Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2010.gada 11.februāra 11.saistošajiem noteikumiem
Ir izmaiņas ar Domes 2007.gada 12.jūlija 20. saistošajiem noteikumiem
Ir izmaiņas ar Domes 2006.gada 19.oktobra 27. saistošajiem noteikumiem
Ir izmaiņas ar Domes 2004. gada 21. janvāra 1. saistošajiem noteikumiem

2000.gada 8.jūnijāNr.11

Protokols Nr.13

PAR RAKŠANAS DARBU VEIKŠANU JŪRMALAS PILSĒTĀ

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma "Par pašvaldībām" 14.,15.,43. pantu un
saskaņā ar Būvniecības likumu, Aizsargjoslu likumu un
Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumiem

Terminu skaidrojums

Attīstības priekšlikums – jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas (remonta), restaurācijas un citu darbu (ieskaitot pagaidu un sezonas rakstura) veikšanas priekšlikums, kura realizēšanas gadījumā jebkurai fiziskai vai juridiskai personai jāizpilda attiecīgo likumu, Jūrmalas pilsētas būvnoteikumu, ka arī saistošo noteikumu “Par rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā” prasības.

Avārija - iepriekš neplānoti inženierkomunikāciju bojājumi, kas var izsaukt cilvēku nelaimes (nāves) gadījumus vai lielus materiālus zaudējumus.

Darbu veikšanas projekts - uz tehniskā projekta pamata izstrādāts detalizēts projekts atsevišķiem būvdarbu cikliem vai speciālam darbu veidam.

Defektu akts - dokuments, ko sastāda par avārijas vai citiem ekspluatācijas laikā radītiem būves bojājumiem un ko paraksta attiecīgo dienestu atbildīgās personas. Aktā jābūt fiksētiem bojājuma vietai un laikam.

Izpildītājs - atbildīgā fiziskā vai juridiskā persona par rakšanas darbu izpildi.

Pasūtītājs - nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarotā persona, kuru uzdevumā, pamatojoties uz līgumu, būvuzņēmējs veic būvdarbus.

Pazemes komunikāciju izpildshēma - digitālā formā (*.dgn; *.dwg; *.dxf formātā) LKS – 92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā izpildīts pazemes komunikāciju horizontālās un vertikālās piesaistes plāns, atbilstoši mēroga 1:500 precizitātes prasībām, kurā ir uzrādīti pazemes komunikāciju raksturojošie lielumi (augstuma atzīmes, diametri, tips), un kuru ir izpildījusi mērniecībā un būvniecībā licencēta persona.

Rakšanas atļauja - noteiktā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt rakšanas darbus konkrētā vietā un laikā, pēc saskaņota projekta (darba zīmējuma).

Sākotnēji Izmaiņas ar Domes 2004. gada 21. janvāra 1. saistošajiem noteikumiem
Rakšanas darbi - darbi, kas saistīti ar rakšanu dziļāk par 30 cm.

Rakšanas darbi - darbi, kas saistīti ar rakšanu dziļāk par 30 cm, bet sarkano līniju robežās jebkurā dziļumā.

Sarkanā līnija - juridiski noteikta, detālplānojumā vai zemesgabala plānā atzīmēta lielceļa, maģistrāles, ielas, piebrauktuves un/vai inženiertehnisko komunikāciju koridora robeža. Ja sarkanā līnija atdala zemesgabala daļu, tad pašvaldība ielā iekļauto daļu var atsavināt likumā noteiktajā kārtībā.

1. Vispārīgie noteikumi:

Sākotnēji Izmaiņas ar Domes 2004. gada 21. janvāra 1. saistošajiem noteikumiem
1.1. Šie noteikumi izdoti ar mērķi sakārtot pazemes inženierkomunikāciju tīklus, veicināt perspektīvās tīklu shēmas izveidošanu un nodrošināt šo tīklu izpildshēmu izveidošanu digitālā formā.

1.1. Šie noteikumi izdoti ar mērķi saglabāt un sakārtot pazemes inženierkomunikāciju tīklus, veicināt perspektīvās tīklu shēmas izveidošanu un nodrošināt šo tīklu izpildshēmu izveidošanu digitālā formā.

1.2. Noteikumi ir obligāti visām fiziskām un juridiskām personām.

1.3.
Sākotnēji Izmaiņas ar Domes 2006.gada 19.oktobra 27. saistošajiem noteikumiem
Šo noteikumu prasību ievērošanu realizē rakšanas atļauju izsniegšanas komisija (turpmāk tekstā – komisija, pielikums Nr.1), kas izsniedz rakšanas atļaujas (turpmāk tekstā – atļauja, pielikums Nr.3). Šo noteikumu prasību ievērošanu realizē rakšanas atļauju izsniegšanas komisija (turpmāk tekstā – komisija), kas izsniedz rakšanas atļaujas (turpmāk tekstā – atļauja) un kuras sastāvu apstiprina ar domes lēmumu”.

1.4. Saistošie noteikumi par rakšanas darbu veikšanu reglamentē rakšanas darbus sekojošās teritorijās:

1.4.1. ielu un ceļu sarkano līniju robežās;

1.4.2. uz ielu un ceļu brauktuvēm, ietvēm, trotuāriem un velosipēdistu celiņiem, kuriem nav noteiktas sarkanās līnijas;

1.4.3. jebkurā teritorijā inženierkomunikāciju un citās ekspluatācijas aizsargjoslās;

1.4.4. jebkurā teritorijā, kas saistīta ar inženierkomunikāciju un citu attīstības priekšlikumu realizāciju un avāriju likvidāciju;

1.4.5. iepriekšminētajās teritorijās, kas saistītas ar pagaidu žogu, sastatņu un citu konstrukciju vai materiālu novietošanu.
Sākotnēji Izmaiņas ar Domes 2004. gada 21. janvāra 1. saistošajiem noteikumiem
1.5 Pārējās teritorijās darbus var veikt bez rakšanas atļaujas sekojošos gadījumos:
1.5.1. ja darbu veicējs vai zemesgabala īpašnieks, balstoties uz aktualizētu Valsts Zemes dienesta vai Būvvaldes topogrāfisko informāciju ir pārliecinājies par to, ka neeksistē iepriekšminētie gadījumi;
1.5.2. ja darbi nav saistīti ar zemes planēšanu vairāk kā 30cm dziļumā, meliorāciju vai virszemes ūdens objektu ierīkošanu.
Sākotnēji Izmaiņas ar Domes 2004. gada 21. janvāra 1. saistošajiem noteikumiem
1.6. Fiziskām un juridiskām personām nav atļauts veikt rakšanas darbus sev nepiederošā zemesgabala teritorijā bez zemesgabala īpašnieka rakstiskas piekrišanas.

2. Atļaujas saņemšanas kārtība.

2.1. Atļauja ir jāsaņem p.1.4. minētajās teritorijās.

2.2. Atļaujas saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti:

2.2.1. pieteikums (pielikums Nr.2);

2.2.2. līgums ar pasūtītāju vai pilnvara par darbu veikšanu;

2.2.3. līgums par atjaunošanas darbu veikšanu, ja šos darbus neveic pats atļaujas saņēmējs;

2.2.4. darbu zīmējums vai projekts uz aktualizēta topogrāfiskā plāna, kas ienests pilsētas kopējā digitālajā kartē, un uz kura ir attēlotas īpašuma robežas, kas saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām, īpašniekiem un akceptēts Būvvaldē;

2.2.5. pēc komisijas ieskata ja nepieciešams – darbu veikšanas projekts, transporta kustības shēma, akts par būves galveno asu nospraušanu dabā;

2.2.6. ielu un ceļu aizņemšanas gadījumā ar sastatnēm un pagaidu nožogojumiem – norobežojuma konstrukcijas projekts ar drošības elementu izvietojumu;

2.2.7. avārijas gadījumā – defektu akts.

2.3. Atļauja vai motivēts atteikums 10 dienu laikā tiek izsniegts katram konkrētam darba veidam, noformējot to 2 eksemplāros, no kuriem viens tiek izsniegts izpildītājam, bet otrs eksemplārs paliek Būvvaldē.

2.4. Atļaujas noformēšana un pagarināšana p.1.4. minētajās teritorijās ir maksas pakalpojums par būvvaldē neplānotiem darbiem, par kuriem tiek iekasēta maksa saskaņā ar tarifiem, kuri apstiprināti ar domes lēmumu.

2.5. Atļauju noformēšana ir bezmaksas:

2.5.1. inženierkomunikāciju avārijas likvidēšanai;

2.5.2. darbu veikšanai pasūtītājam piederošajā teritorijā līdz sarkanajām līnijām.

3. Darbu veikšanas kārtība.

3.1. Visus inženiertīklu izbūves un segumu atjaunošanas darbus drīkst veikt licenzētas juridiskas vai sertificētas fiziskas personas. Citos rakšanas gadījumos, kad darbus saskaņā ar līgumu veic juridiska vai fiziska persona bez licences vai sertifikāta, atbildīgs par šo darbu veikšanu ir pasūtītājs.

3.2. Personai, kas atbild par darbu izpildi, darbu veikšanas laikā jāuzturas objektā. Objektā jābūt darbu veikšanas atļaujai un ar to saistītai dokumentācijai.

3.3. Izpildītājs atbild par nožogojumu, satiksmes regulēšanas līdzekļu un inženierkomunikāciju saglabāšanu darbu izpildes laikā, kā arī par gājēju un transporta drošību. Darba zīmējumā vai projektā neuzrādītu inženiertīklu bojāšanas gadījumā atbildību par to nes šo tīklu īpašnieki.

Sākotnēji Izmaiņas ar Domes 2004. gada 21. janvāra 1. saistošajiem noteikumiem
3.4. Veicot rakšanas darbus, jāievēro normatīvo aktu prasības un drošības pasākumi.

3.4. Veicot rakšanas darbus, jāievēro normatīvo aktu prasības un drošības pasākumi.Veicot rakšanas darbus inženier-komunikāciju aizsargjoslās pirms tranšejas aizbēršanas ir jāsaņem ekspluatējošās organizācijas pārstāvja rakstiska piekrišana tranšejas aizbēršanai.
3.5. Avārijas likvidēšanu pazemes inženiertīklos jāsāk nekavējoties pēc avārijas signāla saņemšanas. To veic, ievērojot pārējo inženiertīklu aizsardzības noteikumus, pirms atļaujas saņemšanas. Avārijas defektu akti jāiesniedz Būvvaldē 24 st.laikā pēc darbu uzsākšanas, bet izejamās un svētku dienās nākamajā darba dienā.

4. Teritorijas elementu atjaunošana un garantijas.

4.1. Ielu un ceļu segums, to aprīkojums un labiekārtošanas elementi jāatjauno atbilstoši projektam, tehniskajiem noteikumiem un atbilstoši atļaujā norādītajām prasībām.

4.2. Atjaunoto ielu un ceļu seguma ģeometrisko nemainīgumu atļaujā norādītajā garantijas laikā nodrošina izpildītājs. Izmaiņu gadījumā labojumus veic izpildītājs par saviem līdzekļiem.

4.3. Atjaunoto ceļu segumu jāuzrāda domes ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļas pārstāvim, kas par darbu pieņemšanu izdara atzīmi atļaujā.

5. Ģeodēziskā kontrole, izpildshēmu nodošana.

5.1. Pēc pazemes inženierkomunikāciju izbūves, pirms tranšejas aizbēršanas jāsastāda trases izpildshēma, kurai jāatbilst noteiktajām prasībām:

5.2. Inženiertīklu pieņemšanai ekspluatācijā pēc to izbūves jānotiek Latvijas būvnormatīva LBN 301. noteiktajā kārtībā.

Sākotnēji Izmaiņas ar Domes 2004. gada 21. janvāra 1. saistošajiem noteikumiem
5.3. Pēc izpildshēmu nodošanas Būvvaldes galvenais inženieris izdara atzīmi atļaujās par darbu izpildi un shēmu nodošanu.

5.3. Pēc izpildshēmu nodošanas Būvvaldes inženieris izdara atzīmi atļaujās par darbu izpildi un shēmu nodošanu.

5.4. Pazemes inženierkomunikāciju ģeodēzisko kontroli veic pilsētas Būvvaldes ģeodēzists, kuram strīdus gadījumā ir tiesības pieaicināt mērniecībā licencētas personas, lai veiktu iesniegto izpildshēmu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā vainīgā puse.

6. Atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu.Atzīti par spēku zaudējušiem ar Domes 2007.gada 12.jūlija 20. saistošajiem noteikumiem

Sākotnēji Izmaiņas ar Domes 2004. gada 21. janvāra 1. saistošajiem noteikumiem
6.1. Darbu veikšana bez atļaujas vai pēc atļaujā norādītā termiņa tiek uzskatīta par patvaļīgu. Naudas sods par inženierkomunikāciju objektu patvaļīgu izbūvi un remontu, sastatņu un pagaidu nožogojumu uzstādīšanu un ielas daļas aizņemšanu (1998.gada 19.marta lēmums Nr.280) līdz Ls 50.

6.1. Darbu veikšana bez atļaujas vai pēc atļaujā norādītā termiņa tiek uzskatīta par patvaļīgu. Naudas sods par inženierkomunikāciju objektu patvaļīgu izbūvi un remontu, sastatņu un pagaidu nožogojumu uzstādīšanu un ielas daļas aizņemšanu līdz Ls 50.

Sākotnēji Izmaiņas ar Domes 2004. gada 21. janvāra 1. saistošajiem noteikumiem
6.2. Gadījumā, ja izpildītājs izvairās no atļaujas noteikuma pildīšanas, atbildību par to nes pasūtītājs. Naudas sods par rakšanas darbu veikšanas noteikumus minēto prasību neievērošanu, izpildshēmu nenodošanu ūdens sūknēšanu uz ietves vai brauktuves līdz Ls 50.

6.2. Gadījumā, ja izpildītājs izvairās no atļaujas noteikuma pildīšanas, atbildību par to nes pasūtītājs. Naudas sods par rakšanas darbu veikšanas noteikumus minēto prasību neievērošanu, izpildshēmu nenodošanu ūdens sūknēšanu uz ietves vai brauktuves vai laukumiem ar segumu līdz Ls 50.

6.3. Par šo noteikumu pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu līdz Ls 20, bez protokola sastādīšanas pārkāpuma izdarīšanas vietā, izsniedzot noteikta parauga kvīti, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto sodu. Uzlikt naudas sodu vai sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu ir tiesīgi Jūrmalas municipālās policijas policisti, būvvaldes vadītājs, domes komunālās daļas vadītājs, rakšanas darbu atļaujas izsniegšanas komisijas locekļi.

6.4. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz sastādītajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem, izskata Jūrmalas pilsētas domes administratīvā komisija.

6.5. Naudas soda uzlikšana un tā nomaksāšana neatbrīvo no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas un atjaunošanas darbu veikšanas.

7. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 14.novembra lēmumu Nr.1008 "Par Jūrmalas pilsētas rakšanas darbu atļauju izsniegšanas kārtību" pēc šo saistošo noteikumu stāšanās spēkā.

Sākotnēji Izmaiņas ar Domes 2004. gada 21. janvāra 1. saistošajiem noteikumiem
8. Naudas sodu ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes budžeta kontā Nr.10-010130127 Latvijas Unibankas Jūrmalas filiālē, kods 310101900, domes reģistrācijas Nr.90000056357, vai iemaksāt skaidrā naudā domes centralizētās grāmatvedības kasē (izņemot pašvaldības policiju - naudas soda iemaksa saskaņā ar pašvaldības policijas nolikumu).

Priekšsēdētājs L.Alksnis


Atzīts par spēku zaudējušu ar Domes 2006.gada 19.oktobra 27. saistošajiem noteikumiem

Pielikums Nr.1

Rakšanas atļauju izsniegšanas komisija

1. Komisijas priekšsēdētājs:
Būvvaldes galvenais inženieris

2. Komisijas locekļi:
2.1. Domes Ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļas pārstāvis – komisijas priekšsēdētāja vietnieks
2.2. Domes vides aizsardzības nodaļas pārstāvis
2.3. Būvvaldes ģeodēzists
2.4. Municipālās policijas pārstāvis

Pieaicinātie:

 1. Latvijas CSDD Jūrmalas nodaļas pārstāvis
 2. LR VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas pārstāvis
 3. SIA “Lattelekom” Jūrmalas telekomunikāciju centra pārstāvis
 4. Centrālo elektrotīklu Jūrmalas elektrotīklu rajona pārstāvis
 5. Jūrmalas gāzes apgādes rajona pārstāvis
 6. P/U "Jūrmalas pilsētas apgaismošanas uzņēmums "Gaisma"" pārstāvis
 7. P/U “Jūrmalas siltumtīkli” pārstāvis
 8. PBUO "Ūdensvada un kanalizācijas uzņēmums" pārstāvis
 9. un citi pēc komisijas ieskata

Pielikums Nr.2

Juridiskā vai fiziskā persona ………………………………………………………………

Adrese ……………………………………………………………………………………

Telefons ………………………

P I E T E I K U M S

rakšanas darbu veikšanai

Lūdzu izsniegt rakšanas darbu atļauju celtniecības, remonta, demontāžas, avārijas
(vajadzīgo pasvītrot)

darbu veikšanai _________________________________________________________
(darbu nosaukums)

adresē: _________________________________________________________________

Darbu veikšanas zona un ilgums:

Uz autoceļiem, maģistrālās ielās, Rajona nozīmes ielās

brauktuve ………. dienas

ietve ……….. dienas

zaļā zona ………. dienas

PĀRĒJĀS IELĀS

brauktuve ………. dienas

ietve ………. dienas

zaļā zona ………. dienas

ZEMES GABALA TERITORIJĀ .……….dienas

Atjaunošanas darbus veiks _________________________________________________

__________________________________________________________tālr.__________

saskaņā ar līgumu ________________________ 200…..g.”……”…………………

Atjaunošanas darbu termiņš ____________________________________________

Atbildīgais par rakšanas darbu veikšanu ____________________tālr. ___________

Pazemes inženierkomunikāciju izpildshēmu izgatavos _______________________

___________ tālr. ____________

Kopējais darbu izpildes laiks : sākums ___________________________________

beigas ____________________________________

 1. Rakšanas darbi saskaņoti ar:

  PU ,,Jūrmalas pilsētas apgaismošanas uzņēmums "Gaisma”
  Jūrmalas elektrotīklu rajons
  SIA ,,Lattelekom” Jūrmalas centrs
  CSDD Jūrmalas nodaļa
  Jūrmalas gāzes apgādes rajons
  PBUO ,,Ūdensvada un kanalizācijas uzņēmums”
  PU ,,Jūrmalas siltumtīkli”
  Būvvaldes ģeodēzists
  Jūrmalas domes komunālā daļa

 2. Brauktuves asfalta (…………….) atjaunošana visā ielas platumā ………..m², …………… (m) platā joslā, garantija …………………. mēneši.

 3. Ietves asfalta (………………….) atjaunošana ……………………m,

  garantija …………………. mēneši.

 4. Zaļās zonas atjaunošana, uzberot melnzemi un iesējot zāli ……………… m²

 5. Pievienoti sekojoši dokumenti:

  1. …………………………………
  2. …………………………………
  3. …………………………………

Pasūtītājs/Izpildītājs ………………………………………………………..
(paraksts)


Pielikums Nr.3

RAKŠANAS ATĻAUJA

Nr. ……..

 1. 200….. .gada “……”……………”

 2. Organizācija vai fiziska persona, kas veic darbus ……………………………………………

  adrese ………………………………………………………………………..……………....

 3. Atbildīgā persona …………………………………………………… tālr. …………………

  ………………………………………………………………………………………………..

 4. Darbu nosaukums ……………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………….………………………….

 5. Darbu veikšanas vieta ……………………………………………………………………….

  ……………………………………………. ilgums …………………………dienas

 6. Darba zona …………………………………………………………………………………….

  ietve, zaļā zona …………………………... ilgums ……………………...… dienas

  brauktuve ………..……………………… ilgums…………………..…….. dienas

  zemes gabala teritorija …………………… ilgums ……………………….... dienas

 7. Darba izpildes laiks : sākums “….….”. …………”

  beigas “ ……..”. …………”

 8. Papildus noteikumi:

  …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 9. Pazemes inženierkomunikāciju izpildshēmu izgatavo:

  ………………………………………………………………………tālr…….……………………

 10. Atjaunošanas darbus veic (līgums Nr……..)

  ………………………….atbildīgais ……………………………………tālr. ……………….

 11. Atjaunošanas darbu termiņš …………………………………………………………………

 12. Atjaunošanas darbus veikt sekojošā apjomā:

  12.1. brauktuve ……………………(m²)……………………………(m)……………..

  ……………………………………garantija ………………………………… mēneši

  12.2. ietve …………………………(m²)…………………………….(m)…………......

  ……………………………………garantija…………………………………...mēneši

  12.3. zaļā zona ……………………(m²)…………………………………………….....

  …………………………………………………………………………………………...

  12.4. teritorijas labiekārtošanas elementi ………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………….....

 13. Pirms darbu uzsākšanas izsaukt sekojošu dienestu pārstāvjus:

  PU ,, Jūrmalas pilsētas apgaismošanas uzņēmums "Gaisma”
  Jūrmalas elektrotīklu rajons
  SIA ,,Lattelekom” Jūrmalas centrs
  CSDD Jūrmalas nodaļa
  Jūrmalas gāzes apgādes rajons
  PBUO ,,Ūdensvada un kanalizācijas uzņēmums”
  PU ,,Jūrmalas siltumtīkli”
  Būvvaldes ģeodēzists
  Jūrmalas domes komunālā daļa

 14. Darbu veikšanas laikā un vietā par transporta un gājēju kustības drošību jārūpējas fiziskai vai juridiskai personai, kas atbild par darbu izpildi.

 15. Darbu veikšana pēc atļaujā norādītā termiņa izbeigšanās tiek uzskatīta par patvaļīgu, par ko uzliek naudas sodu.

 16. Pēc pazemes komunikāciju un konstrukciju ieguldīšanas un rakšanas darbu pabeigšanas 1 nedēļas laikā izpildshēmas jānodod pilsētas Būvvaldē.

Komisijas priekšsēdētājs …………………………………………. Paraksts

Komisijas locekļi:

Domes Ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļas pārstāvis – komisijas

priekšsēdētāja vietnieks …………………………………………… Paraksts

Domes vides aizsardzības nodaļas pārstāvis ………………………...Paraksts

Būvvaldes ģeodēzists ………………………………………………..Paraksts

Municipālās policijas pārstāvis ………………………………………Paraksts

Ar rakšanas darbu veikšanas noteikumiem un sodiem par šo noteikumu neievērošanu iepazinos, rakšanas darbu atļauju saņēmu:

Datums: ……..…………………………………… Paraksts:

Vārds, uzvārds

Atzīmes par izpildītiem atjaunošanas darbiem: ……………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….........................

paraksts

Atzīmes par izpildshēmu nodošanu: ………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………......………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

paraksts