Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009. gada 18.decembra 28.nolikumu

1998.gada 23.decembrīNr.1314

Par Kauguru kultūras namu

Saskaņā ar 1998.gada 8.decembra konkursa komisijas direktoru kandidatūru izvērtēšanai sēdes lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt par Kauguru kultūras nama direktori L.ĀDAMSONI un noslēgt darba līgumu ar 3 mēnešu pārbaudes laiku.

 2. Apstiprināt Kauguru kultūras nama nolikumu saskaņā ar pielikumu.

 3. Apstiprināt Kauguru kultūras nama direktora amata algu Ls 180 mēnesī.

 4. Kauguru kultūras nama direktorei L.ĀDAMSONEI pieprasīt finansējumu 1999.gada budžetā.

 5. Uzdot domes finansu nodaļai (D.PAULE) paredzēt 1999.gada budžetā finansējumu Kauguru kultūras namam.

 6. Izveidot nodošanas-pieņemšanas komisiju sekojošā sastāvā:

  6.1. A.KUKUVASS - komisijas priekšsēdētājs, domes galvenais speciālists kultūras jautājumos;
  6.2. L.RUSKULE - Jūrmalas kultūras centra direktore;
  6.3. B.KRŪMIŅA - Jūrmalas kultūras centra galvenā grāmatvede;
  6.4. K.AUDERE - domes centralizētās grāmatvedības galvenā speciāliste;
  6.5. A.GRĪNVALDE - finansu nodaļas vadītājas vietniece;
  6.6. L.ĀDAMSONE - Kauguru kultūras nama direktore.

 7. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.HENKELAM.

Priekšsēdētājs          L.Alksnis


Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1998.gada 23.decembra lēmumu Nr.1314

KAUGURU KULTŪRAS NAMA NOLIKUMS

 1. Vispērējā daļa

  1.1. Kauguru kultūras namu dibina Jūrmalas pilsētas dome.

  1.2. Kauguru kultūras nams ir savas mikrovides sabiedriskās rosības, kultūrizglītības, kultūrapgaismības, tradicionālo kultūras norišu un atpūtas centrs.

  1.3. Kauguru kultūras nama mērķis:

  1.4. Kauguru kultūras nama uzdevums:

  1.5. Kauguru kultūras nams ir patstāvīga iestāde ar savu darbības koncepciju, savu finansu uzskaiti un rekvizītiem.

  1.6. Kauguru kultūras namu dibina Jūrmalas pilsētas dome un finansē to no budžeta līdzekļiem.

 2. Funkcijas

  2.1. Kauguru kultūras nams sagatavo darba plānu, apstiprina tā finansēšanu Jūrmalas pilsētas domē.

  2.2. Kauguru kultūras nams patstāvīgi organizē finansu līdzekļu piesaisti.

  2.3. Kauguru kultūras nams organizē izglītojošus pasākumus interesentiem.

  2.4. Kauguru kultūras nams organizē pulciņu, dažādu amatierkolektīvu darbību.

  2.5. Kauguru kultūras nams organizē koncertu, izstāžu, atpūtas pasākumu u.c. kultūras norišu darbību.

  2.6. Kauguru kultūras nams dokumentē un analizē saimniecisko un radošo darbību, atskaitās Jūrmalas pilsētas domei, Valsts ieņēmumu dienestam.

  2.7. Kauguru kultūras nams regulē iepriekš neparedzētu izmaiņu darbību, kultūrdarba sekmēšanai, iespēju robežās, iekļauj kultūrnotikumu apritē iepriekš neplānotus pasākumus.

  2.8. Kauguru kultūras nams plāno starptautiskus sadarbības projektus.

 3. Tiesiskais statuss

  3.1. Kauguru kultūras nams ir juridiska persona

  3.2. Kauguru kultūras nams iegūst un zaudē juridiskās personas tiesībspēju un rīcībspēju saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu:

  3.2.1. Kauguru kultūras nama tiesiskais pamats ir nolikums, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

  3.3. Kauguru kultūras nams ir tiesīgs patstāvīgi sadarboties ar fiziskajām un juridiskajām personām un kultūras institūcijām citās valstīs, ir tiesīgs iestāties starptautiskās kultūras institūciju organizācijās un piedalīties to darbībā.

 4. Pārvaldes struktūra

  4.1. Kauguru kultūras namu vada direktors, ko apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

  4.2. Kauguru kultūras nama štatu sarakstu sastāda tā direktors un apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

  4.3. Kauguru kultūras nama direktors veido Kauguru kultūras nama padomi.

  4.4. Kauguru kultūras nama direktors veido apakšstruktūras, iekļaujot sabiedrisko organizāciju veidošanos kultūras namā.

 5. Direktors

  5.1. Organizē Kauguru kultūras nama (izstrādā kultūras nama vīziju, koncepciju, simboliku, veido kultūras nama struktūru, veic kultūrprojektu darbu) un personīgi atbild par kultūras nama darbu.

  5.2. Pieņem, pārceļ citā darbā, kā arī atbrīvo no darba darbiniekus Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

  5.3. Izveido, reorganizē vai likvidē Kauguru kultūras nama apakšstruktūras.

  5.4. Personīgi atbild par Kauguru kultūras nama pakļauto apakšstruktūru menedžmentu (darbinieku, kultūras nama kolektīvu pienākumi, tiesības, atbildība), apstiprina kultūras nama pakļauto apakšstruktūru nolikumus, slēdz darba līgumus ar kolektīvu vadītājiem.

  5.5. Ir kredīta rīkotājs visiem kultūras nama līdzekļiem.

  5.6. Pārstāv Kauguru kultūras namu visās iestādēs un organizācijās jautājumos par kultūras nama darbu.

  5.7. Īstenojot izstrādāto koncepciju, slēdz sadarbības līgumus ar citām institūcijām (fondiem, akciju sabiedrībām, iestādēm, sabiedriskām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām).

  5.8. Savas kompetences robežās risina priekšlikumu, sūdzību, problēmsituāciju, izmaiņu un citus darbā radušos jautājumus.

  5.9. Maina Kauguru kultūras nama nolikumu, saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domi.

 6. Materiālā bāze un finanses

  6.1. Jūrmalas pilsētas dome Kauguru kultūras nama funkciju veikšanai nodrošina atbilstošas telpas un materiālo bāzi.

  6.2. Jūrmalas pilsētas dome dotē Kauguru kultūras nama konkrētu kultūras funkciju veikšanu.

  6.3. Kauguru kultūras nama līdzekļus veido:

  6.4. Kauguru kultūras nams finansu līdzekļus saņem no:

  6.5. Kauguru kultūras nams saņem līdzekļus ar kultūras institūcijas darbību, attīstību, projektu un programmu īstenošanu.

  6.6. Kauguru kultūras nams perspektīvā dibina atklāto sabiedrisko fondu, papildu līdzekļu piesaistei.