Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 286

protokols Nr. 7, 35. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 7.septembra lēmuma Nr.1089
“Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Meža prospektā 40”
atzīšanu par spēkā neesošu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 7.septembra lēmumu Nr.1089 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Meža prospektā 40” ir izveidots nekustamais īpašums Meža prospektā 40, Jūrmalā, (bijušais zemesgabals 983A) ar zemesgabalu 2794 m2 platībā, atjaunojot īpašuma tiesības uz to Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Saskaņā ar saņemtajām 2016.gada 18.janvāra Latvijas Valsts vēstures arhīva izziņām Nr.LVVA-6.2.1./5/14581, Nr.LVVA-6.2.1./5/14582, Nr.LVVA-6.2.1./5/14583, Nr.LVVA-6.2.1./5/14584 un grafiskajiem pielikumiem uz vēsturisko zemesgabalu 983A (platība 2684 m2 ), kurš atdalīts no Bulduru muižas zemesgabala 983F, uz 1940.gada 21.jūliju īpašuma tiesības nostiprinātas Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā, līdz ar to uz zemesgabalu Meža prospektā 40, Jūrmalā, nav atjaunojamas īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, bet jāveido pašvaldībai piekrītošs zemesgabals atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumam Nr.1040 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem” (lēmuma pielikuma 111.punkts). Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2016.gada 15.aprīļa sēdē tika izskatīts jautājums par pašvaldībai piekrītoša zemesgabala izveidošanu un adreses piešķiršanu zemesgabalam Meža prospektā 40, Jūrmalā. Līdz ar to Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 7.septembra lēmums Nr.1089 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Meža prospektā 40” neatbilst vēsturiskajai situācijai un ir atceļams.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmuma Nr.1040 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem” pielikuma 111.punktu, Latvijas Valsts vēstures arhīva izziņām Nr.LVVA-6.2.1./5/14581, Nr.LVVA-6.2.1./5/14582, Nr.LVVA-6.2.1./5/14583, Nr.LVVA-6.2.1./5/14584, Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2016.gada 15.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.2-2.1) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 1.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēkā neesošu Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 7.septembra lēmumu Nr.1089 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Meža prospektā 40”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF