Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2002.gada 22.maijāNr.401

Par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību
izskatīšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21.,78.p. un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija noteikumiem Nr.10 "Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt "Nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izskatīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā" saskaņā ar pielikumu.
 2. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 25.augusta lēmumu Nr.216 "Par kārtību, kādā pašvaldība izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības".
Priekšsēdētājs D.Urbanovičs

Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 22.maija lēmumu Nr.401

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRMPIRKUMA TIESĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ

 1. Nekustamā īpašuma pārdevējs vai pircējs iesniedz Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldē (turpmāk tekstā -PĪP) pārdošanas akta norakstu.

 2. PĪP darbinieks, kurš atbild par dokumentu noformēšanu pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanai, pārdevējam izsniedz kvīti par dokumentu saņemšanu (1.pielikums).

 3. PĪP darbinieks nodrošina informācijas veidlapas “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanai piedāvāto nekustamo īpašumu” (2.pielikums) aizpildīšanu, savāc nepieciešamo informāciju un informē PĪP vadītāju par priekšlikumiem lēmuma pieņemšanai.

 4. PĪP vadītājs laikā, kas nepieciešams, lai priekšlikumu izskatītu Jūrmalas pilsētas domes sēdē (ne vēlāk kā 20 dienu laikā no pārdošanas akta saņemšanas), informē par to Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs izlemj par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu Jūrmalas pilsētas domes sēdē, nepieciešamības gadījumā ierosina ārkārtas Jūrmalas pilsētas domes sēdes sasaukšanu.

 5. PĪP darbinieks sagatavo lēmuma projektu, saskaņo ar Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru, padomnieku juridiskos jautājumos, PĪP vadītāju, PĪP pašvaldības īpašuma privatizācijas un konversijas nodaļas vadītāju, būvvaldes vadītāju, vides aizsardzības nodaļas vadītāju, finansu pārvaldes vadītāju.

 6. Jūrmalas pilsētas domes sēdē par priekšlikumiem pirmpirkuma tiesību izmantošanai ziņo PĪP.

 7. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā:

  7.1. PĪP vadītājs informē par to PĪP juristu un attiecīgos dienestus -1 dienas laikā no Jūrmalas pilsētas domes lēmuma pieņemšanas;

  7.2. PĪP jurists sastāda nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, sastāda un nosūta informatīvu vēstuli Zemesgrāmatu Jūrmalas nodaļai par pirmpirkuma tiesību izmantošanu -2 dienu laikā no domes lēmuma pieņemšanas;

  7.3. Finansu pārvalde:

  7.3.1. sagatavo rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no Jūrmalas pilsētas domes rezerves fonda, ja darījuma summa nepārsniedz Ls 3000 - 1 dienas laikā no Jūrmalas pilsētas domes lēmuma pieņemšanas;
  7.3.3. sagatavo Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par grozījumiem pašvaldības budžetā, ja darījuma summa pārsniedz Ls 3000 – uz nākamo Jūrmalas pilsētas domes sēdi;
  7.3.4. pārskaita naudas līdzekļus nekustamā īpašuma pārdevējam uz viņa kontu bankā vai izraksta čeku un izsniedz pārdevējam vai Jūrmalas pilsētas domes pilnvarotai personai – ne vēlāk kā 10 dienu laikā no Jūrmalas pilsētas domes lēmuma pieņemšanas.

  7.4. PĪP jurists sastāda un nosūta pārdevējam paziņojumu kopā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu un čeku, noformējot to pie notāra kā apstiprinātu vēstuli – 3 dienu laikā no Jūrmalas pilsētas domes lēmuma pieņemšanas.;

 8. Pēc apliecinājuma saņemšanas no notāra, (ka pārdevējs ir saņēmis vēstuli un čeku), vai no bankas (par naudas līdzekļu ieskaitīšanu norādītajā pārdevēja kontā) PĪP organizē nopirktā nekustamā īpašuma pārņemšanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar pašvaldības noteikto kārtību.


1.PIELIKUMS

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA PĀRVALDE

KVĪTS
par pieteikuma saņemšanu pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanai uz nekustamo īpašumu

 1. Nekustamais īpašums:

  adrese__________________________________________

  zemesgabala kadastra Nr.___________________________

  ēkas :________________kad.Nr._____________________

  :________________kad.Nr._____________________

  :________________kad.Nr._____________________

  :________________kad.Nr._____________________

  :________________kad.Nr._____________________

  :________________kad.Nr._____________________

  :________________kad.Nr._____________________

  :________________kad.Nr._____________________

 2. Pārdevēja vārds, uzvārds______________________________

 3. Pārdošanas akta saņemšanas laiks___________________________

Pašvaldības īpašuma pārvaldes darbinieks _________________ (zīmogs)

(paraksts)


2.PIELIKUMS

INFORMĀCIJA PAR PIRMPIRKUMA TIESĪBU IZSKATĪŠANAI PIEDĀVĀTO
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ________________________________________________

 1. Pārdevējs: _______________________________________________________

  v.uzvārds, pilsonis, dzīves vieta

  ____________________________________________________________________________________________

  juridiska persona: nosaukums, dibinātāji, nodarbošanās, adrese

  ____________________________________________________________________________________________

  Īpašums iegūts:______________________________________________________________

  Denacionalizēts, zem.kom.lēm. pirkts, saņemts dāvinājumā,

 2. Pircējs: __________________________________________________________

  v.uzvārds, pilsonis, dzīves vieta

  ____________________________________________________________________________________________

  juridiska persona: nosaukums, dibinātāji, nodarbošanās, adrese

  ____________________________________________________________________________________________

 3. Īpašuma rasturojums:

  -zemesgabals:_________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  -namīpašums(dzīvokļi, īrnieki):______________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

 4. Apgrūtinājumi:__________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

 5. Īpašuma kadastrālā vērtība Ls______________________________________

  tajā skaitā: zemei Ls______________________________________

  namīpašumam Ls_______________________________________

 6. Ipašuma pārdošanas cena:Ls____________________________________________________________________

 7. Īpašuma tirgus cena Ls______________________________________________________________

 8. Zemesgabala atļautā izmantošana saskaņā ar Jūrmalas pils. attīstības plānu:

  __________________________________________________________________________________________________________________

 9. Viedokļi: PĪP______________________________________________________

  Būvvalde___________________________________________________

  Vides aizsardzības nodaļa______________________________________

  Finansu pārvalde_____________________________________________