Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2005. gada 31. augusta 13. saistošajiem noteikumiem
Mainīts ar Domes 2005. gada 27. aprīļa 5. nolikumu
Mainīts ar Domes 2003. gada 22. janvāra 4. nolikumu

2001.gada 25.aprīlīNr.2

Protokols Nr.4, 3.punkts

VIDES AIZSARDZĪBAS KOMITEJAS NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar
Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” un
Jūrmalas pilsētas domes nolikumu

 1. Vispārējie noteikumi

  1.1. Vides aizsardzības komiteju ievēl Jūrmalas pilsētas dome no domes locekļiem atbilstoši LR likumam “Par pašvaldībām” un šim nolikumam.

  1.2. Šis nolikums reglamentē Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības komitejas (turpmāk tekstā "komiteja") kompetenci, komitejas organizācijas pamatus un kārtību.

  1.3. Komiteja savā darbībā vadās no šī nolikuma, Jūrmalas pilsētas domes nolikuma, saistošajiem noteikumiem un lēmumiem, kā arī Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

 2. Komitejas darbības mērķi un uzdevumi

  2.1. Veidot vides aizsardzības politiku pilsētā.

  2.2. Veicināt kvalitatīvas un nepiesārņotas pilsētvides un dabas vides veidošanu Jūrmalā.

  2.3. Nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu pilsētas ekonomiskajā attīstībā.

  2.4. Sadarboties ar valsts, pašvaldības, sabiedriskajām un starptautiskajām organizācijām vides aizsardzības jautājumos, un piesaistīt līdzekļus no starptautiskajām organizācijām.

 3. Komitejas tiesības un pienākumi

  3.1. Sagatavot priekšlikumus par Jūrmalas vides aizsardzības jautājumiem apstiprināšanai domē un iesniegšanai augstākstāvošām valsts institūcijām.

  3.2. Pieprasīt un saņemt no pilsētā esošajiem uzņēmumiem un valsts institūcijām Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informāciju un citus materiālus.

  3.3. Dot slēdzienus par domes lēmumu projektiem, kuru pieņemšana pieļautu darbības, kas var negatīvi ietekmēt apkārtējo vidi.

  3.4. Dot atzinumus par vides politikas plānu un rīcības programmām un projektiem.

  3.5. Izskatīt jautājumus, kas saistīti ar jaunu attīstības (apbūves) projektu realizāciju pilsētā un sniegt atzinumus par tiem komitejas kompetences ietvaros.

  3.6. Izvērtēt ar pilsētas atkritumu saimniecību stratēģijas, pilsētas ainavu, apstādījumu, mežu, kāpu, upes krastu, pludmales, aizsargājamo dabas teritoriju, gaisa un ūdeņu piesārņojuma jautājumus

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 27. aprīļa 5. nolikumu
  . licencētās makšķerēšanas un zvejas jautājumus

  3.7. Izskatīt vides aizsardzības budžeta līdzekļu plānošanu un izlietošanu.

  3.8. Uzdot vides aizsardzības nodaļai sagatavot ar vides aizsardzību saistītu jautājumu izskatīšanu domes sēdēs.

 4. Komitejas struktūra

  4.1. Komitejas locekļi no sava vidus ievēl komitejas priekšsēdētāju un vietnieku, kā arī atbrīvo tos no pienākumu pildīšanas.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 22. janvāra 4. nolikumu
  4.2. Komitejas darbs notiek sēdēs, tajās var piedalīties Jūrmalas pilsētas domes deputāti un izpilddirektors. 4.2. Komiteju darbs notiek atklātās sēdēs.

  4.3. Komitejai ir tiesības uz savu sēdi uzaicināt dažādu nozaru speciālistus un neatkarīgus ekspertus.

  4.4. Komitejas sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk kā puse no komitejas locekļiem.

  4.5. Lēmumu pieņem ar klātesošo komitejas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss.

  4.6. Komitejas priekšsēdētājs ir tiesīgs sasaukt ārkārtas komitejas sēdes.

  4.7. Komitejas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un visi klātesošie komitejas locekļi.

  4.8. Komitejas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 22. janvāra 4. nolikumu
  domes lietu pārvaldes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas
  darbinieki.

  4.9. Komitejas priekšsēdētājs sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes, kā arī kontrolē komitejas lēmumu izpildi.

  4.10. Komitejas priekšsēdētājs pārstāv komiteju savas kompetences ietvaros.

  4.11. Komitejas priekšsēdētājs veic citus pienākumus saskaņā ar domes lēmumiem, priekšsēdētāja rīkojumiem.

  4.12. Komitejas loceklim jāatturas no piedalīšanās lēmuma projektu sagatavošanā un lēmuma pieņemšanā, ja lēmums skar šī komitejas locekļa personiskas, viņa ģimenes, pirmās, otrās vai trešās pakāpes radinieku vai to personu intereses, kuru likumīgais pārstāvis ir attiecīgais deputāts.

  4.13. Komitejas locekļiem ir tiesības iesniegt komitejas priekšsēdētājam jautājumus izskatīšanai komitejas sēdēs un priekšsēdētāja pienākums ir par tiem informēt komitejas locekļus.

  4.14. Komitejas locekļi ir atbildīgi par visu iesniegto materiālu savlaicīgu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu.

  4.15. Par piedalīšanos komiteju sēdēs deputāti saskaņā ar domes lēmumu saņem atlīdzību.

Priekšsēdētājs

D.Urbanovičs