Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009. gada 18.decembra 28.nolikumu

1998.gada 23.decembrīNr.1315

Par Bulduru kultūras namu

Saskaņā ar 1998.gada 8.decembra konkursa komisijas direktoru kandidatūru izvērtēšanai sēdes lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt par Bulduru kultūras nama direktori Z.SKUJU un noslēgt darba līgumu.

 2. Apstiprināt Bulduru kultūras nama nolikumu saskaņā ar pielikumu.

 3. Apstiprināt Bulduru kultūras nama direktora amata algu Ls 150 mēnesī.

 4. Bulduru kultūras nama direktorei Z.SKUJAI pieprasīt finansējumu 1999.gada budžetā.

 5. Uzdot domes finansu nodaļai (D.PAULE) paredzēt 1999.gada budžetā finansējumu Bulduru kultūras namam.

 6. Izveidot nodošanas-pieņemšanas komisiju sekojošā sastāvā:

  6.1. A.KUKUVASS - komisijas priekšsēdētājs, domes galvenais speciālists kultūras jautājumos;
  6.2. L.RUSKULE - Jūrmalas kultūras centra direktore;
  6.3. B.KRŪMIŅA - Jūrmalas kultūras centra galvenā grāmatvede;
  6.4. K.AUDERE - domes centralizētās grāmatvedības galvenā speciāliste;
  6.5. A.GRĪNVALDE - finansu nodaļas vadītājas vietniece;
  6.6. Z.SKUJA - Bulduru kultūras nama direktore.

 7. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.HENKELAM.

Priekšsēdētājs          L.Alksnis


Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1998.gada 23.decembra lēmumu Nr.1315

BULDURU KULTŪRAS NAMA NOLIKUMS

 1. Vispērējā daļa

  1.1. Bulduru kultūras nams ir patstāvīga kultūras iestāde, ko finansē Jūrmalas pašvaldība no budžeta līdzekļiem un Latvijas Republikas Kultūras ministrija pulciņu un kolektīvu vadītāju darba algas apmaksai.

  Kultūras nama metodiskā vadītāja ir Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

  1.2. Bulduru kultūras nama galvenais uzdevums ir sadarbojoties ar pilsētas kultūras un izglītības iestādēm, sabiedriskām organizācijām, pašdarbības un profesionālās mākslas kolektīviem vai to pārstāvjiem, īstenot valsts un pašvaldības kultūrpolitiku, atbilstoši pilsētas iedzīvotāju interesēm.

 2. Funkcijas

  2.1. Organizē valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises, kā arī citus kultūras un mākslas pasākumus.

  2.2. Organizē tautas daiļamata meistaru, pašdarbības un profesionālo mākslinieku darbu izstādes, popularizējot Jūrmalas mākslas dzīves un tautas mākslas norises.

  2.3. Veicina tautas tradīciju saglabāšanu un attīstību, organizējot aušanas kopas darbu, atzīmējot tautas gadskārtu ierašas un svētkus. Organizē skolēnu, jaunatnes un citu interesentu tikšanās ar tautas daiļamata meistariem, pārrunas par aušanas mākslu un tautas tradīcijām, rada iespējas jaunatnei apgūt dekoratīvās aušanas mākslu.

  2.4. Sadarbībā ar Jūrmalas mākslinieciskās jaunrades namu, pilsētas skolām, skolu valdi, bērnu klubiem un citām mācību iestādēm veic bērnu un jaunatnes estētisko audzināšanu ar sakoptu vidi, mākslas izstādēm, klasiskās un tautas mūzikas koncertiem, lekcijām, pārrunām, organizē estētikas stundas skolēniem, bērnu zīmējumu izstādes un radošus konkursus mākslas sfērā.

  2.5. Darbojoties kā Ziemeļvalstu biedrības "Norden" centram Jūrmalā un biedrības "Latvija-Somija" Jūrmalas nodaļai, organizē un vada pilsētas un starpvalstu kultūras un mākslas programmas gan Jūrmalā, gan ārzemēs, veicinot kultūrprocesa mijiedarbību. Organizē Somijas un citu Ziemeļvalstu kultūras un informācijas dienas Jūrmalā, Jūrmalas mākslinieku darbu un tautas mākslas izstādes Somijā un citās Ziemeļvalstīs.

  2.6. Ievērojot iedzīvotāju intereses, nodrošina atsevišķu mākslinieciskās pašdarbības pulciņu, kursu un interešu klubu darbību.

  2.7. Veicina bērnu un jaunatnes pašdarbības attīstību.

  2.8. Popularizējot Jūrmalas kultūras un mākslas norises, izstrādā un realizē programmas ārzemju delegāciju un viesu uzņemšanai Jūrmalā.

  2.9. Sadarbojoties ar Latvijas Mākslinieku savienības Jūrmalas nodaļu, kura darbojas kultūras nama telpās un kuras juridiskā adrese ir Muižas ielā 6, veicina pilsētas mākslinieku izstāžu darbību, popularizējot latviešu mākslu pilsētā, republikā un ārzemēs, organizē plenērus.

  2.10. Veic likumā atļautās saimnieciskās darbības (izstāžu komercdarbība, telpu īre).

  2.11. Atskaitās par kultūras nama darbu Jūrmalas pašvaldībai, valsts statistikas komitejai, sniedz informāciju pašvaldības un valsts institūcijām.

 3. Pārvaldes struktūra

  3.1. Kultūras namu vada direktors, ko apstiprina Jūrmalas pilsētas dome ar savu lēmumu.

  3.2. Kultūras nama nolikumu un štatu sarakstu sastāda tā direktors un apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

  3.3. Kultūras namam ir grāmatvedība, kas savu darbību saskaņo ar Jūrmalas pilsētas domes finansu nodaļu.

 4. Tiesiskais statuss

  4.1. Bulduru kultūras nams ir juridiska persona ar savu budžetu un norēķina rēķinu. Tam ir savs apaļais zīmogs ar uzrakstu pa apli - Jūrmalas pilsētas dome - Bulduru kultūras nams.

  4.2. Kultūras namam var būt savs valūtas norēķina rēķins.

  4.3. Bulduru kultūras nama tiesiskais pamats ir nolikums par Bulduru kultūras namu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 23.decembra lēmumu Nr.1315.

  4.4. Kultūras nama lietošanā nodoto pašvaldības īpašumu aizsargā likums.

 5. Tiesības

  5.1. Iesniegt Jūrmalas pilsētas domei vai Latvijas Kultūras ministrijai priekšlikumus jautājumos, kuru risināšana ietilpst to kompetencē.

  5.2. Pārstāvēt kultūras namu visās valsts un sabiedriskās iestādēs un organizācijās, kā arī ārzemēs, kas saistīti ar kultūras nama darbību.

 6. Materiālā bāze un finanses

  6.1. Bulduru kultūras nama ēkas un inventārs ir Jūrmalas pašvaldības īpašums, kas nodots kultūras nama beztermiņa lietošanā.

  6.2. Par Bulduru kultūras nama ēkām un inventāru, kas atrodas tā bilancē, atbild tā direktors.

  6.3. Kultūras nama līdzekļus veido:

 7. Direktors

  7.1. Tiek apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

  7.2. Ir personīgi atbildīgs par kultūras nama uzdevumu un pienākumu izpildi.

  7.3. Nosaka sev pakļauto darbinieku pienākumus, tiesības un atbildības pakāpi.

  7.4. Pieņem, pārceļ citā darbā, kā arī atbrīvo no darba darbiniekus likumā paredzētā kārtībā.

  7.5. Rīkojas ar kredītiem un kultūras nama līdzekļiem.

  7.6. Pārstāv Bulduru kultūras namu visās valsts un citās iestādēs un organizācijās jautājumos, kas skar tā darbību.

  7.7. Savas darbības īstenošanai slēdz sadarbības līgumus ar fiziskām un juridiskām personām.

  7.8. Savas kompetences robežās risina jautājumus, kas saistīti ar priekšlikumiem un sūdzībām.