Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2002. gada 22. maija 401. lēmumu

1994.gada 25.augustāNr.216

Par kārtību, kādā pašvaldība izmanto
nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām" un Latvijas Republikas Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija Noteikumiem Nr.110 "Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

noteikt pirmpirkuma tiesību izskatīšanas kārtību:

 1. Nekustamā īpašuma pārdevējs iesniedz domes nekustamā īpašuma nodaļā notariāli apstiprinātu pirkuma un pārdevuma līguma norakstu pretī saņemot noteikta parauga kvīti saskaņā ar pielikumu. Pārdevējs pirms kvīts parakstīšanas saskaņo to Arhitektūras un plānošanas pārvaldē. Nekustamā īpašuma nodaļa pieņem pārdošanas līgumus sākot ar 20.dienu pirms domes sēdes.

 2. Domes nekustamā īpašuma nodaļa saņemtos līgumus nodod izskatīšanai domes finansu komitejā un pilsētas attīstības jautājumu komitejā un slēdzienam. Komitejas par pieņemto lēmumu izdara atzīmi uz kvīts.

 3. Pēc līgumu izskatīšanas domes finansu komitejā un pilsētas attīstības jautājumu komitejā, domes nekustamā īpašuma nodaļa gatavo domes lēmuma projektu, saskaņojot to ar finansu nodaļu, juridisko nodaļu un domes direktoru un iesniedz domei lēmuma pieņemšanai, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikto 20 dienu izskatīšanas termiņu.

 4. Pēc domes lēmuma pieņemšanas par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pilsētas attīstības nodaļa kopā ar juridisko nodaļu organizē šo tiesību realizāciju:

  nosūta domes lēmuma norakstu nekustamā īpašuma pārdevējam un Zemesgrāmatu nodaļai, sastāda un noslēdz pirkuma un pārdevuma līgumu, organizē naudas izmaksu 10 dienu laikā un nopirktā nekustamā īpašuma pārņemšanu.

Priekšsēdētājs         A.Inkulis


Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1994.gada 25.augusta lēmumu Nr.216

Jūrmalas pilsētas dome Nekustamā īpašuma nodaļa
KVĪTS
par pieteikuma saņemšanu pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanai uz nekustamo īpašumu

 1. Nekustamā īpašuma adrese___________________________________

 2. Domei iesniegts pārdošanas akts ___________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

 3. Nekustamais īpašums iereģistrēts Zemesgrāmatas Jūrmalas nodaļā:

  Follijas Nr.____,kadastra Nr.____, reģistrācijas datums_______

  Īpašuma tiesības nostiprinātas (kam)__________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Nekustamā īpašuma sastāvs:

  zeme_____________kv.m, tās vērtība Ls ______________________

  ēkas:

  dzīvojamā lit.Nr.____=______kv.m, vērtība Ls_____īrnieki______

  lit.Nr.____=______kv.m, vērtība Ls_____īrnieki______

  lit.Nr.____=______kv.m, vērtība Ls_____īrnieki______

  lit.Nr.____=______kv.m, vērtība Ls_____īrnieki______

  lit.Nr.____=______kv.m, vērtība Ls_____īrnieki______

  Apgrūtinājumi _________________________________________________

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

 4. Pārdevēja piedāvātā kopējā summa Ls _______________________

 5. Ja pašvaldība nolemj izmantot pirmpirkuma tiesības, tad 4.punktā minēto summu pārdevējs (nevajadzīgo svītrot):

  5.1 lūdz pārskaitīt uz viņa kontu bankā (norādīt konta Nr. un bankas nosaukumu);
  5.2 vai apņemas saņemt personīgi pašvaldības noteiktā kārtībā desmit dienu laikā.

  Pārdevēja paraksts (vārds, uzvārds, tālrunis, adrese)_________

  ______________________________________________________________

 6. Arhitektūras un plānošanas pārvaldes saskaņojums ___________

  ______________________________________________________________

 7. Kvīts izsniegta pārdevējam (pilnvarotā persona) ___________

  _____________________________ 199____. gada ____________________

Domes nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja______________________

Domes finansu komitejas slēdziens_____________________________

______________________________________________________________

Domes pilsētas attīstības komitejas slēdziens_________________

______________________________________________________________