Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 25.oktobra 75.nolikumu

2009.gada 18.decembrīNr.28

Protokols Nr.29, 2.punkts

Jūrmalas Kultūras centra nolikums

Papildināts ar domes 2018.gada 15.marta 17.nolikumu

I. Vispārīgie noteikumi

1.1. Jūrmalas kultūras centrs (turpmāk – Kultūras centrs) ir Jūrmalas pilsētas domes izveidota pašvaldības iestāde, kuras mērķis ir rūpēties par kultūru, nodrošināt Jūrmalas pilsētas kultūras dzīves norišu daudzveidību, pieejamību un Jūrmalas kultūras mantojuma mērķtiecīgu izmantošanu un kultūras aktivitāšu koordinēšanu un plānošanu Jūrmalas pilsētā.

1.2. Kultūras centra pilns nosaukums ir: „Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas Kultūras centrs””.

1.3. Kultūras centrs ir tiesīgs lietot saīsināto nosaukumu „JKC”.

1.4. Kultūras centram ir zīmogs ar Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un uzrakstu valsts valodā: „Jūrmalas pilsētas dome Jūrmalas Kultūras centrs”, patstāvīga bilance, norēķinu konti bankā, kā arī noteikta parauga veidlapas.

1.5. Kultūras centra juridiskā adrese: Jūrmala, Jomas iela 35, LV 2015, Latvijas Republika.

1.6. Kultūras centrs ir tiešā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka pārraudzībā.

1.7. Kultūras centrs veic savas funkcijas un uzdevumus sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības administrāciju, struktūrvienībām, un valsts institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām. Grozīts ar domes 2019.gada 23.maija 20.nolikumu

1.8. Kultūras centru veido sekojošas struktūrvienības bez juridiskās personas tiesībām –Kauguru kultūras nams, adrese: Jūrmala, Raiņa iela 110, LV 2016, Latvijas Republika, Mākslinieku nams, adrese: Jūrmala, Muižas iela 6, LV 2010, Latvijas Republika, Jūrmalas teātris, adrese: Jūrmala, Muižas iela 7, LV 2010, Latvijas Republika. Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 17.nolikumu Grozīts ar domes 2019.gada 23.maija 20.nolikumu

II. Kultūras centra mērķis, funkcijas un uzdevumi.

2.1. Kultūras centra mērķis ir kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana Jūrmalā, kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana, kā arī mākslinieciskās jaunrades attīstības veicināšana un nodrošināšana.

2.2. Kultūras centra funkcijas un uzdevumi ir:

2.2.1. Īstenot Latvijas Republikas kultūras politikas pamatvirzienus, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju dažādo sociālo, nacionālo un interešu grupu iespējām un vajadzībām.

2.2.2. Apzināt Jūrmalas sabiedrības pašdarbības kolektīvu un kultūras darbinieku ierosinājumus, sagatavot priekšlikumus kultūrpolitikas veidošanai un efektīvai problēmu risināšanai sabiedrības viedokļa veidošanā, pašdarbības kolektīvu un kultūras darbinieku atbalstīšanā un realizēšanā.

2.2.3. Izstrādāt, realizēt un piedalīties nacionālajos un starptautiskajos kultūras pasākumos, procesos, programmās, festivālos, konkursos u.c..

2.2.4. Nodrošināt valsts svētku, piemiņas dienu, latviešu tautas tradicionālo svētku, pilsētas svētku, festivālu, koncertu, izstāžu un citu kultūras norišu kvalitatīvu realizēšanu Jūrmalas pilsētā.

2.2.5. Veicināt un atbalstīt nacionālo kultūras biedrību un Jūrmalā pārstāvēto mazākumtautību jaunrades kolektīvu darbību.

2.2.6. Izskatīt iedzīvotāju iesniegumus un ierosinājumus par kultūras jautājumiem, sniegt skaidrojumus, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt pasākumus sūdzību izraisījušo apstākļu novēršanā.

2.2.7. Nodrošināt kultūras pasākumu reklāmu sadarbībā ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.

2.2.8. Veikt kultūras norišu un saimnieciskās darbības savlaicīgu plānošanu.

2.2.9. Nodrošināt Kultūras centra struktūrvienības Kauguru kultūras nama, Mākslinieku nama un Jūrmalas teātra darbību, risināt tā materiāli tehniskās apgādes jautājumus. Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 17.nolikumu Grozīts ar domes 2019.gada 23.maija 20.nolikumu

2.2.10. Realizēt Jūrmalas pilsētas domes pasūtījumus, kultūras pasākumu, norišu, programmu un projektu jomā.

2.2.11. Nozīmīgu pilsētas pasākumu un projektu veidošanai, veidot līgumattiecības ar sadarbības partneriem, iesaistīt pašvaldības iestādes, nodibinājumus, biedrības, amatieru un profesionālos kolektīvus, individuālos izpildītājus.

2.2.12. Iesniegt Jūrmalas pilsētas domei Kultūras centra budžetu, sniegt atskaites par budžeta izpildi.

2.2.13. Veicināt Jūrmalas Tautas mākslas kolektīvu piedalīšanos pilsētas, valsts un starptautiskajos kultūras pasākumos.

2.2.14. Kultūras projektiem pašvaldības piešķirtos līdzekļus izlietot saskaņā ar pašvaldības apstiprinātām ieņēmumu – izdevumu tāmēm, kā arī nodrošināt piešķirto līdzekļu efektīvu izlietošanu un atbildēt par līdzekļu izlietojumu.

2.2.15. Iesniegt Jūrmalas pilsētas domei izskatīšanai un sagatavot akceptēšanai priekšlikumus vai lēmumu projektus ar kultūru saistītos jautājumos.

2.2.16. Nodrošināt abpusēju informācijas apriti starp Kultūras centru un Kultūras ministriju, kāda nepieciešama Kultūras institūciju likuma 1.pantā norādīto mērķu sasniegšanai.

III. Kultūras centra organizatoriskā struktūra un darbība

3.1. Kultūras centru izveido, reorganizē vai likvidē Jūrmalas pilsētas dome.

3.2. Kultūras centru vada Kultūras centra direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Jūrmalas pilsētas dome.

3.3. Darba līgumu ar Kultūras centra direktoru slēdz Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors.

3.4. Kultūras centra direktora pienākumus, atbildību un tiesības nosaka normatīvie akti, Domes lēmumi un rīkojumi, šis Nolikums.

3.5. Kultūras centra direktors atbild par Kultūras centra darbību un atbilstoši savām funkcijām un tiesībām:

3.5.1. plāno un organizē Kultūras centra darbību un kontrolē noteikto uzdevumu izpildi;

3.5.2. pieņem darbā vai atlaiž no darba Kultūras centra darbiniekus, nosaka darbinieku pienākumus, apstiprina darbinieku amata aprakstus, nodrošina viņu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;

3.5.3. apstiprina Kultūras centra struktūrvienību reglamentus;

3.5.4. atbilstoši savai kompetencei izdod rīkojumus un norādījumus Kultūras centra darbiniekiem un Kultūras centra struktūrvienību vadītājiem; atceļ Kultūras centra struktūrvienību nelikumīgus rīkojumus;

3.5.5. atbilstoši savai kompetencei rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, nodrošina Kultūras centra materiālo vērtību saglabāšanu, atbild par budžeta līdzekļu racionālu un lietderīgu izmantošanu apstiprinātā budžeta ietvaros, slēdz saimnieciskos darījumus, nodrošina norēķinu kontu atvēršanu un slēgšanu bankā atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes noteiktajai kārtībai.

3.6. Kultūras centra struktūru, darbinieku darba vietu skaitu deleģēto funkciju veikšanai un atalgojumu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

3.7. Struktūrvienību Kauguru kultūras nama, Mākslinieku nama un Jūrmalas teātra vadītāji ir materiāli atbildīgi par struktūrvienību īpašumu, organizatorisko un tehnisko darbību. Grozīts ar domes 2019.gada 23.maija 20.nolikumu

3.8. Kultūras centra direktors ir tiesīgs pārstāvēt Kultūras centru bez īpaša pilnvarojuma un slēgt līgumus par Kultūras centram deleģētajiem jautājumiem apstiprinātā budžeta ietvaros.

3.9. Direktora prombūtnes vai atvaļinājuma laikā viņu aizvieto direktora vietnieks vai cita pilnvarota Kultūras centra amatpersona.

IV. Kultūras centra darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un darbības pārskati

4.1. Kultūras centra direktors nodrošina Kultūras centra darbības tiesiskumu atbilstoši Kultūras centra nolikumam, bet Kultūras centra amatpersonas – atbilstoši Kultūras centra struktūrvienību nolikumiem un amata aprakstos noteiktajai kompetencei.

4.2. Kultūras centra struktūrvienību vadītāju izdoto sākotnējo administratīvo aktu vai iestādes vadītāja faktisko rīcību privātpersona apstrīd, vēršoties pie Kultūras centra direktora. Kultūras centra direktora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona pārsūdz Administratīvajā rajona tiesā.

4.3. Kultūras centra direktora izdoto sākotnējo administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona apstrīd, vēršoties pie Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona pārsūdz Administratīvajā rajona tiesā.

4.4. Kultūras centrs reizi gadā iesniedz Jūrmalas pilsētas domei pārskatu par Kultūras centra funkciju izpildi.

4.5. Kultūras centrs nodrošina konsolidētā naudas plūsmas pārskata par budžeta līdzekļu izlietojumu un gada pārskata sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Finanšu ministrijas, Valsts kases un Jūrmalas domes norādījumiem, kā arī nodrošina minēto pārskatu iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domes centralizētajā grāmatvedībā tās noteiktajos termiņos pašvaldības konsolidētā pārskata sagatavošanai.

4.6. Kultūras centra direktoram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no atbildīgās amatpersonas pārskatu par atsevišķu Kultūras centra funkciju izpildi, kā arī no Kultūras centra struktūrvienību vadītājiem pārskatu par Kultūras centra struktūrvienību darbību.

V. Kultūras centra finansējums

5.1. Kultūras centrs tiek finansēts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

5.2. Kultūras centram ir tiesības iegūt līdzekļus no pamatdarbības, kas noteikta normatīvajos aktos.

5.3. Kultūras centrs var saņemt finanšu līdzekļus no:

5.3.1. pašvaldībai piešķirtajām mērķdotācijām;

5.3.2. pašvaldību budžetu līdzekļiem, piešķirot dotācijas konkrētu kultūras funkciju veikšanai;

5.3.3. ziedojumiem, dāvinājumiem;

5.3.4. Valsts Kultūrkapitāla fonda;

5.3.5. citiem normatīvajos aktos paredzētajiem finanšu līdzekļiem.

5.4. Kultūras centrs var saņemt līdzekļus ar tā darbību, attīstību un pētniecību saistītu projektu un programmu īstenošanai.

5.5. Līdzekļu iegūšana un izlietojums tiek veikts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Domes noteiktajā kārtībā.

5.6. Par Kultūras centra saimnieciski finansiālo darbību atbild Kultūras centra direktors.

5.7. Kultūras centra finanšu līdzekļu uzskaiti un atskaiti par to izlietojumu veic Kultūras centra grāmatvedība.

VI. Kultūras centra lietvedība

6.1. Kultūras centrs kārto lietvedību un veic dokumentu arhivēšanu saskaņā ar Kultūras centra nomenklatūru un Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā.

VII. Noslēguma noteikumi

7.1. Nolikumā neparedzētus jautājumus Kultūras centrs risina normatīvo aktu noteiktā kārtībā un saskaņā ar Domes lēmumiem un rīkojumiem.

7.2. Nolikums stājas spēkā 2010. gada 1.janvārī.

7.3. Ar nolikuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 23.decembra lēmumu Nr.1314 „Par Kauguru kultūras namu”, Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 23.decembra lēmumu Nr.1315 „Par Bulduru kultūras namu”, Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 14.decembra lēmumu Nr.1151 „Par Jūrmalas teātra nolikumu”, Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 2.janvāra nolikumu Nr.1 „Jūrmalas pilsētas domes kultūras un sporta nodaļas nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra nolikumu Nr.44 „Majoru kultūras nama nolikums”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics