltne (dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 020 2003 001) un divas palīgceltnes (siltumnīca ar kadastra apzīmējumu 1300 020 2003 002 un saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 020 2003 003 (turpmāk - Ēkas).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas būvvaldes 2016.gada 8.aprīļa Izziņu Nr. 540 par ēkas neesību. Ēkas, kas atrodas Tērbatas ielā 44, Jūrmalā ir nojauktas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 65.panta ceturto daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas būvvaldes 2016.gada 8.aprīļa Izziņu Nr. 540 un 2016.gada 13.aprīļa Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 16.jūnija lēmumā Nr.19 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Tērbatas ielā 44” grozījumu un svītrot 6.punktu.

2. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF