Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 8.jūnija 286.lēmumu

1995. gada 7. septembrīNr.1089

Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu
Jūrmalā, Meža prospektā 40

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma nodaļas izrakstu no Latvijas Valsts vēstures arhīva materiāliem zemesgabals Jūrmalā, Meža prospektā 40 1940.gada 21.jūlijā piederēja Rīgas Jūrmalas pilsētai.

Zemesgabala 983A platība pēc Rīgas-Valmieras Zemesgrāmatas datiem bija 3180 kv.m, reāli dabā 2794 kv.m (pēc Valsts zemes dienesta Jūrmalas pilsētas nodaļas uzmērījuma).

Zemesgabals ir neapbūvēts, tā teritoriju aizņem mežs.

Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem un 1995.gada 24.februāra Jūrmalas zemes komisijas sēdes protokola Nr.6/14, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atzīt īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Meža prospektā 40 (bijušais zemesgabals 983A) ar zemesgabala kopējo platību 3180 kv.m Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

  2. Izveidot nekustamo īpašumu Jūrmalā, Meža prospektā 40 (bijušais zemesgabals 983A) ar zemesgabalu 2794 kv.m platībā, atjaunojot īpašuma tiesības uz to Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

  3. Noteikt apgrūtinājumu zemesgabalam Jūrmalā, Meža prospektā 40:

    ievērot meža apsaimniekošanas noteikumus.

  4. Uzdot domes nekustamā īpašuma nodaļai (A.SMELTERE) iesniegt pieteikumu Valsts zemes dienesta Jūrmalas pilsētas nodaļā dokumentu sagatavošanai īpašuma tiesību reģistrācijai Zemesgrāmatu nodaļā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Priekšsēdētājs         A.Inkulis