Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009. gada 18.decembra 28.nolikumu
Mainīts ar Domes 2001. gada 25. janvāra 73. lēmumu

2000.gada 14.decembrīNr.1151

Par Jūrmalas teātra nolikumu

Pamatojoties uz sociālo, medicīnas, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2000.gada 20.novembra sēdes lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas teātra nolikumu saskaņā ar pielikumu.


  2. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2001. gada 25. janvāra 73. lēmumu
    Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam A.Henkelam. Atcelt Jūrmalas pilsētas TDP izpildkomitejas 1991.gada 27.septembra lēmumu Nr.227 "Par Jūrmalas pilsētas teātri studiju
    3. Noteikt, ka Jūrmalas teātris ir Jūrmalas pilsētas teātra studijas visu tiesību un saistību pārņēmējs.

    4. Par Jūrmalas teātra direktori apstiprināt Guntu MĪLENBERGU un noslēgt darba līgumu ar viņu, ar amatalgu Ls 210 mēnesī.

    5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam A.Henkelam.

Priekšsēdētājs        L.Alksnis

PIELIKUMS
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2000.gada 14.decembra lēmumu nr.1151

JŪRMALAS TEĀTRA NOLIKUMS

1. Vispārējā daļa.

1.1 Jūrmalas teātris ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības pārziņā esoša patstāvīga kultūras iestāde, ko finansē Jūrmalas pilsētas pašvaldība no budžeta līdzekļiem un darbojas domes kultūras nodaļas pārraudzībā.

1.2 Jūrmalas teātra darbības mērķis ir īstenot valsts un Jūrmalas pilsētas pašvaldības kultūrpolitiku, atbilstoši pilsētas iedzīvotāju interesēm.

1.3 Iestudēt mākslinieciski augstvērtīgas un daudzveidīgas izrādes visos žanros, to popularizēšana Jūrmalas pilsētā, Latvijas Republikā un ārzemēs.

1.4 Jūrmalas teātra aktierus apvieno uz māksliniecisko interešu vienotības un radošo spēju pamata, kā arī uzaicinot uz konkrētiem iestudējumiem aktierus, režisorus u.c. māksliniekus no radošajiem kolektīviem un apvienībām Latvijā un ārzemēs.

1.5 Jūrmalas teātris darbojas kā juridiska persona, tam ir savs zīmogs ar pilnu nosaukumu un emblēmu, norēķinu kontu kredītiestādē.

2. Jūrmalas teātra uzdevumi un funkcijas.

2.1 Pildīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības pasūtījumu dažādu kultūras pasākumu organizēšanā pilsētā, ko reglamentē sadarbības līguma nosacījumi.

2.2 Iestudēt teātra izrādes un koncertizrādes, organizēt tradicionālo svētku norises teātrī un pilsētā, kā arī rīkot viesizrādes Latvijas Republikā.

2.3 Veicināt interesi par teātra mākslu un tās izpratni bērnu un jauniešu auditorijā, tā sekmējot personības pilnvērtīgu attīstību.

2.4 Regulāri iestudēt izrādes bērniem.

2.5 Organizēt Jūrmalas bērnu teātri un citas interešu grupas un studijas, kas popularizē teātra mākslu.

2.6 Rosināt sabiedrībā interesi par teātra mākslu un kultūru, rīkot starptautiskus festivālus, konkursus, radošās laboratorijas un citus pasākumus sabiedrības kultūras vajadzību apmierināšanai.

2.7 Piedalīties un pārstāvēt Jūrmalas pilsētu dažādos republikas un starptautiskas nozīmes festivālos.

2.8 Piedalīties starptautisku kultūras sadarbības projektu plānošanā un realizēšanā.

2.9 Veicināt teātra attīstību un jaunradi, paaugstināt darbības kvalitāti, kā arī pieejamību pilsētas iedzīvotājiem.

2.10 Popularizēt kultūras un mākslas norises literatūrā, mūzikā, dejā, tēlotājmākslā, organizējot festivālus, konkursus, izstādes un citas aktivitātes Jūrmalas pilsētā.

3. Tiesiskais statuss.

3.1 Jūrmalas teātra tiesiskais pamats ir nolikums, ko apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

3.2 Jūrmalas teātris ir juridiska persona:

3.3 Jūrmalas teātris ir tiesīgs patstāvīgi sadarboties ar fiziskām un juridiskām personām un kultūras institūcijām citās valstīs, ir tiesīgs iestāties starptautiskās kultūras institūciju organizācijās un piedalīties to darbībā.

3.4 Jūrmalas teātra lietošanā nodoto pašvaldības īpašuma izmantošanu regulē Latvijas Republikas spēkā esošā likumdošana.

4. Pārvaldes struktūra.

4.1 Jūrmalas teātri vada direktors, ko apstiprina Jūrmalas pilsētas dome pēc domes kultūras nodaļas ieteikuma.

4.2 Jūrmalas teātra direktors rīkojas teātra vārdā, pārstāv teātri valsts un pašvaldības iestādēs, kā arī citās institūcijās, atbild par visu teātra darbu, materiālajām vērtībām un finansu līdzekļiem. Direktors kontrolē Jūrmalas teātra plānu, finansu un līgumu disciplīnas ievērošanu.

4.3 Jūrmalas teātra štatu sarakstu izstrādā teātra direktors un apstiprina Jūrmalas pilsētas dome piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

4.4 Jūrmalas teātra direktors nosaka sev pakļauto darbinieku pienākumus, tiesības un atbildības pakāpi. Pieņem, pārceļ citā darbā, kā arī atbrīvo no darba darbiniekus likumā paredzētā kārtībā.

4.5 Jūrmalas teātra direktors ir kredīta rīkotājs visiem teātra līdzekļiem un realizējot savu darbību, slēdz sadarbības līgumus ar citām iestādēm, sabiedriskām organizācijām un atsevišķām personām. Savas kompetences robežās risina jautājumus, kas saistīti ar priekšlikumiem un ierosinājumiem.

5. Materiālā bāze un finanses.

5.1 Jūrmalas teātra funkciju veikšanai Jūrmalas pilsētas pašvaldība nodrošina atbilstošas telpas un materiālo bāzi.

5.2 Jūrmalas teātra finansu līdzekļus veido:

5.3 Jūrmalas teātris perspektīvā dibinās atklāto sabiedrisko fondu papildu līdzekļu piesaistei.

5.4 Jūrmalas teātra ienākumu un izdevumu tāmi sastāda direktors. Finansu līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar tāmi.

5.5 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un saimnieciskās darbības rezultātā iegūtie līdzekļi tiek ieskaitīti Jūrmalas teātra maksas pakalpojumu kontā un tos izmanto teātra darbības attīstībai, teātra materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, reklāmas izdevumiem, teātra aktieru un darbinieku materiālai stimulēšanai, līgumdarbu apmaksai un citiem ar teātra pamatdarbību saistītiem maksājumiem.

5.6 Jūrmalas teātra finansu darbības kontrole tiek veikta un pārskati tiek sniegti likumdošanā paredzētā kārtībā.

5.7 Jūrmalas teātra valdījumā var būt nekustamais īpašums.

5.8 Jūrmalas teātrim ir tiesības uz atvieglojumiem un priekšrocībām, kādas ar likumu noteiktas kultūras iestādēm.

6. Jūrmalas teātra reorganizācija.

Jūrmalas teātra reorganizāciju veic Jūrmalas pilsētas pašvaldība likumdošanā paredzētā kārtībā.