Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 05.10.2010. Stājas spēkā 06.10.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 27.decembra 79.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2011.gada 11.augusta 32.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2010.gada 19.augusta 53.saistošajiem noteikumiem
Atvērt spēkā esošo redakciju

2010.gada 11.februārī Nr.11

Protokols Nr.4, 54.punkts

Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību
un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā Grozīts ar domes 2010.gada 19.augusta 53. saistošajiem noteikumiem

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
„Par pašvaldībām" 15.panta 2.punktu, 43.panta 1.daļas 11.punktu

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. Saistošajos noteikumos (turpmāk - noteikumos) lietotie termini:

  1.1. Transporta komunikāciju norobežošanas un rakšanas darbu veikšanas atļauja - noteiktā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt rakšanas darbus vai norobežot transporta komunikācijas konkrētā vietā un laikā, atbilstoši Būvvaldē saskaņotam objekta novietnes plānam, būves metam vai projektam;

  1.2. Defektu akts - dokuments, kuru sagatavo par avārijas vai citiem ekspluatācijas laikā radītiem būves bojājumiem, bojājuma vietu, bojājuma laiku un kuru saskaņo attiecīgo dienestu atbildīgās personas;

  1.3. Inženierkomunikāciju izpildshēma - digitālā formā (dgn. formātā), LKS – 92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā izpildīts komunikāciju horizontālās un vertikālās piesaistes plāns ar mēroga 1:500 precizitāti un komunikāciju raksturojošiem lielumiem (t.sk. komunikāciju tips, teknes atzīmes, garumi, diametri, sakaru kanalizācijas caurumu shēmas utt.), atbilstoši 2000.gada 2.maija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.168 par LBN005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” un 2004.gada 13.aprīļa Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”. Svītrots ar domes 2013.gada 27.decembra 79.saistošajiem noteikumiem

 2. Noteikumu izdošanas mērķis ir aizsargāt transporta un inženierkomunikāciju tīklus, nodrošināt šo komunikāciju ekspluatācijas pārraudzību, kā arī veikt šo komunikāciju uzmērīšanu un to aktualizēšanu pilsētas vienotajā topogrāfiskajā plānā. Grozīts ar domes 2013.gada 27.decembra 79.saistošajiem noteikumiem

 3. Transporta komunikāciju norobežošanas un rakšanas darbu veikšanas atļauju (1.pielikums, turpmāk tekstā – atļauja) izsniedz ar atsevišķu domes lēmumu noteikta atļauju izsniegšanas komisija (turpmāk tekstā – komisija). Atļauja nedod tiesības veikt būvdarbus, kuriem nepieciešama Būvatļauja.

 4. Darba veicējam ir pienākums saņemt atļauju pirms darbu uzsākšanas sekojošos gadījumos:

  4.1 jebkuriem rakšanas vai šurfēšanas darbiem, ielu un ceļu sarkano līniju robežās neatkarīgi no rakšanas dziļuma;

  4.2 rakšanas darbiem būvobjektu, t.sk. inženierkomunikāciju izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai jebkurā teritorijā, ja rakšana notiek Latvijas Republikas Aizsargjoslu likumā noteiktajos gadījumos objektu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās;

  4.3 jebkuriem darbiem, kas saistīti ar rakšanu pašvaldības īpašumā esošos objektos (labiekārtoti spēļu laukumi, parki, veloceliņi, autostāvvietas un tml.), vai pašvaldībai piekritīgās teritorijās vai teritorijās, kuru īpašnieks saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informāciju nav noteikts;

  4.4 jebkuriem darbiem (t.sk.reklāmas stendu, sastatņu un celtniecības materiālu izvietošanu, labiekārtošanas un citu darbu veikšanu), kas saistīti ar norobežojošo konstrukciju uztādīšana ielu un ceļu sarkano līniju robežās.

 5. Rakšanas darbus var veikt bez atļaujas, ja rakšanas darbu veicējs pamatojoties uz aktualizētu Valsts zemes dienesta vai Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes topogrāfisko informāciju ir pārliecinājies, ka nepastāv noteikumu 4.punktā minētie gadījumi. Grozīts ar domes 2011.gada 11.augusta 32.saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2013.gada 27.decembra 79.saistošajiem noteikumiem

  II ATĻAUJAS SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA.

 6. Atļaujas saņemšanai darbu veicējam jāiesniedz Būvvaldē vai komisijā šādi dokumenti:

  6.1. pieteikums (2.pielikums), kurš saskaņots ar zemes īpašnieku, ja tāds skaņojums nav projektā vai plānā;

  6.2. līgums ar pasūtītāju, vai pasūtītāja izdota pilnvara, vai darba uzdevums darbu veikšanai objektā;

  6.3. līgums vai akceptēts pasūtījums par brauktuves seguma vai zaļās zonas atjaunošanas darbu veikšanu, ja šos darbus neveic pats atļaujas saņēmējs;

  6.4. ja rakšanas darbu veicēju ir nozīmējusi juridiskā persona - juridiskās personas izdots dokuments par atbildīgās personas norīkošanu rakšanas darbu veikšanai, norādot objekta adresi un būvdarbu nosaukumu;

  6.5. būvkomersanta reģistrācijas apliecība vai sertifikāts par tiesībām veikt komunikāciju izbūves un segumu atjaunošanas darbus;

  6.6. objekta novietnes plāns, būves mets vai projekta oriģināls, kas saskaņots (akceptēts) Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē;

  6.7. ja nepieciešams – transporta kustības shēma, akts par būves galveno asu nospraušanu dabā, darbu veikšanas projekts;

  6.8. ielu un ceļu aizņemšanas gadījumā, ar sastatnēm un pagaidu nožogojumiem – norobežojuma konstrukcijas projekts ar drošības elementu izvietojumu;

  6.9. avārijas gadījumā – defektu akts.

  6.10. Papildināts ar domes 2010.gada 19.augusta 53. saistošajiem noteikumiem

 7. Komisija nosaka prasības darbu sagatovošanai un veikšanai, kuras ieraksta darbu veikšanas atļaujā. Ja nepieciešams atkārtota darbu veikšanas pieteikuma izskatīšana notiek nākošajā komisijas sēdē, pēc prasību izpildīšanas.

  7.1 Papildināts ar domes 2013.gada 27.decembra 79.saistošajiem noteikumiem

  III DARBU VEIKŠANAS KĀRTĪBA

 8. Personai, kas atbild par darbu izpildi, darbu veikšanas laikā jāuzturas objektā. Objektā jābūt darbu veikšanas atļaujai un ar to saistītai dokumentācijai. Darbu veicējs neatbild par objektu plānos, būves meta vai projekta topogrāfiskajā plānā neuzrādītu inženierkomunikāciju drošību objektā.

 9. Atbildīgais par darbu veikšanu visa darba cikla izpildes laikā nodrošina gājēju un transporta kustības drošību veicamo darbu zonā.

 10. Veicot rakšanas darbus inženierkomunikāciju aizsargjoslās, pirms tranšejas aizbēršanas jāsaņem inženierkomunikāciju turētāja pārstāvja rakstiska piekrišana tranšejas aizbēršanai.

 11. Inženiertīklu avārijas likvidēšanu jāsāk nekavējoties pēc avārijas signāla saņemšanas. To veic ievērojot inženiertīklu ekspluatācijas noteikumus. Pēc darbu pabeigšanas vienas nedēļas laikā komisijā jānoformē darbu veikšanas atļauja. Avārijas defektu akti jāiesniedz Būvvaldē 24 stundu laikā pēc darbu uzsākšanas, bet izejamās un svētku dienās nākamajā darba dienā. Grozīts ar domes 2013.gada 27.decembra 79.saistošajiem noteikumiem

  IV TERITORIJAS ATJAUNOŠANA UN GARANTIJAS

 12. Rakšanas darbu veicējs ielu un ceļu segumu, to aprīkojumu un labiekārtošanas elementus atjauno atbilstoši saskaņotam objekta novietnes plānam, būves metam vai projektam un atļaujā norādītajām prasībām. Zaļā zona jāatjauno uzlabotā stāvoklī, paredzot melnzemes uzbēršanu un zāles iesēšanu

 13. Rakšanas darbu veicējs nodrošina atjaunoto ielu un ceļu seguma ģeometrisko nemainīgumu atļaujā norādītajā garantijas laikā.

 14. Atjaunoto ielu un ceļu segumu uzrāda Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas pārstāvim, kas izdara atzīmi atļaujā par darbu pieņemšanu. Grozīts ar domes 2011.gada 11.augusta 32.saistošajiem noteikumiem

  V ĢEODĒZISKĀ KONTROLE, IZPILDSHĒMU NODOŠANA.

 15. Inženierkomunikāciju izbūves gaitā pirms tranšejas aizbēršanas komunikācijas digitāli uzmēra un sagatavo izpildshēmu. Izpildshēmu saskaņo ar attiecīgo komunikāciju īpašnieku vai tā atbildīgo pārstāvi.

 16. Inženierkomunikāciju ģeodēzisko kontroli veic Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas kartogrāfijas inženieris. Grozīts ar domes 2011.gada 11.augusta 32.saistošajiem noteikumiem

 17. Pēc izpildshēmas nodošanas Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas kartogrāfijas inženieris izdara atzīmi atļaujā par darbu izpildi un izpildshēmu nodošanu. Grozīts ar domes 2011.gada 11.augusta 32.saistošajiem noteikumiem

  VI ATBILDĪBA PAR ŠO NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANU.

 18. Rakšanas vai transporta komunikāciju norobežošanas darbu veikšana bez atļaujas vai pēc atļaujā norādītā termiņa tiek uzskatīta par patvaļīgu. Ja tiek konstatēta patvaļīga darbu veikšana vai arī darbus veic nereģistrēts būvkomersants vai fiziska persona bez sertifikāta, atbildīgs par šo darbu veikšanu ir pasūtītājs un izpildītājs.

 19. Par patvaļīgu darbu veikšanu, saistošajos noteikumos minēto prasību neievērošanu vai izpildshēmu nenodošanuvar uzlikt naudas sodu: fiziskajām personām līdz 250,-Ls, bet juridiskajām personām līdz 1000,-Ls. Grozīts ar domes 2013.gada 27.decembra 79.saistošajiem noteikumiem

 20. Administratīvo pārkāpumu protokolu par šo noteikumu neievērošanu sastāda Jūrmalas pašvaldības policija.

 21. Administratīvo pārkāpumu lietas pamatojoties uz sastādītajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem, izskata Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija.

 22. Naudas soda piemērošana un samaksa neatbrīvo no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas unnepieciešamības izpildīt šo noteikumu prasības.

  VII NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

 23. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 8.jūnija saistošos noteikumus Nr.11 „Par Jūrmalas pilsētas rakšanas darbu atļauju izsniegšanas kārtību”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Pielikums Nr.1 DOC Grozīts ar domes 2013.gada 27.decembra 79.saistošajiem noteikumiem

Pielikums Nr.2 DOC Grozīts ar domes 2013.gada 27.decembra 79.saistošajiem noteikumiem


Lejupielāde: DOC un PDF